Du lịch quanh thành phố

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Du l&#7883;ch quanh thành ph&#7889;&nbsp; * M&#7909;c &#273;</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Du l&#7883;ch quanh thành ph&#7889;</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: t&#7841;o ph&#7843;n &#7913;ng nhanh, nh&#7899; gi&#7887;i<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: m&#7895;i nhóm 5 -&gt; 10 ng&#432;&#7901;i, có t&#7915; 2 nhóm tr&#7903; lên<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 tr&#7885;ng tài h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7895;i nhóm 1 cây vi&#7871;t và gi&#7845;y tr&#7855;ng<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: ch&#417;i trong phòng (có th&#7875; ngoài tr&#7901;i)<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> tr&#432;&#7899;c m&#7895;i nhóm là gi&#7845;y và vi&#7871;t, sau khi có hi&#7879;u l&#7879;nh th&#7913; t&#7921; t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i c&#7911;a nhóm lên li&#7879;t kê tên các con &#273;&#432;&#7901;ng trong thành ph&#7889; theo quy &#273;&#7883;nh: ch&#7919; &#273;&#7847;u t&#7915; cu&#7889;i c&#7911;a &#273;&#432;&#7901;ng tr&#432;&#7899;c là ch&#7919; &#273;&#7847;u c&#7911;a t&#7915; &#273;&#7847;u con &#273;&#432;&#7901;ng sau:<br> Thí d&#7909;: - &#272;&#432;&#7901;ng Tr&#7847;n H&#432;ng &#272;&#7841;o<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &#272;&#432;&#7901;ng &#272;&#7863;ng V&#259;n Ng&#7919;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &#272;&#432;&#7901;ng Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai <br> ………………………………………………………<br> Th&#7901;i gian dành cho 1 ng&#432;&#7901;i là 1 phút. Nghe hi&#7879;u l&#7879;nh lên xu&#7889;ng, &#273;&#7897;i nào có s&#7889; tên &#273;&#432;&#7901;ng nhi&#7873;u, &#273;úng lu&#7853;t là &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7855;ng<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>Ch&#7881; áp d&#7909;ng cho ng&#432;&#7901;i ch&#417;i cùng c&#432; trú t&#7841;i m&#7897;t vùng (VD: áp d&#7909;ng cho các b&#7841;n cùng &#273;ang s&#7889;ng t&#7841;i TP. H&#7891; Chí Minh)</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;