Du lịch quanh thành phố

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Du l&#7883;ch quanh thành ph&#7889;&nbsp; * M&#7909;c &#273;</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Du l&#7883;ch quanh thành ph&#7889;</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: t&#7841;o ph&#7843;n &#7913;ng nhanh, nh&#7899; gi&#7887;i<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: m&#7895;i nhóm 5 -&gt; 10 ng&#432;&#7901;i, có t&#7915; 2 nhóm tr&#7903; lên<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 tr&#7885;ng tài h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7895;i nhóm 1 cây vi&#7871;t và gi&#7845;y tr&#7855;ng<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: ch&#417;i trong phòng (có th&#7875; ngoài tr&#7901;i)<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> tr&#432;&#7899;c m&#7895;i nhóm là gi&#7845;y và vi&#7871;t, sau khi có hi&#7879;u l&#7879;nh th&#7913; t&#7921; t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i c&#7911;a nhóm lên li&#7879;t kê tên các con &#273;&#432;&#7901;ng trong thành ph&#7889; theo quy &#273;&#7883;nh: ch&#7919; &#273;&#7847;u t&#7915; cu&#7889;i c&#7911;a &#273;&#432;&#7901;ng tr&#432;&#7899;c là ch&#7919; &#273;&#7847;u c&#7911;a t&#7915; &#273;&#7847;u con &#273;&#432;&#7901;ng sau:<br> Thí d&#7909;: - &#272;&#432;&#7901;ng Tr&#7847;n H&#432;ng &#272;&#7841;o<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &#272;&#432;&#7901;ng &#272;&#7863;ng V&#259;n Ng&#7919;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - &#272;&#432;&#7901;ng Nguy&#7877;n Th&#7883; Minh Khai <br> ………………………………………………………<br> Th&#7901;i gian dành cho 1 ng&#432;&#7901;i là 1 phút. Nghe hi&#7879;u l&#7879;nh lên xu&#7889;ng, &#273;&#7897;i nào có s&#7889; tên &#273;&#432;&#7901;ng nhi&#7873;u, &#273;úng lu&#7853;t là &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7855;ng<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>Ch&#7881; áp d&#7909;ng cho ng&#432;&#7901;i ch&#417;i cùng c&#432; trú t&#7841;i m&#7897;t vùng (VD: áp d&#7909;ng cho các b&#7841;n cùng &#273;ang s&#7889;ng t&#7841;i TP. H&#7891; Chí Minh)</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;