Đổi mới phương thức trong sinh hoạt Chi bộ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7893i m&#7899i ph&#432&#417ng th&#7913c trong sinh ho&#7841t Chi b&#7897</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left" width="200"> <tbody> <tr> <td><img width="220" height="165" alt="" src="Hop%20chi%20bo%20xay%20dung%201.JPG" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 thu&#7897c &#272&#7843ng b&#7897 kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n g&#7891m 13 &#272&#7843ng vi&ecirc;n. Do &#273&#7863c th&ugrave; sinh ho&#7841t gh&eacute;p gi&#7919a c&aacute;c Ban T&#7893 ch&#7913c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ban Ki&#7875m tra Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; V&#259n ph&ograve;ng &#272&#7843ng &#7911y n&ecirc;n vi&#7879c duy tr&igrave; l&#7883ch sinh ho&#7841t &#273&#7883nh k&#7923 h&agrave;ng th&aacute;ng c&#7911a Chi b&#7897 kh&ocirc;ng m&#7845y thu&#7853n l&#7907i; &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; n&#7897i dung sinh ho&#7841t ph&#7843i &#273&#432&#7907c Chi &#7911y&nbsp; chu&#7849n b&#7883 chu &#273&aacute;o, c&oacute; chuy&ecirc;n &#273&#7873, c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh g&#7855n v&#7899i t&iacute;nh ch&#7845t &#273&#7863c th&ugrave; c&ocirc;ng vi&#7879c c&#7911a 3 ph&ograve;ng ban. V&#7899i tinh h&igrave;nh &#273&oacute;, &#273&#7891ng th&#7901i c&#259n c&#7913 k&#7871 ho&#7841ch s&#7889 18/KH-&#272U ng&agrave;y 31/5/2011 c&#7911a &#272&#7843ng &#7911y b&#7897 ph&#7853n kh&#7889i Phong tr&agrave;o v&#7873 ti&#7871p t&#7909c th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;H&#7885c t&acirc;p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;, Chi &#7911y &#273&atilde; th&#7889ng nh&#7845t tri&#7875n khai trong Chi b&#7897, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhi&#7879m v&#7909 c&#7911a t&#7915ng nh&oacute;m &#272&#7843ng vi&ecirc;n (t&#7915 2 &#273&#7871n 3 &#273&#7891ng ch&iacute;/nh&oacute;m) ph&#7909 tr&aacute;ch t&#7915ng chuy&ecirc;n &#273&#7873 t&#7915 nay &#273&#7871n cu&#7889i n&#259m 2011.&nbsp; <br /> <br /> &ldquo;N&#7897i dung c&#361, c&aacute;ch l&agrave;m m&#7899i&rdquo; &ndash; &#273&oacute; l&agrave; quan &#273i&#7875m c&#7911a Chi &#7911y Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 v&agrave; c&#361ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 nh&#7845t tr&iacute; cao c&#7911a h&#7847u h&#7871t c&aacute;c &#272&#7843ng vi&ecirc;n trong Chi b&#7897. B&#7903i r&#7857ng, vi&#7879c nghi&ecirc;n c&#7913u, h&#7885c t&#7853p c&aacute;c chuy&ecirc;n &#273&#7873, t&aacute;c ph&#7849m c&#7911a B&aacute;c &#273&#7873u &#273&atilde; &#273&#432&#7907c &#272&#7843ng vi&ecirc;n h&#7885c t&#7853p qua h&#417n 4 n&#259m, v&igrave; th&#7871 tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a m&#7895i &#272&#7843ng vi&ecirc;n l&agrave; ph&#7843i bi&#7871t &#7913ng d&#7909ng thi&#7871t th&#7921c t&#7915ng chuy&ecirc;n &#273&#7873 v&agrave;o &#273&#7901i s&#7889ng h&agrave;ng ng&agrave;y, ph&#7843i c&#7843i ti&#7871n v&agrave; t&igrave;m &#273&#432&#7907c ph&#432&#417ng th&#7913c sinh ho&#7841t m&#7899i ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i &#273i&#7873u ki&#7879n v&agrave; &#273&#7863c th&ugrave; c&#7911a &#273&#417n v&#7883.<br /> <br /> M&#7903 &#273&#7847u cho k&#7923 sinh ho&#7841t chi b&#7897 th&aacute;ng 7/2011 l&agrave; g&#7855n v&#7899i chuy&ecirc;n &#273&#7873 &ldquo;N&acirc;ng cao &#273&#7841o &#273&#7913c c&aacute;ch m&#7841ng, qu&eacute;t s&#7841ch ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;Di ch&uacute;c B&aacute;c H&#7891&rdquo;. Nh&oacute;m &#273&#7843ng vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng &#273&#7847u ti&ecirc;n &#273&atilde; &#273&#7873 ra ph&#432&#417ng th&#7913c sinh ho&#7841t m&#7899i th&ocirc;ng qua h&igrave;nh th&#7913c gi&#7843i &ocirc; ch&#7919; chi b&#7897 c&oacute; 3 &#273&#7897i d&#7921 thi, 3 &#273&#7843ng vi&ecirc;n/&#273&#7897i, tham gia tr&#7843 l&#7901i c&aacute;c n&#7897i dung &#273&#432&#7907c n&ecirc;u trong t&#7853p s&aacute;ch Di s&#7843n H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 n&#7897i dung &ldquo;N&acirc;ng cao &#273&#7841o &#273&#7913c c&aacute;ch m&#7841ng qu&eacute;t s&#7841ch ch&#7911 ngh&#297a c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&agrave; To&agrave;n v&#259n di ch&uacute;c c&#7911a ch&#7911 t&#7883ch H&#7891 Ch&iacute; Minh. K&#7871t th&uacute;c ph&#7847n tham gia d&#7921 thi, &#273&#7897i c&oacute; s&#7889 &#273i&#7875m cao nh&#7845t s&#7869 &#273&#432&#7907c Chi b&#7897 khen th&#432&#7903ng b&#7857ng nh&#7919ng ph&#7847n qu&agrave; th&iacute;ch &#273&aacute;ng.<br /> <br /> &#272i&#7873u mong mu&#7889n c&#7911a Chi &#7911y Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 l&agrave; c&oacute; th&#7875 ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c t&iacute;nh n&#259ng &#273&#7897ng, t&#7921 &#273&#7893i m&#7899i s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a t&#7915ng &#272&#7843ng vi&ecirc;n trong nh&#7853n th&#7913c c&#361ng nh&#432 trong c&aacute;ch l&agrave;m. Qua &#273&acirc;y th&#7875 hi&#7879n r&otilde; s&#7921 &#273o&agrave;n k&#7871t, tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a t&#7853p th&#7875 Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1. V&#7899i c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y, m&#7895i th&aacute;ng Chi b&#7897 s&#7869 c&oacute; m&#7897t k&#7923 sinh ho&#7841t th&#7853t s&ocirc;i n&#7893i, &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a. </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>H&#431&#416NG S&#416N</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;