Sinh hoạt chi bộ Phong trào 2 mở rộng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sinh ho&#7841t chi b&#7897 Phong tr&agrave;o 2 m&#7903 r&#7897ng</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left" width="200"> <tbody> <tr> <td><img width="220" height="165" alt="" src="IMG_0027.JPG" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi&#7873u 26/8/2011, t&#7841i ph&#432&#7901ng An Ph&uacute; (Qu&#7853n 2), Chi b&#7897, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n, chi &#273o&agrave;n phong tr&agrave;o 2 t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t d&atilde; ngo&#7841i chi b&#7897 m&#7903 r&#7897ng v&#7899i c&aacute;c n&#7897i dung nh&#432: th&#7843o lu&#7853n ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u to&agrave;n qu&#7889c l&#7847n th&#7913 XI c&#7911a &#272&#7843ng v&agrave; Ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7841i bi&#7875u &#272&#7843ng b&#7897 Th&agrave;nh ph&#7889 l&#7847n th&#7913 IX, g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&agrave;nh &#273&#7897ng th&#7921c hi&#7879n ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i &#272&#7843ng c&aacute;c c&#7845p c&#7911a &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong bu&#7893i sinh ho&#7841t, ngo&agrave;i vi&#7879c th&#7843o lu&#7853n c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 ngh&#7883 quy&#7871t n&ecirc;u trong &#273&oacute; c&oacute; vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng b&#7857ng d&acirc;n ch&#7911, c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 ph&aacute;t tri&#7875n x&atilde; h&#7897i b&#7873n v&#7919ng, vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n 6 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&#7897t ph&aacute; c&#7911a th&agrave;nh ph&#7889&hellip;, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&ograve;n n&ecirc;u l&ecirc;n &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 c&aacute;c n&#7897i dung trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&#432 t&#259ng c&#432&#7901ng c&ocirc;ng t&aacute;c &#273&agrave;o t&#7841o, t&#7853p hu&#7845n &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897, th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng t&aacute;c quy ho&#7841ch c&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng t&aacute;c n&#7855m b&#7855t t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m c&aacute;n b&#7897, t&#7841o m&ocirc;i tr&#432&#7901ng cho c&aacute;c b&#7897 &#273&#432&#7907c ti&#7871p t&#7909c r&egrave;n luy&#7879n, ph&#7845n &#273&#7845u tr&#432&#7903ng th&agrave;nh cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute;..; c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&#361ng b&agrave;n v&#7873 vai tr&ograve; c&#7911a c&aacute;n b&#7897 &#273i c&#417 s&#7903 ph&#7843i tham m&#432u &#273&#432&#7907c phong tr&agrave;o xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 c&#417 s&#7903, v&#7845n &#273&#7873 t&igrave;m h&#432&#7899ng &#273i m&#7899i cho phong tr&agrave;o ph&#7843i c&#7909 th&#7875 b&#7857ng nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, &yacute; t&#432&#7903ng, s&aacute;ng ki&#7871n, hi&#7871n k&#7871...<br /> <br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; chi b&#7897 c&ograve;n t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873 v&#7873 l&#7853p tr&#432&#7901ng c&#7911a &#273&#7843ng vi&ecirc;n trong vi&#7879c b&#7843o v&#7879 ch&#7911 quy&#7873n bi&#7875n &#273&#7843o v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute;c n&#7897i dung di&#7877n bi&#7871n v&#7845n &#273&#7873 bi&#7875n &#273&ocirc;ng do &#273&#7891ng ch&iacute; B&ugrave;i T&aacute; Ho&agrave;ng V&#361 &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y, trong &#273&oacute; th&ocirc;ng tin nh&#7919ng n&#7897i dung c&#7847n thi&#7871t v&agrave; k&#7883p th&#7901i v&#7873 t&igrave;nh h&igrave;nh bi&#7875n &#273&#7843o trong n&#432&#7899c v&agrave; khu v&#7921c &#272&ocirc;ng Nam &Aacute;, qua &#273&oacute; th&#7875 hi&#7879n t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; h&#432&#417ng, bi&#7875n &#273&#7843o c&#7911a c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; trong chi b&#7897, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n v&agrave; chi &#273o&agrave;n, nguy&#7879n ra s&#7913c ph&#7845n &#273&#7845u h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n &#273&#7875 x&acirc;y d&#7921ng &#273&#7845t n&#432&#7899c.<br /> <br /> Trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh sinh ho&#7841t, c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&ograve;n th&#7855p h&#432&#417ng t&#7841i &#272&agrave;i T&#432&#7903ng ni&#7879m li&#7879t s&#7929 Qu&#7853n 2, tham quan ph&ograve;ng truy&#7873n th&#7889ng v&agrave; t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng l&#7883ch s&#7917 &#273&#7845u tranh h&agrave;o h&ugrave;ng c&#7911a ph&#432&#7901ng B&igrave;nh Tr&#432ng T&acirc;y (Qu&#7853n 2), ph&#432&#7901ng &#273&#432&#7907c ch&#7911 t&#7883ch n&#432&#7899c t&#7863ng danh hi&#7879u anh h&ugrave;ng trong &#273&#7845u tranh gi&#7843i ph&oacute;ng d&acirc;n t&#7897c. Bu&#7893i sinh ho&#7841t di&#7877n ra th&agrave;nh c&ocirc;ng t&#7889t &#273&#7865p v&agrave; k&#7871t th&uacute;c v&#7899i ph&#7847n giao l&#432u gi&#7919a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 trong trong kh&#7889i phong tr&agrave;o 2 g&#7891m: Ban M&#7863t tr&#7853n &ndash; An ninh qu&#7889c ph&ograve;ng &ndash; &#272&#7883a b&agrave;n d&acirc;n c&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, Trung t&acirc;m h&#7895 tr&#7907 thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p qua &#273&oacute; th&#7855t ch&#7863t tinh th&#7847n &#273o&agrave;n k&#7871t, h&#7895 tr&#7907 nhau trong c&ocirc;ng vi&#7879c gi&#7919a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 trong th&#7901i gian s&#7855p t&#7899i.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>THI&Ecirc;N TINH</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 11-6, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch – nơi ghi dấu chiến dịch tình nguyện đầu tiên, đã diễn ra Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đánh dấu 30 năm tuổi xuân tình nguyện của thanh niên Thành phố.

Agile Việt Nam
;