36 thí sinh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">36 th&iacute; sinh tham d&#7921 H&#7897i thi B&iacute; th&#432 chi b&#7897 gi&#7887i</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> H&#432&#7903ng &#7913ng ch&#7911 tr&#432&#417ng ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a &#272&#7843ng &#7911y kh&#7889i D&acirc;n - Ch&iacute;nh - &#272&#7843ng th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c h&#7897i thi B&iacute; th&#432 chi b&#7897 gi&#7887i, ng&agrave;y 10/9/2011, &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c H&#7897i thi B&iacute; th&#432 chi b&#7897 gi&#7887i v&#7899i s&#7921 tham gia c&#7911a 36 th&iacute; sinh l&agrave; b&iacute; th&#432, ph&oacute; b&iacute; th&#432, chi &#7911y vi&ecirc;n thu&#7897c 23 chi b&#7897 tr&#7921c thu&#7897c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="500" height="375" src="IMG_3932.JPG" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> K&#7871t qu&#7843: &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n &#272&#7913c T&egrave;o - Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Chi b&#7897 C&ocirc;ng ty L&ecirc; Quang L&#7897c xu&#7845t s&#7855c &#273&#7841t gi&#7843i nh&#7845t h&#7897i thi. Ban t&#7893 ch&#7913c c&#361ng trao 2 gi&#7843i nh&igrave;, 3 gi&#7843i ba v&agrave; 3 gi&#7843i khuy&#7871t kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh &#273&#7841t k&#7871t qu&#7843 cao.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Theo &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, t&#7915 &#273&#7847u n&#259m &#273&#7871n nay, to&agrave;n &#272&#7843ng b&#7897 &#273&atilde; k&#7871t n&#7841p &#273&#432&#7907c 20 &#273&#7843ng vi&ecirc;n m&#7899i, ho&agrave;n th&agrave;nh ch&#7881 ti&ecirc;u ph&aacute;t tri&#7875n &#273ang vi&ecirc;n m&#7899i trong n&#259m 2011. Hi&#7879n nay, &#272&#7843ng b&#7897 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&oacute; 29 &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c, trong &#273&oacute; c&oacute; 2 &#273&#7843ng b&#7897 b&#7897 ph&#7853n v&agrave; 27 chi b&#7897, v&#7899i t&#7893ng s&#7889 345 &#273&#7843ng vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>M&#7928 &#272&#7912C</strong><br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;