Leo núi giữa lòng thành phố

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7895; tr&#7907; tân sinh</title> </head> <body> <div id="print-news"> <div class="article-header"> <div class="mainTitle"> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Leo núi gi&#7919;a lòng thành ph&#7889;</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>C&#7889; lên, c&#7889; lên! &#272;i&#7879;p khúc &#7845;y &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c các c&#7893; &#273;&#7897;ng viên ng&#7891;i bên d&#432;&#7899;i hô to nh&#7857;m c&#7893; v&#361; cho nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; &#273;ang c&#7889; g&#7855;ng chinh ph&#7909;c &#273;&#7881;nh núi cao.</strong> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Vào m&#7895;i bu&#7893;i chi&#7873;u, &#273;&#7871;n CLB leo núi &#273;á Xinh (X-Rock Climbing) trong khuôn viên Trung tâm th&#7875; d&#7909;c th&#7875; thao Phan &#272;ình Phùng (s&#7889; 8 Võ V&#259;n T&#7847;n, P.6, Q.3, TP.HCM) m&#7899;i th&#7845;y s&#7913;c hút c&#7911;a môn th&#7875; thao này h&#7871;t s&#7913;c mãnh li&#7879;t.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">V&#7899;i m&#7897;t chi&#7871;c vé giá 80 ngàn &#273;&#7891;ng, b&#7841;n s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c các hu&#7845;n luy&#7879;n viên &#7903; &#273;ây h&#432;&#7899;ng d&#7851;n t&#7853;n tình cho 2 l&#7847;n chinh ph&#7909;c &#273;&#7881;nh núi nhân t&#7841;o có &#273;&#7897; cao 16m so v&#7899;i m&#7863;t &#273;&#7845;t. Còn n&#7871;u mua vé giá 120 ngàn &#273;&#7891;ng thì chúng ta có th&#7875; s&#7917; d&#7909;ng liên t&#7909;c trong 1 gi&#7901; leo. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">L&#7847;n &#273;&#7847;u tiên tham gia môn th&#7875; thao m&#7841;o hi&#7875;m này, Hoàng Quang Th&#7855;ng (làm vi&#7879;c cho m&#7897;t công ty ch&#7913;ng khoán t&#7841;i Q.1) cho bi&#7871;t: “Tr&#432;&#7899;c khi leo lên vách núi d&#7921;ng &#273;&#7913;ng, mình &#273;&#432;&#7907;c hu&#7845;n luy&#7879;n viên trang b&#7883; ki&#7871;n th&#7913;c cách s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#7891; b&#7843;o h&#7897;, giày leo núi, th&#7921;c hi&#7879;n các &#273;&#7897;ng tác gi&#7919; dây b&#7843;o h&#7897; an toàn nên r&#7845;t yên tâm. C&#7843;m giác khi leo lên &#273;&#7881;nh núi r&#7891;i nhìn xu&#7889;ng m&#7885;i c&#7843;nh v&#7853;t xung quanh th&#7845;y s&#7843;ng khoái và thú v&#7883; làm sao”. </font></p> <table align="center"> <tr> <td> <p style="text-align: center"><font face="Arial" size="2">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhnien.com.vn/Picture20119/MinhNguyet/Thang9/Leonui2.jpg"><br> <span style="color: #808080; font-style: italic">Các b&#7841;n tr&#7867; tham gia leo núi t&#7841;i CLB X-Rock Climbing</span></font></td> </tr> </table> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Còn Nguy&#7877;n Hoàng Qu&#7889;c Lân (28 tu&#7893;i) tâm s&#7921;: “Nhóm mình có kho&#7843;ng 10 b&#7841;n tr&#7867; ch&#417;i chung v&#7899;i nhau. Quan &#273;i&#7875;m c&#7911;a c&#7843; nhóm là thích khám phá nh&#7919;ng trò ch&#417;i m&#7841;o hi&#7875;m, th&#7917; thách và leo núi là môn th&#7875; thao mà c&#7843; nhóm l&#7921;a ch&#7885;n. Vì v&#7853;y, vào ch&#7911; nh&#7853;t h&#7857;ng tu&#7847;n c&#7843; nhóm th&#432;&#7901;ng &#273;&#7871;n CLB leo núi rèn luyên cho s&#7913;c kh&#7887;e d&#7867;o dai, tinh th&#7847;n tho&#7843;i mái &#273;&#7875; chu&#7849;n b&#7883; cho m&#7897;t tu&#7847;n h&#7885;c t&#7853;p và làm vi&#7879;c th&#7853;t hi&#7879;u qu&#7843;. Không nh&#7919;ng th&#7871;, môn th&#7875; thao m&#7841;o hi&#7875;m này còn rèn cho gi&#7899;i tr&#7867; tính kiên nh&#7851;n và ý chí quy&#7871;t tâm h&#417;n”. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">CLB leo núi ra &#273;&#7901;i không ch&#7881; &#273;áp &#7913;ng &#273;&#432;&#7907;c nhu c&#7847;u vui ch&#417;i gi&#7843;i trí c&#7911;a các b&#7841;n tr&#7867; &#7903; TP.HCM mà còn là n&#417;i &#273;&#7875; các b&#7841;n tr&#7867; ng&#432;&#7901;i n&#432;&#7899;c ngoài &#273;ang h&#7885;c t&#7853;p và làm vi&#7879;c &#7903; Vi&#7879;t Nam th&#432;&#7901;ng xuyên t&#7899;i t&#7853;p luy&#7879;n. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Andrew (ng&#432;&#7901;i Canada) tâm tình: “&#272;ây là môn th&#7875; thao khá ph&#7893; bi&#7871;n &#7903; nhi&#7873;u n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i nh&#432;ng &#7903; Vi&#7879;t Nam thì còn quá m&#7899;i m&#7867;. Tôi r&#7845;t thích ch&#417;i môn th&#7875; thao này nh&#432;ng h&#7891;i m&#7899;i qua Vi&#7879;t Nam không bi&#7871;t ch&#7895; nào &#273;&#7875; tham gia. Tình c&#7901; quen &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t b&#7841;n tr&#7867; là v&#7853;n &#273;&#7897;ng viên leo núi nên gi&#7899;i thi&#7879;u tôi &#273;&#7871;n v&#7899;i CLB”. Andrew cho bi&#7871;t thêm, môn này &#273;òi h&#7887;i ng&#432;&#7901;i tham gia ph&#7843;i t&#7853;p trung cao &#273;&#7897; &#273;&#7875; tìm &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;&#7901;ng leo hi&#7879;u qu&#7843; nh&#7845;t, &#273;&#7891;ng th&#7901;i s&#7917; d&#7909;ng toàn thân &#273;&#7875; chinh ph&#7909;c &#273;&#7897; cao, chi&#7871;n th&#7855;ng chính b&#7843;n thân. M&#7895;i &#273;&#7897;ng tác chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng trong môn leo núi là m&#7897;t li&#7879;u pháp gi&#7843;i t&#7887;a nh&#7919;ng c&#259;ng th&#7859;ng trong cu&#7897;c s&#7889;ng h&#7857;ng ngày c&#7911;a b&#7841;n.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7913; t&#432;&#7903;ng môn th&#7875; thao m&#7841;o hi&#7875;m này ch&#7881; dành cho phái nam nh&#432;ng nhi&#7873;u b&#7841;n n&#7919; c&#361;ng tham gia th&#432;&#7901;ng xuyên. Võ Th&#7909;y Minh Tú (SV n&#259;m 3, tr&#432;&#7901;ng &#272;H Ngân hàng TP.HCM) cho bi&#7871;t: “Mình r&#7845;t s&#7907; &#273;&#7897; cao nh&#432;ng qu&#7843; th&#7853;t khi tham gia môn leo núi l&#7841;i th&#7845;y r&#7845;t thú v&#7883;. C&#7843;m giác khi treo mình l&#417; l&#7917;ng trên không trung hay chinh ph&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7881;nh núi th&#7853;t tuy&#7879;t”. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Theo hu&#7845;n luy&#7879;n viên Nguy&#7877;n Ti&#7871;n Hoàng, ng&#432;&#7901;i tr&#7921;c ti&#7871;p h&#432;&#7899;ng d&#7851;n leo núi t&#7841;i CLB thì núi nhân t&#7841;o &#7903; CLB Phan &#272;ình Phùng có 7 s&#7907;i dây leo t&#432;&#417;ng &#273;&#432;&#417;ng 7 c&#7845;p &#273;&#7897; t&#7915; d&#7877; &#273;&#7871;n khó. C&#7845;p &#273;&#7847;u tiên là khu v&#7921;c núi có nhi&#7873;u tay c&#7847;m &#273;&#7863;t g&#7847;n nhau, t&#432;&#7901;ng c&#361;ng ph&#7859;ng h&#417;n. C&#7845;p &#273;&#7897; càng cao t&#432;&#7901;ng leo càng m&#7845;p mô, khó nh&#7845;t là &#273;o&#7841;n t&#432;&#7901;ng nhô h&#7859;n ra bên ngoài bu&#7897;c ng&#432;&#7901;i leo ph&#7843;i c&#7889; g&#7855;ng tr&#432;&#7901;n h&#7871;t mình &#273;&#7875; v&#7899;i r&#7891;i cong mình &#273;&#7875; bám. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi &#273;ã thành th&#7909;c, ng&#432;&#7901;i ch&#417;i có th&#7875; leo theo m&#7897;t màu s&#7855;c c&#7889; &#273;&#7883;nh. Nói chung môn leo núi rèn luy&#7879;n cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i v&#7873; k&#7929; thu&#7853;t, s&#7921; khôn khéo và óc quan sát. Leo núi phù h&#7907;p v&#7899;i nhi&#7873;u &#273;&#7897; tu&#7893;i, tr&#7867; em t&#7915; 4 tu&#7893;i tr&#7903; lên c&#361;ng có th&#7875; tham gia. Ng&#432;&#7901;i m&#7899;i b&#7855;t &#273;&#7847;u leo s&#7869; làm quen v&#7899;i nh&#7919;ng vách núi d&#7877;, sau &#273;ó d&#7847;n leo lên nh&#7919;ng c&#7845;p &#273;&#7897; khó h&#417;n. </font></p> <p style="text-align: right"><strong> <span style="font-style: italic"><font face="Arial" size="2">Theo TNO</font></span></strong></div> </div> </div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;