Rộn ràng ngày Tân sinh viên nhập học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">R&#7897n r&agrave;ng ng&agrave;y T&acirc;n sinh vi&ecirc;n nh&#7853p h&#7885c</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng 12/9, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuy&#7875n NV1 v&agrave;o Tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t TP.HCM &#273&atilde; b&#7855t &#273&#7847u &#273&#7871n n&#7897p h&#7891 s&#417 l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c. Theo s&#7889 li&#7879u c&#7911a Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c HSSV th&igrave; c&oacute; 4489 HSSV bao g&#7891m c&aacute;c th&iacute; sinh &#273&atilde; tr&uacute;ng tuy&#7875n NV1, CLC, kh&#7889i K, TC Vi&#7879t &#272&#7913c&hellip; l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p trong &#273&#7907t n&agrave;y. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="490" height="314" src="test4.jpg" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, c&aacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuy&#7875n nh&#432ng ch&#432a nh&#7853n &#273&#432&#7907c gi&#7845y b&aacute;o nh&#7853p h&#7885c th&igrave; v&#7851n c&oacute; th&#7875 &#273&#7871n n&#7897p h&#7891 s&#417 l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c. M&#7885i&nbsp; th&ocirc;ng tin chi ti&#7871t v&#7873 th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c c&oacute; th&#7875 tham kh&#7843o t&#7841i website c&#7911a tr&#432&#7901ng www.hcmute.edu.vn.). Th&ocirc;ng tin m&agrave; t&acirc;n sinh vi&ecirc;n h&#7887i nhi&#7873u nh&#7845t l&agrave; nh&agrave; tr&#7885, k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, trong ng&agrave;y &#273&#7847u ti&ecirc;n k&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng &#273&atilde; ti&#7871p nh&#7853n 200 tr&#432&#7901ng h&#7907p (100 nam v&agrave; 100 n&#7919) &#273&acirc;y l&agrave; con s&#7889 t&#432&#417ng &#273&#7889i nh&#7887 so v&#7899i s&#7889 l&#432&#7907ng t&acirc;n sinh vi&ecirc;n nh&#432ng c&#361ng gi&#7843i quy&#7871t &#273&#432&#7907c ph&#7847n n&agrave;o nh&#7919ng nhu c&#7847u c&#7911a c&aacute;c b&#7841n. <br /> <br /> C&#361ng trong &#273&#7907t n&agrave;y, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i &#273&oacute;n t&acirc;n sinh &#7903 khu v&#7921c ngo&agrave;i tr&#7901i v&#7899i nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879, bi&#7875u di&#7877n &#7843o thu&#7853t, c&aacute;c c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7897i nh&oacute;m gi&#7899i thi&#7879u m&igrave;nh c&ugrave;ng v&#7899i nhi&#7873u ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#432 v&#7845n, h&#432&#7899ng d&#7851n &#273&#7863c s&#7855c. &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong ni&#7873m vui ph&#7845n kh&#7903i sau khi ho&agrave;n t&#7845t c&aacute;c th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c cho con, c&ocirc; Nguy&#7877n Th&#7883 Lan Chi ph&#7909 huynh c&#7911a b&#7841n Nguy&#7877n T&agrave;i Duy- t&acirc;n sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh K&#7929 thu&#7853t c&#417 kh&iacute; t&acirc;m s&#7921: &ldquo;T&ocirc;i th&#7853t s&#7921 y&ecirc;n t&acirc;m khi con m&igrave;nh h&#7885c t&#7853p t&#7841i tr&#432&#7901ng, kh&ocirc;ng kh&iacute; r&#7845t tho&aacute;ng m&aacute;t, nh&#7845t l&agrave; trong m&ocirc;i tr&#432&#7901ng sinh vi&ecirc;n Khoa Ch&#7845t l&#432&#7907ng cao. T&ocirc;i mong con m&igrave;nh c&oacute; th&#7875 ph&aacute;t huy kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh cho th&#7887a &#432&#7899c m&#417&rdquo;. B&#7841n Mai Nh&#7853t Tuy&#7873n - t&acirc;n sinh vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y d&#7921ng ch&#7853m r&atilde;i b&#432&#7899c ra v&#7873 c&#361ng chia s&#7867: &ldquo;&#272i v&ograve;ng v&ograve;ng quanh tr&#432&#7901ng m&agrave; em v&#7851n c&ograve;n s&#7907 b&#7883 l&#7841c, m&#7897t m&igrave;nh em l&ecirc;n n&#7897p h&#7891 s&#417, c&aacute;c kh&acirc;u thu nh&#7853n c&#361ng nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tho&#7843i m&aacute;i, hi&#7879n t&#7841i em &#273&atilde; t&igrave;m &#273&#432&#7907c ch&#7895 tr&#7885 g&#7847n tr&#432&#7901ng, sau n&agrave;y em mong c&oacute; th&#7875 tham gia c&aacute;c C&acirc;u l&#7841c b&#7897, &#273&#7897i, nh&oacute;m trong tr&#432&#7901ng &#273&#7875 t&#7921 tin h&#417n v&agrave; k&#7871t b&#7841n c&ugrave;ng nhau ti&#7871n b&#7897 trong h&#7885c t&#7853p&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&#361ng trong hai ng&agrave;y 12 v&agrave; 13/9, Ban qu&#7843n l&yacute; K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t c&#361ng &#273&atilde; ti&#7871p nh&#7853n kho&#7843ng 200 h&#7891 s&#417&nbsp; c&#7911a c&aacute;c b&#7841n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2011. M&#7897t b&#7841n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n n&#7919 Khoa CN H&oacute;a h&#7885c v&agrave; Th&#7921c ph&#7849m l&#7881nh kh&#7881nh &#273&#7891 &#273&#7841c h&acirc;n hoan: &ldquo;K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng r&#7897ng r&atilde;i v&agrave; s&#7841ch s&#7869, c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n th&igrave; th&acirc;n thi&#7879n, c&#7903i m&#7903 gi&uacute;p em nhi&#7873u th&#7913, em th&#7845y r&#7845t tho&#7843i m&aacute;i khi h&#7885c t&#7853p trong m&ocirc;i tr&#432&#7901ng m&#7899i n&agrave;y&rdquo;.<br /> <br /> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau hai ng&agrave;y l&agrave;m vi&#7879c kh&#7849n tr&#432&#417ng, nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; nhi&#7879t t&igrave;nh, c&aacute;n b&#7897 nh&acirc;n vi&ecirc;n, gi&#7843ng vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng &#273&#7897i sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7899i &#273&#7897i ng&#361 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&agrave;n &#273&#7847y s&#7913c tr&#7867, tin r&#7857ng Tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t TP.HCM s&#7869 c&oacute; &#273&#432&#7907c m&#7897t th&#7871 h&#7879 sinh vi&ecirc;n c&oacute; tri th&#7913c t&#7889t, nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span><strong><span style="font-family: Arial;">V&#258N HI&#7870U - MAI &#272&Igrave;NH</span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;