Rộn ràng ngày Tân sinh viên nhập học

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">R&#7897n r&agrave;ng ng&agrave;y T&acirc;n sinh vi&ecirc;n nh&#7853p h&#7885c</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng 12/9, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuy&#7875n NV1 v&agrave;o Tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t TP.HCM &#273&atilde; b&#7855t &#273&#7847u &#273&#7871n n&#7897p h&#7891 s&#417 l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c. Theo s&#7889 li&#7879u c&#7911a Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c HSSV th&igrave; c&oacute; 4489 HSSV bao g&#7891m c&aacute;c th&iacute; sinh &#273&atilde; tr&uacute;ng tuy&#7875n NV1, CLC, kh&#7889i K, TC Vi&#7879t &#272&#7913c&hellip; l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p trong &#273&#7907t n&agrave;y. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="490" height="314" src="test4.jpg" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, c&aacute;c t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuy&#7875n nh&#432ng ch&#432a nh&#7853n &#273&#432&#7907c gi&#7845y b&aacute;o nh&#7853p h&#7885c th&igrave; v&#7851n c&oacute; th&#7875 &#273&#7871n n&#7897p h&#7891 s&#417 l&agrave;m th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c. M&#7885i&nbsp; th&ocirc;ng tin chi ti&#7871t v&#7873 th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c c&oacute; th&#7875 tham kh&#7843o t&#7841i website c&#7911a tr&#432&#7901ng www.hcmute.edu.vn.). Th&ocirc;ng tin m&agrave; t&acirc;n sinh vi&ecirc;n h&#7887i nhi&#7873u nh&#7845t l&agrave; nh&agrave; tr&#7885, k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, trong ng&agrave;y &#273&#7847u ti&ecirc;n k&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng &#273&atilde; ti&#7871p nh&#7853n 200 tr&#432&#7901ng h&#7907p (100 nam v&agrave; 100 n&#7919) &#273&acirc;y l&agrave; con s&#7889 t&#432&#417ng &#273&#7889i nh&#7887 so v&#7899i s&#7889 l&#432&#7907ng t&acirc;n sinh vi&ecirc;n nh&#432ng c&#361ng gi&#7843i quy&#7871t &#273&#432&#7907c ph&#7847n n&agrave;o nh&#7919ng nhu c&#7847u c&#7911a c&aacute;c b&#7841n. <br /> <br /> C&#361ng trong &#273&#7907t n&agrave;y, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y h&#7897i &#273&oacute;n t&acirc;n sinh &#7903 khu v&#7921c ngo&agrave;i tr&#7901i v&#7899i nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879, bi&#7875u di&#7877n &#7843o thu&#7853t, c&aacute;c c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &#273&#7897i nh&oacute;m gi&#7899i thi&#7879u m&igrave;nh c&ugrave;ng v&#7899i nhi&#7873u ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#432 v&#7845n, h&#432&#7899ng d&#7851n &#273&#7863c s&#7855c. &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong ni&#7873m vui ph&#7845n kh&#7903i sau khi ho&agrave;n t&#7845t c&aacute;c th&#7911 t&#7909c nh&#7853p h&#7885c cho con, c&ocirc; Nguy&#7877n Th&#7883 Lan Chi ph&#7909 huynh c&#7911a b&#7841n Nguy&#7877n T&agrave;i Duy- t&acirc;n sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh K&#7929 thu&#7853t c&#417 kh&iacute; t&acirc;m s&#7921: &ldquo;T&ocirc;i th&#7853t s&#7921 y&ecirc;n t&acirc;m khi con m&igrave;nh h&#7885c t&#7853p t&#7841i tr&#432&#7901ng, kh&ocirc;ng kh&iacute; r&#7845t tho&aacute;ng m&aacute;t, nh&#7845t l&agrave; trong m&ocirc;i tr&#432&#7901ng sinh vi&ecirc;n Khoa Ch&#7845t l&#432&#7907ng cao. T&ocirc;i mong con m&igrave;nh c&oacute; th&#7875 ph&aacute;t huy kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh cho th&#7887a &#432&#7899c m&#417&rdquo;. B&#7841n Mai Nh&#7853t Tuy&#7873n - t&acirc;n sinh vi&ecirc;n Khoa X&acirc;y d&#7921ng ch&#7853m r&atilde;i b&#432&#7899c ra v&#7873 c&#361ng chia s&#7867: &ldquo;&#272i v&ograve;ng v&ograve;ng quanh tr&#432&#7901ng m&agrave; em v&#7851n c&ograve;n s&#7907 b&#7883 l&#7841c, m&#7897t m&igrave;nh em l&ecirc;n n&#7897p h&#7891 s&#417, c&aacute;c kh&acirc;u thu nh&#7853n c&#361ng nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tho&#7843i m&aacute;i, hi&#7879n t&#7841i em &#273&atilde; t&igrave;m &#273&#432&#7907c ch&#7895 tr&#7885 g&#7847n tr&#432&#7901ng, sau n&agrave;y em mong c&oacute; th&#7875 tham gia c&aacute;c C&acirc;u l&#7841c b&#7897, &#273&#7897i, nh&oacute;m trong tr&#432&#7901ng &#273&#7875 t&#7921 tin h&#417n v&agrave; k&#7871t b&#7841n c&ugrave;ng nhau ti&#7871n b&#7897 trong h&#7885c t&#7853p&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&#361ng trong hai ng&agrave;y 12 v&agrave; 13/9, Ban qu&#7843n l&yacute; K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t c&#361ng &#273&atilde; ti&#7871p nh&#7853n kho&#7843ng 200 h&#7891 s&#417&nbsp; c&#7911a c&aacute;c b&#7841n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2011. M&#7897t b&#7841n t&acirc;n sinh vi&ecirc;n n&#7919 Khoa CN H&oacute;a h&#7885c v&agrave; Th&#7921c ph&#7849m l&#7881nh kh&#7881nh &#273&#7891 &#273&#7841c h&acirc;n hoan: &ldquo;K&yacute; t&uacute;c x&aacute; tr&#432&#7901ng r&#7897ng r&atilde;i v&agrave; s&#7841ch s&#7869, c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n th&igrave; th&acirc;n thi&#7879n, c&#7903i m&#7903 gi&uacute;p em nhi&#7873u th&#7913, em th&#7845y r&#7845t tho&#7843i m&aacute;i khi h&#7885c t&#7853p trong m&ocirc;i tr&#432&#7901ng m&#7899i n&agrave;y&rdquo;.<br /> <br /> </span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Sau hai ng&agrave;y l&agrave;m vi&#7879c kh&#7849n tr&#432&#417ng, nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; nhi&#7879t t&igrave;nh, c&aacute;n b&#7897 nh&acirc;n vi&ecirc;n, gi&#7843ng vi&ecirc;n c&#7911a tr&#432&#7901ng c&ugrave;ng &#273&#7897i sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n &#273&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xu&#7845t s&#7855c nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> V&#7899i &#273&#7897i ng&#361 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&agrave;n &#273&#7847y s&#7913c tr&#7867, tin r&#7857ng Tr&#432&#7901ng &#272H S&#432 ph&#7841m K&#7929 thu&#7853t TP.HCM s&#7869 c&oacute; &#273&#432&#7907c m&#7897t th&#7871 h&#7879 sinh vi&ecirc;n c&oacute; tri th&#7913c t&#7889t, nhi&#7879t huy&#7871t v&agrave; n&#259ng &#273&#7897ng.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span><strong><span style="font-family: Arial;">V&#258N HI&#7870U - MAI &#272&Igrave;NH</span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;