Truyền thông sức khỏe sinh sản cho SVHS

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Truy&#7873;n thông s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n c</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Truy&#7873;n thông s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n cho SVHS</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày 19-9, Nhà v&#259;n hóa Sinh viên TP.HCM &#273;ã kh&#7903;i &#273;&#7897;ng ch&#432;&#417;ng trình truy&#7873;n thông s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n v&#7883; thành niên và thanh niên n&#259;m 2011, v&#7899;i s&#7921; tham d&#7921; c&#7911;a kho&#7843;ng 2.000 SVHS Tr&#432;&#7901;ng cao &#273;&#7859;ng K&#7929; thu&#7853;t Lý T&#7921; Tr&#7885;ng. </font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=520609" hyperlink hspace="0" border="1"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">M&#7897;t b&#7841;n tr&#7867; Tr&#432;&#7901;ng cao &#273;&#7859;ng K&#7929; thu&#7853;t Lý T&#7921; Tr&#7885;ng &#273;&#7863;t câu h&#7887;i v&#7873; s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các bác s&#297; Tr&#7847;n &#272;ình Phong và Nguy&#7877;n V&#259;n Tú &#273;&#7871;n t&#7915; Trung tâm Ch&#259;m sóc s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n TP.HCM &#273;ã trao &#273;&#7893;i ki&#7871;n th&#7913;c c&#417; b&#7843;n v&#7873; s&#7913;c kh&#7887;e sinh s&#7843;n và gi&#7843;i &#273;áp nhi&#7873;u “th&#7855;c m&#7855;c bi&#7871;t h&#7887;i ai” c&#7911;a các b&#7841;n tr&#7867;... S&#7855;p t&#7899;i, ch&#432;&#417;ng trình này s&#7869; ti&#7871;p t&#7909;c &#273;&#7871;n v&#7899;i các tr&#432;&#7901;ng: THPT Hi&#7879;p Bình (Q.Th&#7911; &#272;&#7913;c), THPT Gia &#272;&#7883;nh (Q.Bình Th&#7841;nh), &#272;H Ngo&#7841;i th&#432;&#417;ng (c&#417; s&#7903; 2 t&#7841;i TP.HCM), &#272;H K&#7929; thu&#7853;t công ngh&#7879; TP.HCM... </font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">THÁI BÌNH</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;