Chi Đoàn xây dựng Đoàn 1: Mang Trung thu ấm áp đến các em thơ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi &#272o&agrave;n x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1: Mang Trung thu &#7845m &aacute;p &#273&#7871n c&aacute;c em th&#417</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Chi&#7873u ng&agrave;y 10/9/2011, t&#7841i tr&#432&#7901ng m&aacute;i &#7845m 1/6 (Qu&#7853n 4), Chi &#272o&agrave;n X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c s&acirc;n ch&#417i thi&#7871u nhi, th&#259m v&agrave; t&#7863ng qu&agrave; cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n, h&#7885c gi&#7887i. &#272&acirc;y c&#361ng l&agrave; m&#7897t m&oacute;n qu&agrave; &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a m&agrave; Chi &#272o&agrave;n d&agrave;nh t&#7863ng cho c&aacute;c em nh&#7887 vui &#273&oacute;n Trung thu &#7845m &aacute;p.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Qua nh&#7919ng s&acirc;n ch&#417i v&#7853n &#273&#7897ng, c&aacute;c em &#273&atilde; &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i h&#7871t s&#7913c l&ocirc;i cu&#7889n, vui t&#432&#417i, &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a, v&agrave; co&#769 ti&#769nh gia&#769o du&#803c cao, b&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute; ti&#7871n h&agrave;nh trao t&#7863ng m&#7895i em m&#7897t ph&#7847n qu&agrave; g&#7891m d&#7909ng c&#7909 h&#7885c t&#7853p, v&#7903, b&aacute;nh , l&#7891ng &#273&egrave;n trung thu (600.000 &#273&#7891ng/ph&#7847n).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ho&#7841t &#273&#7897ng n&agrave;y c&#361ng nh&#7857m nh&#7857m ch&#259m lo cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n c&#7911a Chi &#272o&agrave;n X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 &#273&#7891ng th&#7901i th&#7921c hi&#7879n ch&#7911 &#273&#7873 n&#259m 2011 &ldquo;N&#259m v&igrave; tr&#7867 em&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>KH&#7854C QUANG</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;