Chi bộ Phong trào 1 tổ chức sinh hoạt mở rộng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi b&#7897 Phong tr&agrave;o 1 t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t m&#7903 r&#7897ng</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Th&#7921c hi&#7879n Ch&#7881 th&#7883 03 ng&agrave;y 14/5/2011 c&#7911a B&#7897 ch&iacute;nh tr&#7883 v&#7873 vi&#7879c ti&#7871p t&#7909c &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845p g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;, th&#7921c hi&#7879n k&#7871 ho&#7841ch do &#272&#7843ng b&#7897 Kh&#7889i Phong tr&agrave;o ch&#7881 &#273&#7841o m&#7895i qu&yacute; m&#7897t chuy&ecirc;n &#273&#7873, ng&agrave;y 12/9/2011 Chi b&#7897 Phong tr&agrave;o 1, &#272&#7843ng b&#7897 kh&#7889i phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873 th&#7913 3 ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;T&#432 t&#432&#7903ng, t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c tr&aacute;ch nhi&#7879m h&#7871t l&ograve;ng, h&#7871t s&#7921c ph&#7909ng s&#7921 t&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Bu&#7893i sinh ho&#7841t thu hut 25 b&#7841n tham gia l&agrave; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; &#273&#7843ng vi&ecirc;n chi b&#7897 phong tr&agrave;o 1, g&#7891m c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng, Ban Thi&#7871u nhi, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t tri&#7875n Khoa h&#7885c C&ocirc;ng ngh&#7879 tr&#7867 v&agrave; Trung t&acirc;m h&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> M&#7903 &#273&#7847u ph&#7847n sinh ho&#7841t &#273&#7891ng ch&iacute; Hu&#7923nh Nguy&#7877n L&#7897c, B&iacute; th&#432 chi b&#7897, &#273&atilde; kh&aacute;i qu&aacute;t chuy&ecirc;n &#273&#7873 III v&#7873 b&agrave;i h&#7885c c&#7911a B&aacute;c trong vi&#7879c n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c ph&#7909ng s&#7921 t&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n. Trong &#273&oacute;, trong bu&#7893i sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873, t&#7853p trung ph&acirc;n t&iacute;ch m&#7889i quan h&#7879 bi&#7879n ch&#7913ng gi&#7919a ng&#432&#7901i l&atilde;nh &#273&#7841o v&#7899i ng&#432&#7901i b&#7883 l&atilde;nh &#273&#7841o v&agrave; khoa h&#7885c d&ugrave;ng ng&#432&#7901i trong ho&#7841t &#273&#7897ng l&atilde;nh &#273&#7841o c&#361ng nh&#432 ph&eacute;p d&ugrave;ng ng&#432&#7901i trong t&#432 t&#432&#7903ng H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i nh&#7919ng minh ch&#7913ng l&#7883ch s&#7917 v&agrave; th&#7921c ti&#7877n c&#7909 th&#7875, sinh &#273&#7897ng. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7891ng ch&iacute; Hu&#7923nh Ng&ocirc; T&#7883nh, Gi&aacute;m &#273&#7889c Trung t&acirc;m h&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889, cho r&#7857ng ng&#432&#7901i l&atilde;nh &#273&#7841o ph&#7843i x&aacute;c &#273&#7883nh r&otilde; nhi&#7879m v&#7909, c&oacute; c&aacute;i t&#7847m nh&igrave;n r&#7897ng v&agrave; c&oacute; c&aacute;i t&acirc;m v&#7899i c&ocirc;ng vi&#7879c v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&#7911a m&igrave;nh, th&igrave; c&ocirc;ng vi&#7879c v&agrave; nhi&#7879m v&#7909 ch&iacute;nh tr&#7883 c&#7911a c&#417 quan c&#361ng nh&#432 b&#7843n th&acirc;n m&igrave;nh m&#7899i &ldquo;h&#7871t l&ograve;ng h&#7871t s&#7913c ph&#7909ng s&#7921 t&#7893 qu&#7889c, ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7891ng ch&iacute; &#272o&agrave;n Kim Th&agrave;nh &#273&oacute;ng g&oacute;p th&ecirc;m &#273&#7889i v&#7899i ng&#432&#7901i l&atilde;nh &#273&#7841o c&#7847n m&#7841nh d&#7841n giao vi&#7879c, bi&#7871t c&aacute;ch ch&#7845p nh&#7853n thi&#7871u s&oacute;t, h&#7841n ch&#7871 c&#7911a nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; ph&#7843i c&oacute; ngh&#7879 thu&#7853t h&#432&#7899ng d&#7851n, trao &#273&#7893i th&igrave; m&#7899i khuy&#7871n kh&iacute;ch tinh th&#7847n ch&#7911 &#273&#7897ng, s&aacute;ng t&#7841o trong lao &#273&#7897ng cho ng&#432&#7901i b&#7883 l&atilde;nh &#273&#7841o. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> N&oacute;i v&#7873 n&acirc;ng cao &yacute; th&#7913c tr&aacute;ch nhi&#7879m ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n, &#273&#7891ng ch&iacute; L&yacute; Th&agrave;nh Ti&#7871n, B&iacute; th&#432 Chi &#273o&agrave;n Phong tr&agrave;o 1, n&ecirc;u quan &#273i&#7875m c&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng ch&#7913c, vi&ecirc;n ch&#7913c, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng ph&#7843i ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t c&ocirc;ng vi&#7879c v&agrave; nhi&#7879m v&#7909 ch&iacute;nh tr&#7883 c&#7911a m&igrave;nh, c&ograve;n trong c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o &#273o&agrave;n th&igrave; ph&#7843i xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a thanh thi&#7871u nhi. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> &#272&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Ng&#7885c Tu&#7845n, Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n Phong tr&agrave;o 1, trao &#273&#7893i v&#7873 vai tr&ograve; d&#7851n d&#7855t, l&atilde;nh &#273&#7841o c&#7911a ng&#432&#7901i &#273&#7843ng vi&ecirc;n, &#273&#7873 c&#7853p &#273&#7871n tinh th&#7847n y&ecirc;u n&#432&#7899c th&ocirc;ng minh v&agrave; b&#7843n l&#297nh &#273&#7875 kh&ocirc;ng b&#7883 l&ocirc;i k&eacute;o, x&uacute;i d&#7909c c&#7911a c&aacute;c l&#7921c l&#432&#7907ng th&ugrave; ngh&#7883ch v&agrave; nhi&#7873u &yacute; ki&#7871n s&#7897i n&#7893i kh&aacute;c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Bu&#7893i sinh ho&#7841t di&#7877n ra h&agrave;o h&#7913ng k&eacute;o d&agrave;i h&#417n hai gi&#7901 &#273&#7891ng h&#7891 &#273&atilde; l&agrave; d&#7883p cho c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, &#273&#7843ng vi&ecirc;n trong Chi b&#7897 Phong tr&agrave;o 1 h&#7885c t&#7853p, trao &#273&#7893i ki&#7871n th&#7913c, chia s&#7869 kinh nghi&#7879m v&agrave; t&igrave;m hi&#7875u s&acirc;u h&#417n v&#7873 nh&#7919ng b&agrave;i h&#7885c c&#7911a B&aacute;c H&#7891. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Bu&#7893i sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873 m&#7903 r&#7897ng ti&#7871p theo, d&#7921 ki&#7871n trong th&aacute;ng 10, &#273&#432&#7907c Chi b&#7897 th&#7889ng nh&#7845t v&agrave; d&#7921 ki&#7871n t&#7893 ch&#7913c b&#7857ng h&igrave;nh th&#7913c sinh ho&#7841t d&atilde; ngo&#7841i v&#7873 ngu&#7891n t&#7841i chi&#7871n khu R&#7915ng S&aacute;c h&#7913a h&#7865n s&#7869 c&oacute; nhi&#7873u &#273i&#7873u th&uacute; v&#7909 v&agrave; b&#7893 &iacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>B.T.</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;