Đám cưới tập thể của 80 đôi uyên ương

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;ám c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; c&#7911;a 80 &#273;ôi uyên</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">&#272;ám c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; c&#7911;a 80 &#273;ôi uyên &#432;&#417;ng</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">80 &#273;ôi uyên &#432;&#417;ng s&#7869; tham gia l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; t&#7841;i TP.HCM vào ngày 11-11-2011, do Trung tâm H&#7895; tr&#7907; thanh niên công nhân TP.HCM ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i Công ty CP &#273;&#7847;u t&#432; th&#432;&#417;ng m&#7841;i Tr&#7867; t&#7893; ch&#7913;c. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhi&#7873;u h&#7895; tr&#7907; s&#7869; dành cho các &#273;ôi tham gia l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; l&#7847;n 4 này.</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522357" hyperlink hspace="0" border="1"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">&#272;ám c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; l&#7847;n 3-2010</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nh&#7883;p s&#7889;ng tr&#7867; &#273;ã có cu&#7897;c trao &#273;&#7893;i v&#7899;i anh Hu&#7923;nh Ngô T&#7883;nh - giám &#273;&#7889;c Trung tâm H&#7895; tr&#7907; thanh niên công nhân TP.HCM - v&#7873; nh&#7919;ng n&#7897;i dung trong l&#7877; c&#432;&#7899;i n&#259;m nay.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>* L&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; l&#7847;n 4 này có gì &#273;&#7863;c bi&#7879;t, th&#432;a anh?</strong></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- V&#7899;i s&#7921; tham gia c&#7911;a 80 &#273;ôi thì &#273;ây s&#7869; là l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; có s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#273;ôi l&#7899;n nh&#7845;t VN t&#7915; tr&#432;&#7899;c &#273;&#7871;n nay. Trong l&#7877; c&#432;&#7899;i, các &#273;ôi uyên &#432;&#417;ng s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c di&#7877;u hành xe hoa &#7903; khu v&#7921;c trung tâm TP, dâng hoa t&#7841;i t&#432;&#7907;ng &#273;ài Bác H&#7891;, tham quan và ch&#7909;p hình t&#7841;i m&#7897;t s&#7889; &#273;&#7883;a danh c&#7911;a TP. M&#7895;i &#273;ôi s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c t&#7863;ng m&#7897;t th&#7867; ATM có tài kho&#7843;n 2 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, m&#7897;t c&#7863;p nh&#7851;n c&#432;&#7899;i tr&#7883; giá kho&#7843;ng 4 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, m&#7897;t bàn ti&#7879;c ng&#7885;t, hai b&#7897; áo dài kh&#259;n &#273;óng truy&#7873;n th&#7889;ng. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Các chi phí khác nh&#432; xe hoa, bánh c&#432;&#7899;i, hoa c&#432;&#7899;i, ch&#7909;p &#7843;nh, quay phim, trang &#273;i&#7875;m, trang ph&#7909;c c&#432;&#7899;i &#273;&#7873;u mi&#7877;n phí... M&#7895;i &#273;ôi b&#7841;n ch&#7881; &#273;óng phí 1 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng &#273;&#7875; tham gia l&#7877; c&#432;&#7899;i trên.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7863;c bi&#7879;t, ban t&#7893; ch&#7913;c còn t&#7863;ng m&#7897;t c&#259;n nhà tình b&#7841;n cho &#273;ôi uyên &#432;&#417;ng có &#273;i&#7873;u ki&#7879;n kinh t&#7871; khó kh&#259;n, có nhi&#7873;u thành tích trong lao &#273;&#7897;ng ho&#7863;c ho&#7841;t &#273;&#7897;ng phong trào. Các c&#7863;p &#273;ôi &#7903; các t&#7881;nh lân c&#7853;n khi &#273;&#259;ng ký tham gia s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c ban t&#7893; ch&#7913;c h&#7895; tr&#7907; ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n di chuy&#7875;n và &#259;n &#7903; trong quá trình tham gia l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; t&#7841;i TP.HCM.</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tr> <td> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=522358" hyperlink hspace="0" border="1"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"> <i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Anh Hu&#7923;nh Ngô T&#7883;nh</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify">&nbsp;</p> <table style="border-collapse: separate" bordercolorlight="#4792d9" bordercolordark="#456ae1" width="200" align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5"> <tr> <td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"> <p class="pBody" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <strong><font color="#030303" face="Arial" size="2">Nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7895; tr&#7907; công nhân</font></strong></p> <p class="pBody" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify">&nbsp;</p> <p class="pBody" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <font color="#030303" face="Arial" size="2">Ngoài l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875;, trong n&#259;m nay Trung tâm H&#7895; tr&#7907; thanh niên công nhân TP.HCM còn tri&#7875;n khai nhi&#7873;u ho&#7841;t &#273;&#7897;ng h&#7895; tr&#7907; &#273;&#7901;i s&#7889;ng v&#7853;t ch&#7845;t, tinh th&#7847;n khác dành cho công nhân, nh&#432; gi&#7843;i bóng &#273;á công nhân TP.HCM, cu&#7897;c thi nét &#273;&#7865;p công nhân, các bu&#7893;i truy&#7873;n thông ki&#7871;n th&#7913;c dinh d&#432;&#7905;ng h&#7907;p lý t&#7841;i các KCX-KCN, t&#432; v&#7845;n pháp lý, xây d&#7921;ng khu tr&#7885; v&#259;n minh, &#273;ào t&#7841;o b&#7891;i d&#432;&#7905;ng k&#7929; n&#259;ng, nâng cao tay ngh&#7873;...</font></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="justify"> <font face="Arial" size="2"><strong>* Ban t&#7893; ch&#7913;c xoay x&#7903; th&#7871; nào &#273;&#7875; có kinh phí t&#7893; ch&#7913;c l&#7877; c&#432;&#7899;i này khi m&#7895;i &#273;ôi b&#7841;n ch&#7881; &#273;óng 1 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng?</strong></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- T&#7845;t c&#7843; các kho&#7843;n mi&#7877;n phí c&#7911;a l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; chúng tôi &#273;&#7873;u v&#7853;n &#273;&#7897;ng t&#7915; các &#273;&#417;n v&#7883;, doanh nghi&#7879;p tham gia h&#7895; tr&#7907; nh&#432; th&#7867; ATM, nh&#7851;n c&#432;&#7899;i, xe hoa, trang ph&#7909;c c&#432;&#7899;i... Hi&#7879;n t&#7841;i chúng tôi v&#7851;n ti&#7871;p t&#7909;c m&#7901;i g&#7885;i các &#273;&#417;n v&#7883;, doanh nghi&#7879;p h&#7895; tr&#7907; m&#7897;t chuy&#7871;n du l&#7883;ch cho các &#273;ôi uyên &#432;&#417;ng h&#432;&#7903;ng tu&#7847;n tr&#259;ng m&#7853;t, và m&#7897;t s&#7889; quà t&#7863;ng là các v&#7853;t d&#7909;ng thi&#7871;t y&#7871;u gia &#273;ình nh&#432; tivi, qu&#7841;t máy, b&#7871;p gas...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong>* Nh&#7919;ng &#273;ôi quan tâm s&#7869; &#273;&#259;ng ký tham d&#7921; l&#7877; c&#432;&#7899;i &#7903; &#273;âu và ph&#7843;i &#273;áp &#7913;ng &#273;i&#7873;u ki&#7879;n gì?</strong></font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- T&#7845;t c&#7843; các b&#7841;n công nhân, ng&#432;&#7901;i lao &#273;&#7897;ng &#273;ang làm vi&#7879;c &#7903; các c&#417; quan, &#273;&#417;n v&#7883;, doanh nghi&#7879;p t&#7841;i TP.HCM và các t&#7881;nh lân c&#7853;n &#273;&#7873;u &#273;&#432;&#7907;c tham gia ch&#432;&#417;ng trình này (k&#7875; c&#7843; các &#273;ôi b&#7841;n &#273;ã &#273;&#259;ng ký k&#7871;t hôn nh&#432;ng ch&#432;a có &#273;i&#7873;u ki&#7879;n t&#7893; ch&#7913;c l&#7877; c&#432;&#7899;i v&#7851;n có th&#7875; &#273;&#259;ng ký tham gia l&#7877; c&#432;&#7899;i t&#7853;p th&#7875; này). Ban t&#7893; ch&#7913;c s&#7869; ch&#7885;n 80 &#273;ôi &#273;&#259;ng ký s&#7899;m nh&#7845;t, trong &#273;ó &#273;&#7863;c bi&#7879;t &#432;u tiên cho nh&#7919;ng b&#7841;n có thu nh&#7853;p th&#7845;p. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hãy liên h&#7879; v&#7899;i các v&#259;n phòng c&#7911;a Trung tâm H&#7895; tr&#7907; thanh niên công nhân TP.HCM t&#7841;i KCX Linh Trung 1 (Q.Th&#7911; &#272;&#7913;c, &#272;T: (08)22451384), KCN V&#297;nh L&#7897;c (Q.Bình Tân, &#272;T: (08)22275220) &#273;&#7875; &#273;&#259;ng ký tham gia, th&#7901;i gian t&#7915; nay &#273;&#7871;n h&#7871;t ngày 15-10.</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">NGUY&#7876;N NAM th&#7921;c hi&#7879;n</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2"><i>Theo TTO</i></font></b></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;