Con thỏ ăn cỏ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Con th&#7887; &#259;n c&#7887;&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Con th&#7887; &#259;n c&#7887;</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font> <br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a bàn tay ch&#7909;m l&#7841;i hô “Con th&#7887;”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: l&#7863;p l&#7841;i theo l&#7901;i qu&#7843;n trò nói “Con th&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay này qua tay kia hô “Aên c&#7887;”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: làm theo và nói “&#259;n c&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay lên mi&#7879;ng hô “U&#7889;ng n&#432;&#7899;c”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: làm theo và nói “U&#7889;ng n&#432;&#7899;c”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay lên l&#7895; tai hô “chui vô hang”, ch&#7845;p tay l&#7841;i hô “th&#7887; ng&#7911;”<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm theo qu&#7843;n trò n&#7871;u làm sai s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t, qu&#7843;n trò chú ý ph&#7843;i làm d&#7847;n d&#7847;n nhanh (có th&#7875; nâng lên b&#7857;ng cách nói và làm khác nhau)<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;