Con thỏ ăn cỏ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Con th&#7887; &#259;n c&#7887;&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Con th&#7887; &#259;n c&#7887;</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font> <br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a bàn tay ch&#7909;m l&#7841;i hô “Con th&#7887;”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: l&#7863;p l&#7841;i theo l&#7901;i qu&#7843;n trò nói “Con th&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay này qua tay kia hô “Aên c&#7887;”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: làm theo và nói “&#259;n c&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay lên mi&#7879;ng hô “U&#7889;ng n&#432;&#7899;c”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i: làm theo và nói “U&#7889;ng n&#432;&#7899;c”<br> - Qu&#7843;n trò: &#273;&#432;a tay lên l&#7895; tai hô “chui vô hang”, ch&#7845;p tay l&#7841;i hô “th&#7887; ng&#7911;”<br> Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm theo qu&#7843;n trò n&#7871;u làm sai s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t, qu&#7843;n trò chú ý ph&#7843;i làm d&#7847;n d&#7847;n nhanh (có th&#7875; nâng lên b&#7857;ng cách nói và làm khác nhau)<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;