Đếm sao

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7871;m sao&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>&#272;&#7871;m sao</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> qu&#7843;n trò hát bài hát: “M&#7897;t ông sao sáng, 2 ông sáng sao tôi &#273;&#7889; anh ch&#7883; nào t&#7915; 1 h&#417;i &#273;&#7871;m h&#7871;t &#273;&#7871;n 10 ông sáng sao”. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7881; &#273;&#7883;nh s&#7869; &#273;&#7871;m: 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, …, 10 ông sáng sao – n&#7871;u nh&#432; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#7871;m không d&#7913;t 1 h&#417;i thì s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;