Đếm sao

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7871;m sao&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>&#272;&#7871;m sao</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> qu&#7843;n trò hát bài hát: “M&#7897;t ông sao sáng, 2 ông sáng sao tôi &#273;&#7889; anh ch&#7883; nào t&#7915; 1 h&#417;i &#273;&#7871;m h&#7871;t &#273;&#7871;n 10 ông sáng sao”. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7881; &#273;&#7883;nh s&#7869; &#273;&#7871;m: 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, 4 ông sáng sao, …, 10 ông sáng sao – n&#7871;u nh&#432; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i &#273;&#7871;m không d&#7913;t 1 h&#417;i thì s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;