Nói và làm ngược

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Nói và làm ng&#432;&#7907;c&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Nói và làm ng&#432;&#7907;c</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> ng&#432;&#7901;i ch&#417;i x&#7871;p thành vòng tròn<br> - Qu&#7843;n trò hô: “Các b&#7841;n hãy c&#432;&#7901;i th&#7853;t to”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i là: “Khóc th&#7853;t nh&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò hô: “Các b&#7841;n hãy nh&#7843;y lên”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i: “Ng&#7891;i xu&#7889;ng &#273;&#7845;t”<br> Qu&#7843;n trò s&#7869; ch&#7881; ng&#432;&#7901;i trong vòng tròn và nói 1 hành &#273;&#7897;ng nào &#273;ó thì ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i. Qu&#7843;n trò có th&#7875; th&#7875; hi&#7879;n b&#7857;ng hành &#273;&#7897;ng không c&#7847;n nói, n&#7871;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i không làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i thì s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;