Nói và làm ngược

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Nói và làm ng&#432;&#7907;c&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Nói và làm ng&#432;&#7907;c</b><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> ng&#432;&#7901;i ch&#417;i x&#7871;p thành vòng tròn<br> - Qu&#7843;n trò hô: “Các b&#7841;n hãy c&#432;&#7901;i th&#7853;t to”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i là: “Khóc th&#7853;t nh&#7887;”<br> - Qu&#7843;n trò hô: “Các b&#7841;n hãy nh&#7843;y lên”<br> - Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i: “Ng&#7891;i xu&#7889;ng &#273;&#7845;t”<br> Qu&#7843;n trò s&#7869; ch&#7881; ng&#432;&#7901;i trong vòng tròn và nói 1 hành &#273;&#7897;ng nào &#273;ó thì ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i. Qu&#7843;n trò có th&#7875; th&#7875; hi&#7879;n b&#7857;ng hành &#273;&#7897;ng không c&#7847;n nói, n&#7871;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i không làm ng&#432;&#7907;c l&#7841;i thì s&#7869; b&#7883; ph&#7841;t<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;