Sẵn sàng cho “Ngày sinh viên”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>S&#7861n s&agrave;ng cho &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n&rdquo;</strong></span><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan c&#7911a nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u n&#259m m&#7899i, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n chu&#7849n b&#7883 b&#432&#7899c v&agrave;o ho&#7841t &#273&#7897ng cao &#273i&#7875m &#273&#7847u ti&ecirc;n h&#7913a h&#7865n nhi&#7873u b&#7845t ng&#7901, th&uacute; v&#7883. &#272&oacute; l&agrave; chu&#7895i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh xuy&ecirc;n su&#7889t di&#7877n ra trong Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n 5/1/2012 t&#7841i nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="500" height="332" alt="" src="cctn.jpg" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> M&#7903 &#273&#7847u l&agrave; Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n 2012 v&#7899i nh&#7919ng ph&#7847n vi&#7879c ngh&#297a t&igrave;nh, th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n xung k&iacute;ch c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 t&#7841i c&aacute;c huy&#7879n x&atilde; c&ograve;n nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n, m&aacute;i &#7845m nh&agrave; m&#7903 v&agrave; k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n. Theo &#273&oacute;, c&aacute;c chi&#7871n s&#297 s&#7869 tham gia l&agrave;m thi&#7879p T&#7871t g&#7917i c&aacute;c chi&#7871n s&#297 bi&ecirc;n gi&#7899i, h&#7843i &#273&#7843o; th&#259m, t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; l&agrave;m b&aacute;nh t&eacute;t, b&aacute;nh ch&#432ng t&#7863ng tr&#7867 em ngh&egrave;o; t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; h&#7895 tr&#7907 ch&#259m s&oacute;c cho ng&#432&#7901i ngh&egrave;o, ng&#432&#7901i gi&agrave; neo &#273&#417n t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&#7879n; hi&#7871n m&aacute;u t&igrave;nh nguy&#7879n&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Ban t&#7893 ch&#7913c Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n cho bi&#7871t, n&#259m nay c&oacute; nh&#7919ng n&eacute;t m&#7899i v&#7873 &#273&#7889i t&#432&#7907ng tham gia. C&#7909 th&#7875 l&agrave;, du h&#7885c sinh Vi&#7879t Nam v&#7873 n&#432&#7899c &#259n T&#7871t c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; t&#7841i H&#7897i du h&#7885c sinh Th&agrave;nh ph&#7889 tham gia chi&#7871n d&#7883ch. V&agrave; h&#7885c sinh trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng c&oacute; nguy&#7879n v&#7885ng tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&#361ng c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Chung k&#7871t h&#7897i thi &Yacute; t&#432&#7903ng s&aacute;ng t&#7841o tr&#7867 v&#7899i nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng &#273&#7897c &#273&aacute;o t&#7915 m&ocirc; h&igrave;nh, d&#7921 &aacute;n c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n c&#361ng s&#7869 &#273&#432&#7907c di&#7877n ra trong bu&#7893i s&aacute;ng. N&#259m nay, trong s&#7889 11 &#273&#7873 t&agrave;i l&#7885t v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t, nhi&#7873u &#273&#7873 t&agrave;i h&#432&#7899ng v&#7873 b&#7843o v&#7879 v&agrave; gi&#7919 g&igrave;n v&#7879 sinh m&ocirc;i tr&#432&#7901ng s&#7889ng &#273&#432&#7907c b&#7841n tr&#7867 quan t&acirc;m &#273&#7847u t&#432 th&#7921c hi&#7879n nh&#432: m&ocirc; h&igrave;nh th&ugrave;ng r&aacute;c c&ocirc;ng c&#7897ng &#273a n&#259ng; m&aacute;y qu&eacute;t r&aacute;c v&#7879 sinh v&#7881a h&egrave;, &#273&#432&#7901ng ph&#7889; s&#7917 d&#7909ng b&#7897t d&#7841 quang &#273&#7875 ti&#7871t ki&#7879m &#273i&#7879n; quy&#7875n t&#7853p mang th&ocirc;ng &#273i&#7879p v&igrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng&hellip; Nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng mang t&iacute;nh &#7913ng d&#7909ng cao s&#7869 &#273&#432&#7907c gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n c&aacute;c doanh nghi&#7879p &#273&#7875 hi&#7879n th&#7921c h&oacute;a, t&aacute;c &#273&#7897ng t&iacute;ch c&#7921c &#273&#7871n x&atilde; h&#7897i. Kh&ocirc;ng ch&#7881 v&#7853y, do k&#7929 thu&#7853t c&ocirc;ng ngh&#7879 kh&ocirc;ng ng&#7915ng ph&aacute;t tri&#7875n, c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&#7871n tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t c&oacute; th&#7875 n&#7843y sinh &yacute; t&#432&#7903ng m&#7899i, c&#7843i thi&#7879n v&agrave; t&igrave;m ki&#7871m nh&#7919ng v&#7853t li&#7879u kinh t&#7871 h&#417n, hi&#7879u qu&#7843 h&#417n thi&#7871t k&#7871 n&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&#7911a m&igrave;nh tham d&#7921 h&#7897i thi n&#259m 2012.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Chung k&#7871t cu&#7897c thi &ldquo;T&igrave;m ki&#7871m t&agrave;i n&#259ng sinh vi&ecirc;n&rdquo; di&#7877n ra v&agrave;o bu&#7893i chi&#7873u c&ugrave;ng ng&agrave;y t&#7841i s&acirc;n 4A Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&#7913a h&#7865n s&#7869 &#273em &#273&#7871n nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c th&uacute; v&#7883, mang &#273&#7853m ch&#7845t ng&#7851u h&#7913ng v&agrave; s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a sinh vi&ecirc;n. T&#7841i v&ograve;ng thi n&agrave;y c&aacute;c th&iacute; sinh s&#7869 bi&#7875u di&#7877n l&#7841i ph&#7847n thi &#7903 v&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t v&agrave; &#273&#7847u t&#432 th&ecirc;m n&#7897i dung, h&igrave;nh th&#7913c. Ban gi&aacute;m kh&#7843o s&#7869 &#273&aacute;nh gi&aacute; th&iacute; sinh qua c&aacute;c n&#7897i dung t&#432&#417ng t&#7921 v&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t k&#7871t h&#7907p v&#7899i nh&#7853n &#273&#7883nh b&igrave;nh ch&#7885n t&#7915 kh&aacute;n gi&#7843 &#273&#7875 trao gi&#7843i th&#432&#7903ng cho th&iacute; sinh. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ngo&agrave;i ra, nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#432 K&#7871t n&#7889i sinh vi&ecirc;n (giao l&#432u gi&#7919a sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871 v&agrave; Vi&#7879t Nam), tuy&ecirc;n d&#432&#417ng Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&ecirc;n m&#7841ng x&atilde; h&#7897i&hellip; s&#7869 &#273em &#273&#7871n cho c&aacute;c b&#7841n kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h&#7897i th&#7921c s&#7921 s&ocirc;i &#273&#7897ng v&agrave;&nbsp; &#273&#7847y t&iacute;nh nh&acirc;n v&#259n. &#272&#7863c bi&#7879t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#272&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n di&#7877n ra xuy&ecirc;n su&#7889t c&#7843 ng&agrave;y gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n tr&#7843i nghi&#7879m nhi&#7873u m&#7863t h&agrave;ng, d&#7883ch v&#7909 h&#7845p d&#7851n v&#7899i nh&#7919ng &#432u &#273&atilde;i nh&#432: t&#7863ng c&aacute;c su&#7845t h&#7885c b&#7893ng Anh v&#259n; mi&#7877n ph&iacute;, gi&#7843m gi&aacute; c&aacute;c m&#7863t h&agrave;ng, d&#7883ch v&#7909 d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n; gi&#7899i thi&#7879u vi&#7879c l&agrave;m T&#7871t&hellip; Sinh vi&ecirc;n tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ch&#7881 c&#7847n tr&igrave;nh th&#7867 ti&#7879n &iacute;ch ho&#7863c th&#7867 h&#7897i vi&ecirc;n H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam &#273&#7875 &#273&#432&#7907c h&#432&#7903ng c&aacute;c ti&#7879n &iacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>L&Yacute; TH&Agrave;NH</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;