Sẵn sàng cho “Ngày sinh viên”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>S&#7861n s&agrave;ng cho &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n&rdquo;</strong></span><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan c&#7911a nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u n&#259m m&#7899i, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n chu&#7849n b&#7883 b&#432&#7899c v&agrave;o ho&#7841t &#273&#7897ng cao &#273i&#7875m &#273&#7847u ti&ecirc;n h&#7913a h&#7865n nhi&#7873u b&#7845t ng&#7901, th&uacute; v&#7883. &#272&oacute; l&agrave; chu&#7895i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh xuy&ecirc;n su&#7889t di&#7877n ra trong Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n 5/1/2012 t&#7841i nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="500" height="332" alt="" src="cctn.jpg" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> M&#7903 &#273&#7847u l&agrave; Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n 2012 v&#7899i nh&#7919ng ph&#7847n vi&#7879c ngh&#297a t&igrave;nh, th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n xung k&iacute;ch c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 t&#7841i c&aacute;c huy&#7879n x&atilde; c&ograve;n nhi&#7873u kh&oacute; kh&#259n, m&aacute;i &#7845m nh&agrave; m&#7903 v&agrave; k&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n. Theo &#273&oacute;, c&aacute;c chi&#7871n s&#297 s&#7869 tham gia l&agrave;m thi&#7879p T&#7871t g&#7917i c&aacute;c chi&#7871n s&#297 bi&ecirc;n gi&#7899i, h&#7843i &#273&#7843o; th&#259m, t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; l&agrave;m b&aacute;nh t&eacute;t, b&aacute;nh ch&#432ng t&#7863ng tr&#7867 em ngh&egrave;o; t&#7863ng qu&agrave; v&agrave; h&#7895 tr&#7907 ch&#259m s&oacute;c cho ng&#432&#7901i ngh&egrave;o, ng&#432&#7901i gi&agrave; neo &#273&#417n t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&#7879n; hi&#7871n m&aacute;u t&igrave;nh nguy&#7879n&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Ban t&#7893 ch&#7913c Chi&#7871n d&#7883ch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguy&#7879n cho bi&#7871t, n&#259m nay c&oacute; nh&#7919ng n&eacute;t m&#7899i v&#7873 &#273&#7889i t&#432&#7907ng tham gia. C&#7909 th&#7875 l&agrave;, du h&#7885c sinh Vi&#7879t Nam v&#7873 n&#432&#7899c &#259n T&#7871t c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; t&#7841i H&#7897i du h&#7885c sinh Th&agrave;nh ph&#7889 tham gia chi&#7871n d&#7883ch. V&agrave; h&#7885c sinh trung h&#7885c ph&#7893 th&ocirc;ng c&oacute; nguy&#7879n v&#7885ng tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&#361ng c&oacute; th&#7875 &#273&#259ng k&yacute; tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c anh ch&#7883 sinh vi&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Chung k&#7871t h&#7897i thi &Yacute; t&#432&#7903ng s&aacute;ng t&#7841o tr&#7867 v&#7899i nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng &#273&#7897c &#273&aacute;o t&#7915 m&ocirc; h&igrave;nh, d&#7921 &aacute;n c&#7911a c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n c&#361ng s&#7869 &#273&#432&#7907c di&#7877n ra trong bu&#7893i s&aacute;ng. N&#259m nay, trong s&#7889 11 &#273&#7873 t&agrave;i l&#7885t v&agrave;o v&ograve;ng chung k&#7871t, nhi&#7873u &#273&#7873 t&agrave;i h&#432&#7899ng v&#7873 b&#7843o v&#7879 v&agrave; gi&#7919 g&igrave;n v&#7879 sinh m&ocirc;i tr&#432&#7901ng s&#7889ng &#273&#432&#7907c b&#7841n tr&#7867 quan t&acirc;m &#273&#7847u t&#432 th&#7921c hi&#7879n nh&#432: m&ocirc; h&igrave;nh th&ugrave;ng r&aacute;c c&ocirc;ng c&#7897ng &#273a n&#259ng; m&aacute;y qu&eacute;t r&aacute;c v&#7879 sinh v&#7881a h&egrave;, &#273&#432&#7901ng ph&#7889; s&#7917 d&#7909ng b&#7897t d&#7841 quang &#273&#7875 ti&#7871t ki&#7879m &#273i&#7879n; quy&#7875n t&#7853p mang th&ocirc;ng &#273i&#7879p v&igrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng&hellip; Nh&#7919ng &yacute; t&#432&#7903ng mang t&iacute;nh &#7913ng d&#7909ng cao s&#7869 &#273&#432&#7907c gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n c&aacute;c doanh nghi&#7879p &#273&#7875 hi&#7879n th&#7921c h&oacute;a, t&aacute;c &#273&#7897ng t&iacute;ch c&#7921c &#273&#7871n x&atilde; h&#7897i. Kh&ocirc;ng ch&#7881 v&#7853y, do k&#7929 thu&#7853t c&ocirc;ng ngh&#7879 kh&ocirc;ng ng&#7915ng ph&aacute;t tri&#7875n, c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&#7871n tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t c&oacute; th&#7875 n&#7843y sinh &yacute; t&#432&#7903ng m&#7899i, c&#7843i thi&#7879n v&agrave; t&igrave;m ki&#7871m nh&#7919ng v&#7853t li&#7879u kinh t&#7871 h&#417n, hi&#7879u qu&#7843 h&#417n thi&#7871t k&#7871 n&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&#7911a m&igrave;nh tham d&#7921 h&#7897i thi n&#259m 2012.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Chung k&#7871t cu&#7897c thi &ldquo;T&igrave;m ki&#7871m t&agrave;i n&#259ng sinh vi&ecirc;n&rdquo; di&#7877n ra v&agrave;o bu&#7893i chi&#7873u c&ugrave;ng ng&agrave;y t&#7841i s&acirc;n 4A Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&#7913a h&#7865n s&#7869 &#273em &#273&#7871n nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c th&uacute; v&#7883, mang &#273&#7853m ch&#7845t ng&#7851u h&#7913ng v&agrave; s&aacute;ng t&#7841o c&#7911a sinh vi&ecirc;n. T&#7841i v&ograve;ng thi n&agrave;y c&aacute;c th&iacute; sinh s&#7869 bi&#7875u di&#7877n l&#7841i ph&#7847n thi &#7903 v&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t v&agrave; &#273&#7847u t&#432 th&ecirc;m n&#7897i dung, h&igrave;nh th&#7913c. Ban gi&aacute;m kh&#7843o s&#7869 &#273&aacute;nh gi&aacute; th&iacute; sinh qua c&aacute;c n&#7897i dung t&#432&#417ng t&#7921 v&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t k&#7871t h&#7907p v&#7899i nh&#7853n &#273&#7883nh b&igrave;nh ch&#7885n t&#7915 kh&aacute;n gi&#7843 &#273&#7875 trao gi&#7843i th&#432&#7903ng cho th&iacute; sinh. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ngo&agrave;i ra, nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#432 K&#7871t n&#7889i sinh vi&ecirc;n (giao l&#432u gi&#7919a sinh vi&ecirc;n qu&#7889c t&#7871 v&agrave; Vi&#7879t Nam), tuy&ecirc;n d&#432&#417ng Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tr&ecirc;n m&#7841ng x&atilde; h&#7897i&hellip; s&#7869 &#273em &#273&#7871n cho c&aacute;c b&#7841n kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h&#7897i th&#7921c s&#7921 s&ocirc;i &#273&#7897ng v&agrave;&nbsp; &#273&#7847y t&iacute;nh nh&acirc;n v&#259n. &#272&#7863c bi&#7879t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#272&#7891ng h&agrave;nh c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n di&#7877n ra xuy&ecirc;n su&#7889t c&#7843 ng&agrave;y gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n tr&#7843i nghi&#7879m nhi&#7873u m&#7863t h&agrave;ng, d&#7883ch v&#7909 h&#7845p d&#7851n v&#7899i nh&#7919ng &#432u &#273&atilde;i nh&#432: t&#7863ng c&aacute;c su&#7845t h&#7885c b&#7893ng Anh v&#259n; mi&#7877n ph&iacute;, gi&#7843m gi&aacute; c&aacute;c m&#7863t h&agrave;ng, d&#7883ch v&#7909 d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n; gi&#7899i thi&#7879u vi&#7879c l&agrave;m T&#7871t&hellip; Sinh vi&ecirc;n tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ch&#7881 c&#7847n tr&igrave;nh th&#7867 ti&#7879n &iacute;ch ho&#7863c th&#7867 h&#7897i vi&ecirc;n H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam &#273&#7875 &#273&#432&#7907c h&#432&#7903ng c&aacute;c ti&#7879n &iacute;ch.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>L&Yacute; TH&Agrave;NH</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;