Chúc mừng đồng chí Trần Trọng Tân nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;Ch&uacute;c m&#7915ng &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n nh&#7853n huy hi&#7879u 65 n&#259m tu&#7893i &#272&#7843ng</span></strong></span></span></div> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Chi&#7873u ng&agrave;y 3/2/2012, Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&atilde; &#273&#7871n th&#259m v&agrave; t&#7863ng hoa ch&uacute;c m&#7915ng &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n nh&#7853n huy hi&#7879u 65 n&#259m tu&#7893i &#272&#7843ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n sinh n&#259m 1926 t&#7841i x&atilde; Cam Th&agrave;nh, huy&#7879n Cam L&#7897, t&#7881nh Qu&#7843ng Tr&#7883, tham gia c&aacute;ch m&#7841ng t&#7915 l&uacute;c c&ograve;n l&agrave; h&#7885c sinh. &#272&#7891ng ch&iacute; t&#7915ng l&agrave; B&iacute; th&#432 T&#7881nh &#7911y Qu&#7843ng Tr&#7883 (1950), &#7910y vi&ecirc;n Ban Tuy&ecirc;n hu&#7845n Trung &#432&#417ng c&#7909c Mi&#7873n Nam (1961 - 1967), &#7910y vi&ecirc;n Ban l&atilde;nh &#273&#7841o &#273o&agrave;n chuy&ecirc;n gia Vi&#7879t Nam &#7903 Campuchia (1980 - 1986).&nbsp;</span></span><font face="Arial" size="2"><br type="_moz" /> </font></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: center; "><img width="350" height="336" alt="" src="IMG_4106.JPG" /></div> <div style="text-align: center; "><em><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">&#272&#7891ng ch&iacute; L&ecirc; Qu&#7889c Phong, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#273o&agrave;n t&#7863ng hoa </span></span></em></div> <div style="text-align: center; "><em><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">ch&uacute;c m&#7915ng &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n.</span></span></em></div> <div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">T&#7841i &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u to&agrave;n qu&#7889c l&#7847n th&#7913 VI v&agrave; VII &nbsp;&#273&#7891ng ch&iacute; &#273&#432&#7907c b&#7847u v&agrave;o Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272&#7843ng, &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Tr&#432&#7903ng Ban Tuy&ecirc;n hu&#7845n Trung &#432&#417ng, Tr&#432&#7903ng Ban T&#432 t&#432&#7903ng &nbsp;- V&#259n h&oacute;a Trung &#432&#417ng. T&#7915 n&#259m 1991 &#273&#7871n 1996, &#273&#7891ng ch&iacute; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y TPHCM, l&agrave; Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch &#7910y ban MTTQ Vi&#7879t Nam TP.HCM &nbsp;kh&oacute;a V v&agrave; kh&oacute;a VI.</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Trong kh&aacute;ng chi&#7871n ch&#7889ng M&#7929, c&oacute; th&#7901i k&#7923 &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n ho&#7841t &#273&#7897ng b&iacute; m&#7853t t&#7841i n&#7897i th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, b&#7883 &#273&#7883ch b&#7855t &#273&agrave;y ra C&ocirc;n &#272&#7843o, giam nhi&#7873u n&#259m &#7903 Chu&#7891ng C&#7885p cho &#273&#7871n ng&agrave;y gi&#7843i ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n mi&#7873n Nam, th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7845t n&#432&#7899c. V&#7899i qu&aacute; tr&igrave;nh ho&#7841t &#273&#7897ng c&aacute;c m&#7841ng v&agrave; nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch &#273&oacute;, &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c &#272&#7843ng v&agrave; nh&agrave; n&#432&#7899c trao t&#7863ng Hu&acirc;n ch&#432&#417ng &#272&#7897c l&#7853p h&#7841ng Nh&#7845t c&ugrave;ng nhi&#7873u hu&acirc;n ch&#432&#417ng v&agrave; t&#7863ng th&#432&#7903ng kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng nh&agrave; c&aacute;ch m&#7841ng l&atilde;o th&agrave;nh, nh&acirc;n s&#297, tr&iacute; th&#7913c, nh&agrave; gi&aacute;o ti&ecirc;u bi&#7875u lu&ocirc;n n&#7863ng l&ograve;ng v&#7899i s&#7921 nghi&#7879p gi&aacute;o d&#7909c th&#7871 h&#7879 tr&#7867. &#272&#7889i v&#7899i Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP.HCM, &#273&#7891ng ch&iacute; l&agrave; ng&#432&#7901i th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n c&#7889 v&#7845n, &#273&oacute;ng g&oacute;p nhi&#7873u v&#7845n &#273&#7873 v&#7915a mang &yacute; ngh&#297a l&yacute; lu&#7853n v&#7915a mang t&iacute;nh th&#7921c ti&#7877n cao nh&#432 g&oacute;p &yacute; cho v&#259n ki&#7879n &#273&#7841i h&#7897i &#272o&agrave;n, g&oacute;p &yacute; cho vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng danh hi&#7879u C&ocirc;ng d&acirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u TP.HCM, cu&#7897c thi tr&#7921c tuy&#7871n Bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng&hellip;</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">T&#7841i bu&#7893i g&#7863p g&#7905, &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#7847n Tr&#7885ng T&acirc;n vui m&#7915ng tr&#432&#7899c nh&#7919ng k&#7871t qu&#7843 m&agrave; Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&#7841t &#273&#432&#7907c trong phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; ch&uacute;c Th&agrave;nh &#273o&agrave;n ti&#7871p t&#7909c c&oacute; nh&#7919ng ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; phong tr&agrave;o hi&#7879u qu&#7843 &#273&#7875 thu h&uacute;t &#273&ocirc;ng &#273&#7843o thanh ni&ecirc;n tham gia, t&#7841o ra hi&#7879u &#7913ng x&atilde; h&#7897i s&acirc;u r&#7897ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br type="_moz" /> </span></span></div> <div style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><strong>L&Yacute; TH&Agrave;NH</strong></span></span></div> <div>&nbsp;</div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;