Liên hoan các nhóm ca, múa “Giai điệu tuổi trẻ”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca, m&uacute;a &ldquo;Giai &#273i&#7879u tu&#7893i tr&#7867&rdquo;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Ch&agrave;o m&#7915ng 81 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2012) v&agrave; &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n l&#7847n th&#7913 XVI, nhi&#7879m k&#7923 2012 &ndash; 2015, &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca, m&uacute;a &ldquo;Giai &#273i&#7879u tu&#7893i tr&#7867&rdquo;. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> C&aacute;c ti&#7871t m&#7909c tham d&#7921 li&ecirc;n hoan ph&#7843i g&#7855n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 v&#7873 tu&#7893i tr&#7867, v&#7873 c&aacute;c phong tr&agrave;o c&#7911a thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, v&#7873 s&#7921 tham gia &#273&oacute;ng g&oacute;p c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 trong c&ocirc;ng cu&#7897c x&acirc;y d&#7921ng th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh trong th&#7901i k&igrave; &#273&#7893i m&#7899i. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Li&ecirc;n hoan s&#7869 di&#7877n ra v&agrave;o l&uacute;c 14 gi&#7901 ng&agrave;y 24/3/2012 t&#7841i Nh&agrave; v&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c chi &#273o&agrave;n tham gia li&ecirc;n hoan v&#259n ngh&#7879 theo h&igrave;nh th&#7913c t&#7853p th&#7875 (ti&#7871t m&#7909c c&oacute; t&#7915 2 ng&#432&#7901i tr&#7903 l&ecirc;n), m&#7895i &#273&#417n v&#7883 ph&#7843i &#273&#259ng k&yacute; d&#7921 thi g&#7891m 3 ti&#7871t m&#7909c (trong &#273&oacute; t&#7889i &#273a ch&#7881 1 ti&#7871t m&#7909c &#273&#417n ca). Gi&#7843i th&#432&#7903ng bao g&#7891m 1 gi&#7843i A (800.000 &#273&#7891ng v&agrave; gi&#7845y ch&#7913ng nh&#7853n), 2 gi&#7843i B (500.000 &#273&#7891ng/gi&#7843i v&agrave; gi&#7845y ch&#7913ng nh&#7853n), 5 gi&#7843i phong tr&agrave;o (300.000 &#273&#7891ng/gi&#7843i v&agrave; gi&#7845y ch&#7913ng nh&#7853n).</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><br /> T.T<br /> </strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;