Tuyên dương 156 phụ nữ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 156 ph&#7909 n&#7919 &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c &ndash; &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> S&aacute;ng ng&agrave;y 13/3/2012, BTV C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 s&#417 k&#7871t phong tr&agrave;o thi &#273ua v&agrave; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng ph&#7909 n&#7919 &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c &ndash; &#272&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo; n&#259m 2011. </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center; "><img width="448" height="299" alt="" src="IMG_4266.JPG" /></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong n&#259m qua, phong tr&agrave;o &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c &ndash; &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo; lu&ocirc;n &#273&#432&#7907c n&#7919 c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c (CNVC) t&iacute;ch c&#7921c h&#432&#7903ng &#7913ng tham gia qua c&aacute;c ph&#7847n vi&#7879c ch&#7883 em &#273&#259ng k&yacute; th&#7921c hi&#7879n. &#272&#7863c bi&#7879t l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#259m s&oacute;c s&#7913c kh&#7887e cho n&#7919 c&aacute;n b&#7897, CNVC, lao &#273&#7897ng lu&ocirc;n &#273&#432&#7907c c&ocirc;ng &#273o&agrave;n quan t&acirc;m v&agrave; tham gia b&#7843o v&#7879 quy&#7873n l&#7907i. C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng ch&#259m lo cho ch&#7883 em ph&#7909 n&#7919 nh&#432 t&#7863ng qu&agrave; cho 1360 l&#432&#7907t n&#7919 CNVC &#273&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c &ndash; &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo;, trong &#273&oacute; c&oacute; 156 n&#7919 CNVC &ndash; L&#272 &#273&#432&#7907c tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&#7845p c&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&#7899i thi&#7879u c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; cho &#272&#7843ng xem x&eacute;t k&#7871t n&#7841p lu&ocirc;n &#273&#432&#7907c c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 quan t&acirc;m th&#7921c hi&#7879n, &#273&atilde; c&oacute; 156 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; &#273&#432&#7907c gi&#7899i thi&#7879u sang &#272&#7843ng v&agrave; c&oacute; 17 c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; vinh d&#7921 &#273&#432&#7907c k&#7871t n&#7841p &#272&#7843ng. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> H&#7897i ngh&#7883 &#273&atilde; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 156 n&#7919 CNVC &ndash; L&#272 ti&ecirc;u bi&#7875u &#273&#7841t danh hi&#7879u &ldquo;Gi&#7887i vi&#7879c n&#432&#7899c &ndash; &#273&#7843m vi&#7879c nh&agrave;&rdquo; c&#7845p C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 29 g&#432&#417ng n&#7919 CNVC &ndash; L&#272 ti&ecirc;u bi&#7875u kh&#7889i c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Sau h&#7897i ngh&#7883, &#273&ocirc;ng &#273&#7843o ch&#7883 em &#273&atilde; l&#7855ng nghe chuy&ecirc;n &#273&#7873 &ldquo;L&agrave;m th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 c&acirc;n b&#7857ng gi&#7919a gia &#273&igrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng vi&#7879c&rdquo; do th&#7841c s&#297 t&acirc;m l&yacute; V&otilde; Th&#7883 Minh Hu&#7879 b&aacute;o c&aacute;o.<br /> <br /> </span></span></div> <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 514px; height: 154px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#432&#7907c s&#7921 th&#7889ng nh&#7845t c&#7911a Th&#432&#7901ng tr&#7921c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, s&#7921 ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a &#272&#7843ng &#7911y c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ban ch&#7845p h&agrave;nh C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; ti&#7871n h&agrave;nh b&#7847u Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; ng&agrave;y 12/3/2012, BTV C&ocirc;ng &#273o&agrave;n Vi&ecirc;n ch&#7913c Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; c&oacute; quy&#7871t &#273&#7883nh chu&#7849n y cho &#273&#7891ng ch&iacute; L&acirc;m &#272&igrave;nh Th&#7855ng &ndash; UVTV, Tr&#432&#7903ng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&#7853n nhi&#7879m v&#7909 Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nhi&#7879m k&#7923 I (2010 &ndash; 2012) thay cho &#273&#7891ng ch&iacute; L&ecirc; V&#259n Minh &ndash; nguy&ecirc;n UVTV, Tr&#432&#7903ng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u &#273&#7897ng v&#7873 c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7841i Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#7911y, gi&#7919 nhi&#7879m v&#7909 Ch&aacute;nh V&#259n ph&ograve;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o.<br /> </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>T.T</strong><br /> <br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;