Kết quả Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<b>K&#7871t qu&#7843 Gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n n&#259m 2012</b></span></span></span></div> <div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><em>Ng&agrave;y 12/3, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o k&#7871t qu&#7843 x&eacute;t ch&#7885n v&agrave; trao Gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n cho 7 &#273&#417n v&#7883, nh&oacute;m &#273&#417n v&#7883 c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ng t&#7841o &#273&#432&#7907c &aacute;p d&#7909ng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong th&#7921c ti&#7877n.</em></p> </span></span><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></div> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; " class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><img width="450" height="324" src="77.jpg" alt="" /> </span></span></p> <p style="margin-bottom: 6pt; text-align: center; " class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh Ti&#7871p s&#7913c ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 &#273&#7891ng thu&#7853n cao c&#7911a x&atilde; h&#7897i.</em></span></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">V&#432&#7907t qua 59 h&#7891 s&#417 &#273&#7873 c&#7917, c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 sau &#273&acirc;y &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n n&#259m 2012:</span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">1. B&aacute;o Tu&#7893i tr&#7867 v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;G&oacute;p &#273&aacute; x&acirc;y Tr&#432&#7901ng Sa&rdquo;.</span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">2. Trung t&acirc;m h&#432&#7899ng nghi&#7879p, d&#7841y ngh&#7873 v&agrave; gi&#7899i thi&#7879u vi&#7879c l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Ti&#7871p s&#7913c ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng&rdquo;.</span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">3. H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p Thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM v&agrave; Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n TP.HCM v&#7899i m</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.1pt; ">&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">L&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875 thanh ni&ecirc;n</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.1pt; ">&rdquo;.</span></span></span><span lang="VI" style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language:VI;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">4. Nh&agrave; thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889 v&#7899i m</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.1pt; ">&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">H&#7897i thi Ch&#7881 huy &#272&#7897i gi&#7887i</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.1pt; ">&rdquo;</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">.</span><span lang="VI" style="letter-spacing: -0.1pt; "> </span></span></span><span lang="VI" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.1pt;mso-ansi-language: VI;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">5. B&aacute;o Kh&#259n Qu&agrave;ng &#273&#7887 v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Ph&ograve;ng m&#7841ch M&#7921c T&iacute;m&rdquo;.</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; "> </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">6. Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#272o&agrave;n Ph&uacute; Nhu&#7853n v&#7899i m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;H&#7897i tr&#7841i t&ograve;ng qu&acirc;n&rdquo;.</span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">7. &#272o&agrave;n Ph&ograve;ng C&#7843nh s&aacute;t &#273i&#7873u tra t&#7897i ph&#7841m v&#7873 tr&#7853t t&#7921 x&atilde; h&#7897i (PC45) &ndash; &#272o&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tuy&ecirc;n truy&#7873n gi&aacute;o d&#7909c ph&aacute;p lu&#7853t, ph&ograve;ng ch&#7889ng t&#7897i ph&#7841m, b&#7841o l&#7921c h&#7885c &#273&#432&#7901ng&rdquo;.</span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">D&#7921 ki&#7871n l&#7877 trao gi&#7843i n&#259m 2012 v&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh k&#7927 ni&#7879m 10 n&#259m Gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c ng&agrave;y 26/3.</span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:right" class="MsoNormal"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">MINH H&Ugrave;NG</span></b></span></span><b><span style="mso-bidi-font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing: -.1pt"><o:p></o:p></span></b></p> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;