Tìm tác giả tác phẩm (thơ)

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tìm tác gi&#7843; tác ph&#7849;m</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Tìm tác gi&#7843; tác ph&#7849;m (th&#417;)</font></b><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <font color="#008080"> <br> Cách ch&#417;i:</font> Qu&#7843;n trò chia ra t&#7915; 1 -&gt; 3 nhóm, qu&#7843;n trò s&#7869; &#273;&#7885;c 1 &#273;o&#7841;n c&#7911;a 1 bài th&#417;<br> Ví d&#7909;: “T&#7915; &#7845;y trong tôi b&#7915;ng n&#7855;ng h&#7841;<br> M&#7863;t tr&#7901;i chân lý chói qua tim”<br> Qu&#7843;n trò s&#7869; h&#7887;i: 2 câu th&#417; này c&#7911;a ai – nhóm nào tr&#7843; l&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c thì c&#7897;ng thêm &#273;i&#7875;m. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i am hi&#7875;u th&#417; v&#259;n c&#7911;a dân t&#7897;c<br> <br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;