Tìm tác giả tác phẩm (thơ)

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tìm tác gi&#7843; tác ph&#7849;m</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Tìm tác gi&#7843; tác ph&#7849;m (th&#417;)</font></b><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><br> </font> <br> * M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <font color="#008080"> <br> Cách ch&#417;i:</font> Qu&#7843;n trò chia ra t&#7915; 1 -&gt; 3 nhóm, qu&#7843;n trò s&#7869; &#273;&#7885;c 1 &#273;o&#7841;n c&#7911;a 1 bài th&#417;<br> Ví d&#7909;: “T&#7915; &#7845;y trong tôi b&#7915;ng n&#7855;ng h&#7841;<br> M&#7863;t tr&#7901;i chân lý chói qua tim”<br> Qu&#7843;n trò s&#7869; h&#7887;i: 2 câu th&#417; này c&#7911;a ai – nhóm nào tr&#7843; l&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c thì c&#7897;ng thêm &#273;i&#7875;m. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i ph&#7843;i am hi&#7875;u th&#417; v&#259;n c&#7911;a dân t&#7897;c<br> <br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;