Cao - Thấp - Dài - Ngắn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>12</title> </head> <body> <p><b><font color="#800080" face="Arial" size="2">Cao - Th&#7845;p - Dài - Ng&#7855;n</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">* M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>qu&#7843;n trò (hành &#273;&#7897;ng tay c&#7911;a mình) hô: Cao – Th&#7845;p – Dài – Ng&#7855;n. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm theo l&#7901;i qu&#7843;n trò, qu&#7843;n trò ph&#7843;i d&#7847;n d&#7847;n làm nhanh &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i d&#7877; b&#7883; sai<br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>qu&#7843;n trò ph&#7843;i cho ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm nháp 1 l&#7847;n r&#7891;i m&#7899;i b&#7855;t &#273;&#7847;u<br> <br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;