Cao - Thấp - Dài - Ngắn

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>12</title> </head> <body> <p><b><font color="#800080" face="Arial" size="2">Cao - Th&#7845;p - Dài - Ng&#7855;n</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">* M&#7909;c &#273;ích: rèn luy&#7879;n trí nh&#7899;, khéo léo<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 30 ng&#432;&#7901;i tr&#7903; lên, có th&#7875; chia nhi&#7873;u nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng, ngoài sân<br> * Th&#7901;i gian: 5 -&gt; 7 phút<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>qu&#7843;n trò (hành &#273;&#7897;ng tay c&#7911;a mình) hô: Cao – Th&#7845;p – Dài – Ng&#7855;n. Ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm theo l&#7901;i qu&#7843;n trò, qu&#7843;n trò ph&#7843;i d&#7847;n d&#7847;n làm nhanh &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i ch&#417;i d&#7877; b&#7883; sai<br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>qu&#7843;n trò ph&#7843;i cho ng&#432;&#7901;i ch&#417;i làm nháp 1 l&#7847;n r&#7891;i m&#7899;i b&#7855;t &#273;&#7847;u<br> <br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;