Tự hào “Thành Đoàn – Bản hùng ca”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: center; ">T&#7921 h&agrave;o &ldquo;Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ndash; B&#7843n h&ugrave;ng ca&rdquo;</b></strong></span><br /> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">S&aacute;ng 19/4, t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&atilde; di&#7877n ra bu&#7893i gi&#7899i thi&#7879u b&#7897 s&#432u t&#7853p h&igrave;nh &#7843nh &ldquo;Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ndash; b&#7843n h&ugrave;ng ca&rdquo;. &#272&acirc;y l&agrave; nh&#7919ng h&igrave;nh &#7843nh trong cu&#7897c kh&aacute;ng chi&#7871n ch&#7889ng M&#7929 do c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n s&#432u t&#7853p v&agrave; m&#7897t s&#7889 &#273&#417n v&#7883, c&aacute; nh&acirc;n g&#7917i t&#7863ng.</span></span><font face="Arial" size="2"><br type="_moz" /> </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="1%20(23).JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; ">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="2%20(17).JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">Nh&#7919ng b&#7913c &#7843nh g&#7855n li&#7873n v&#7899i th&#7901i k&#7923 tranh &#273&#7845u anh d&#361ng </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">c&#7911a h&#7885c sinh sinh vi&ecirc;n trong kh&aacute;ng chi&#7871n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Bu&#7893i gi&#7899i thi&#7879u c&oacute; s&#7921 tham gia c&#7911a c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Nh&#7919ng h&igrave;nh &#7843nh ch&acirc;n th&#7853t v&#7873 m&#7897t th&#7901i kh&aacute;ng chi&#7871n gi&uacute;p c&aacute;c &#273o&agrave;n vi&ecirc;n tr&#7867 c&#7843m nh&#7853n v&agrave; hi&#7875u h&#417n v&#7873 th&#7901i &#273&#7845u tranh gian lao c&#7911a d&acirc;n t&#7897c. C&aacute;c c&acirc;u chuy&#7879n do ch&uacute; S&aacute;u Tri&#7873u (t&#7913c &#273&#7891ng ch&iacute; Ho&agrave;ng &#272&ocirc;n Nh&#7853t T&acirc;n) k&#7875 v&#7873 nh&#7919ng cu&#7897c bi&#7875u t&igrave;nh, &#273&#7845u tranh ki&ecirc;n c&#432&#7901ng c&#7911a h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 l&uacute;c &#7845y &#273&atilde; &#273&#7875 l&#7841i trong c&aacute;c b&#7841n nhi&#7873u &#7845n t&#432&#7907ng s&acirc;u s&#7855c, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7921 h&agrave;o v&agrave; tr&acirc;n tr&#7885ng h&#417n s&#7921 hy sinh anh d&#361ng c&#7911a c&aacute;c anh h&ugrave;ng nh&#432 H&#7891 H&#7843o H&#7899n, Qu&aacute;ch Th&#7883 Trang&hellip;</span></span><o:p></o:p><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&ldquo;M&#7895i h&igrave;nh &#7843nh l&agrave; m&#7897t c&acirc;u chuy&#7879n c&oacute; th&#7853t, l&agrave; m&#7897t ph&#7847n s&#7921 ki&#7879n trong l&#7883ch s&#7917 phong tr&agrave;o &#273&#7845u tranh. &#272&#7875 s&#432u t&#7853p &#273&#432&#7907c t&#7853p t&#432 li&#7879u qu&yacute; n&agrave;y l&agrave; &#273i&#7873u kh&ocirc;ng h&#7873 &#273&#417n gi&#7843n. C&ocirc;ng vi&#7879c n&agrave;y l&agrave; m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; c&#7847n &#273&#432&#7907c ti&#7871p n&#7889i qua nhi&#7873u th&#7871 h&#7879, &#273&#7875 m&#7885i ng&#432&#7901i c&ugrave;ng &#273&#432&#7907c xem v&agrave; t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 giai &#273o&#7841n kh&aacute;ng chi&#7871n h&agrave;o h&ugrave;ng &#7845y.&rdquo; &ndash; &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ch&aacute;nh Tr&#7921c &ndash; Ch&#7911 nhi&#7879m CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n, nguy&ecirc;n b&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#273o&agrave;n chia s&#7867.</span></span><o:p></o:p><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b>THU HI&#7872N</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;