Tự hào “Thành Đoàn – Bản hùng ca”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: center; ">T&#7921 h&agrave;o &ldquo;Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ndash; B&#7843n h&ugrave;ng ca&rdquo;</b></strong></span><br /> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">S&aacute;ng 19/4, t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n &#273&atilde; di&#7877n ra bu&#7893i gi&#7899i thi&#7879u b&#7897 s&#432u t&#7853p h&igrave;nh &#7843nh &ldquo;Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &ndash; b&#7843n h&ugrave;ng ca&rdquo;. &#272&acirc;y l&agrave; nh&#7919ng h&igrave;nh &#7843nh trong cu&#7897c kh&aacute;ng chi&#7871n ch&#7889ng M&#7929 do c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n s&#432u t&#7853p v&agrave; m&#7897t s&#7889 &#273&#417n v&#7883, c&aacute; nh&acirc;n g&#7917i t&#7863ng.</span></span><font face="Arial" size="2"><br type="_moz" /> </font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="1%20(23).JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; ">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="2%20(17).JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">Nh&#7919ng b&#7913c &#7843nh g&#7855n li&#7873n v&#7899i th&#7901i k&#7923 tranh &#273&#7845u anh d&#361ng </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; ">c&#7911a h&#7885c sinh sinh vi&ecirc;n trong kh&aacute;ng chi&#7871n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Bu&#7893i gi&#7899i thi&#7879u c&oacute; s&#7921 tham gia c&#7911a c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Nh&#7919ng h&igrave;nh &#7843nh ch&acirc;n th&#7853t v&#7873 m&#7897t th&#7901i kh&aacute;ng chi&#7871n gi&uacute;p c&aacute;c &#273o&agrave;n vi&ecirc;n tr&#7867 c&#7843m nh&#7853n v&agrave; hi&#7875u h&#417n v&#7873 th&#7901i &#273&#7845u tranh gian lao c&#7911a d&acirc;n t&#7897c. C&aacute;c c&acirc;u chuy&#7879n do ch&uacute; S&aacute;u Tri&#7873u (t&#7913c &#273&#7891ng ch&iacute; Ho&agrave;ng &#272&ocirc;n Nh&#7853t T&acirc;n) k&#7875 v&#7873 nh&#7919ng cu&#7897c bi&#7875u t&igrave;nh, &#273&#7845u tranh ki&ecirc;n c&#432&#7901ng c&#7911a h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 l&uacute;c &#7845y &#273&atilde; &#273&#7875 l&#7841i trong c&aacute;c b&#7841n nhi&#7873u &#7845n t&#432&#7907ng s&acirc;u s&#7855c, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7921 h&agrave;o v&agrave; tr&acirc;n tr&#7885ng h&#417n s&#7921 hy sinh anh d&#361ng c&#7911a c&aacute;c anh h&ugrave;ng nh&#432 H&#7891 H&#7843o H&#7899n, Qu&aacute;ch Th&#7883 Trang&hellip;</span></span><o:p></o:p><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&ldquo;M&#7895i h&igrave;nh &#7843nh l&agrave; m&#7897t c&acirc;u chuy&#7879n c&oacute; th&#7853t, l&agrave; m&#7897t ph&#7847n s&#7921 ki&#7879n trong l&#7883ch s&#7917 phong tr&agrave;o &#273&#7845u tranh. &#272&#7875 s&#432u t&#7853p &#273&#432&#7907c t&#7853p t&#432 li&#7879u qu&yacute; n&agrave;y l&agrave; &#273i&#7873u kh&ocirc;ng h&#7873 &#273&#417n gi&#7843n. C&ocirc;ng vi&#7879c n&agrave;y l&agrave; m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; c&#7847n &#273&#432&#7907c ti&#7871p n&#7889i qua nhi&#7873u th&#7871 h&#7879, &#273&#7875 m&#7885i ng&#432&#7901i c&ugrave;ng &#273&#432&#7907c xem v&agrave; t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 giai &#273o&#7841n kh&aacute;ng chi&#7871n h&agrave;o h&ugrave;ng &#7845y.&rdquo; &ndash; &#272&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ch&aacute;nh Tr&#7921c &ndash; Ch&#7911 nhi&#7879m CLB truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#273o&agrave;n, nguy&ecirc;n b&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#273o&agrave;n chia s&#7867.</span></span><o:p></o:p><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b>THU HI&#7872N</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;