Trao tặng nhà tình bạn cho chị Hồ Thị Mỹ Loan<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><br /> Trao nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n cho ch&#7883 H&#7891 Th&#7883 M&#7929 Loan</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> S&aacute;ng ng&agrave;y 27/4, Chi &#272o&agrave;n X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 (&#272o&agrave;n C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n) ph&#7889i h&#7907p v&#7899i &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p H&#7907p t&aacute;c x&atilde; Th&#432&#417ng m&#7841i TP.HCM trao t&#7863ng nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n cho ch&#7883 H&#7891 Th&#7883 M&#7929 Loan t&#7841i 123A &#7845p H&ograve;a Hi&#7879p, x&atilde; Long H&ograve;a, huy&#7879n C&#7847n Gi&#7901.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="336" alt="" src="IMG_4318.JPG" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">Ch&#7883 H&#7891 Th&#7883 M&#7929 Loan (ph&#7843i) nh&#7853n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n v&agrave;o s&aacute;ng 27/4</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Sau m&#7897t th&#7901i gian thi c&ocirc;ng, gia &#273&igrave;nh ch&#7883 M&#7929 Loan &#273&atilde; c&oacute; m&#7897t n&#417i &#7903 khang trang v&#7899i di&#7879n t&iacute;ch nh&agrave; kho&#7843ng 33m<sup>2</sup>. C&#259n nh&agrave; tr&#7883 gi&aacute; 70 tri&#7879u &#273&#7891ng, trong &#273&oacute; &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p H&#7907p t&aacute;c x&atilde; Th&#432&#417ng m&#7841i th&agrave;nh ph&#7889 &#273&oacute;ng g&oacute;p, h&#7895 tr&#7907 v&#7899i s&#7889 ti&#7873n 20 tri&#7879u &#273&#7891ng. C&oacute; &#273&#432&#7907c m&#7897t n&#417i &#273&#7875 an c&#432 l&#7841c nghi&#7879p, v&#7907 ch&#7891ng ch&#7883 Loan c&#361ng nh&#7865 g&aacute;nh lo toan cu&#7897c s&#7889ng. Hi&#7879n ho&agrave;n c&#7843nh gia &#273&igrave;nh c&#7911a ch&#7883 r&#7845t kh&oacute; kh&#259n v&agrave; ch&#7883 hi&#7879n &#273ang l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n c&#7911a Trung t&acirc;m Sinh ho&#7841t d&atilde; ngo&#7841i thanh thi&#7871u ni&ecirc;n C&#7847n Gi&#7901.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#432&#7907c bi&#7871t, c&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n c&#7911a ch&#7883 H&#7891 Th&#7883 M&#7929 Loan l&agrave; c&#259n nh&agrave; s&#7889 820 trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n CTTN &ldquo;X&acirc;y d&#7921ng 1000 c&#259n nh&agrave; t&igrave;nh b&#7841n&rdquo; giai &#273o&#7841n 2008 &ndash; 2012.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><br /> T.T</strong><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;