Thông tin trong Đoàn quý I/2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n qu&yacute; I/2012</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img alt="" src="mangset%20tttd.jpg" /><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n qu&yacute; I/2012 gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t v&#7873 nh&#7919ng s&#7921 ki&#7879n, ch&#7911 &#273&#7873 tr&#7885ng t&acirc;m di&#7877n ra trong qu&yacute; I (th&aacute;ng 1, th&aacute;ng 2, th&aacute;ng 3/2012). Trong &#273&oacute;, gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t chuy&ecirc;n &#273&#7873 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c, phong c&aacute;ch H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#7907t qua kh&oacute; kh&#259n, h&#7871t l&ograve;ng, h&#7871t s&#7913c ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh hay, nh&#7919ng gi&#7843i ph&aacute;p m&#7899i &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, b&agrave;i vi&#7871t k&#7929 n&#259ng gi&uacute;p b&#7841n tr&#7867 v&#432&#7907t qua &ldquo;kh&#7911ng ho&#7843ng&rdquo; c&#7911a stress c&#7911a Ths Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Kh&#7855c Hi&#7871u&hellip;</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7855t &#273&#7847u t&#7915 n&#259m 2012, n&#7897i dung Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n s&#7869 &#273&#432&#7907c &#273&#259ng t&#7843i tr&ecirc;n website Th&agrave;nh &#272o&agrave;n (thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn), m&#7909c X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n. R&#7845t mong b&#7841n &#273&#7885c ti&#7871p t&#7909c &#273&oacute;n nh&#7853n v&agrave; theo d&otilde;i.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>BBT </strong><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;