Thông tin trong Đoàn quý I/2012

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n qu&yacute; I/2012</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img alt="" src="mangset%20tttd.jpg" /><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n qu&yacute; I/2012 gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t v&#7873 nh&#7919ng s&#7921 ki&#7879n, ch&#7911 &#273&#7873 tr&#7885ng t&acirc;m di&#7877n ra trong qu&yacute; I (th&aacute;ng 1, th&aacute;ng 2, th&aacute;ng 3/2012). Trong &#273&oacute;, gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t chuy&ecirc;n &#273&#7873 h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c, phong c&aacute;ch H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Ph&#7845n &#273&#7845u v&#432&#7907t qua kh&oacute; kh&#259n, h&#7871t l&ograve;ng, h&#7871t s&#7913c ph&#7909c v&#7909 nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, nh&#7919ng b&agrave;i vi&#7871t gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh hay, nh&#7919ng gi&#7843i ph&aacute;p m&#7899i &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, b&agrave;i vi&#7871t k&#7929 n&#259ng gi&uacute;p b&#7841n tr&#7867 v&#432&#7907t qua &ldquo;kh&#7911ng ho&#7843ng&rdquo; c&#7911a stress c&#7911a Ths Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Kh&#7855c Hi&#7871u&hellip;</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7855t &#273&#7847u t&#7915 n&#259m 2012, n&#7897i dung Th&ocirc;ng tin trong &#272o&agrave;n s&#7869 &#273&#432&#7907c &#273&#259ng t&#7843i tr&ecirc;n website Th&agrave;nh &#272o&agrave;n (thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn), m&#7909c X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n. R&#7845t mong b&#7841n &#273&#7885c ti&#7871p t&#7909c &#273&oacute;n nh&#7853n v&agrave; theo d&otilde;i.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>BBT </strong><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;