Mô hình phát thanh “Sức trẻ thanh niên thành phố Anh hùng”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">M&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t thanh &ldquo;S&#7913c tr&#7867 thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng&rdquo;</span></strong></span><span style="color: rgb(153, 204, 0);"><strong><br /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">C&#7913 m&#7895i s&aacute;ng ch&#7911 nh&#7853t h&agrave;ng tu&#7847n (t&#7915 9g00 - 9g30) tr&ecirc;n s&oacute;ng FM 99.9 Mhz, b&#7841n nghe &#273&agrave;i c&oacute; d&#7883p &#273&#7871n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh thanh ni&ecirc;n &quot;S&#7913c tr&#7867 thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng&quot;. &#272&acirc;y l&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh do Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ph&#7889i h&#7907p v&#7899i &#272&agrave;i Ti&#7871ng n&oacute;i nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 t&#7893 ch&#7913c th&#7921c hi&#7879n v&#7899i mong mu&#7889n tuy&ecirc;n truy&#7873n, gi&#7899i thi&#7879u ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n - H&#7897i v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889, nh&#7919ng &#273i&#7875n h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u, c&oacute; nhi&#7873u &#273&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch c&#7921c tham gia x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7871n x&atilde; h&#7897i, &#273&#7891ng th&#7901i gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n, ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 th&ocirc;ng qua ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, b&agrave;y t&#7887 nh&#7919ng mong mu&#7889n, kh&aacute;t v&#7885ng trong vi&#7879c tham gia c&#7889ng hi&#7871n, &#273&#7873 xu&#7845t nh&#7919ng s&aacute;ng ki&#7871n, &yacute; t&#432&#7903ng x&acirc;y d&#7921ng, ph&aacute;t tri&#7875n v&agrave; b&#7843o v&#7879 th&agrave;nh ph&#7889.<br /> <br /> &ldquo;Ra &#273&#7901i&rdquo; v&agrave;o n&#259m 2010, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&atilde; g&oacute;p ph&#7847n lan t&#7887a nh&#7883p s&#7889ng &#272o&agrave;n - H&#7897i &#273&#7871n v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i d&acirc;n. Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng g&#7891m 3 giai &#273o&#7841n trong &#273&oacute; th&#7921c hi&#7879n th&iacute; &#273i&#7875m t&#7915 th&aacute;ng 3/2011 &#273&#7871n th&aacute;ng 12/2011; giai &#273o&#7841n g&oacute;p &yacute;, ho&agrave;n thi&#7879n ch&#432&#417ng tr&igrave;nh t&#7915 th&aacute;ng 12/2011 &#273&#7871n th&aacute;ng 1/2012 v&agrave; &#273&#432&#7907c th&#7921c hi&#7879n xuy&ecirc;n su&#7889t t&#7915 th&aacute;ng 1/2012 tr&#7903 &#273i.<br /> <br /> Trong 30 ph&uacute;t c&#7911a ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, b&#7841n nghe &#273&agrave;i &#273&#432&#7907c th&ocirc;ng tin v&#7873 nh&#7919ng phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889, c&#7909 th&#7875 l&agrave; c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng &#272o&agrave;n - H&#7897i, &#272&#7897i ti&ecirc;u bi&#7875u trong tu&#7847n, c&aacute;c s&#7921 ki&#7879n, phong tr&agrave;o l&#7899n trong tu&#7847n, th&ocirc;ng tin c&aacute;c ch&#7911 tr&#432&#417ng, ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan &#273&#7871n c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n (chuy&ecirc;n m&#7909c Nh&#7883p s&#7889ng &#272o&agrave;n - H&#7897i); th&ocirc;ng tin vi&#7879c l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&#7895 tr&#7907 thanh ni&ecirc;n vay v&#7889n h&#7885c t&#7853p h&#7885c ngh&#7873, l&agrave;m kinh t&#7871; c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, qu&#7929 h&#7885c b&#7893ng h&#7895 tr&#7907 thanh ni&ecirc;n, gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c k&#7929 n&#259ng m&#7873m cho thanh ni&ecirc;n h&#7885c t&#7853p, gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c &#273i&#7875m du l&#7883ch, c&aacute;c &#273&#7883a ch&#7881 c&agrave; ph&ecirc; thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c qu&aacute;n &#7849m th&#7921c, c&aacute;c b&#7897 phim hay trong tu&#7847n (chuy&ecirc;n m&#7909c &#272o&agrave;n - ng&#432&#7901i b&#7841n c&#7911a thanh ni&ecirc;n), gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u (thanh ni&ecirc;n c&oacute; ngh&#297a c&#7917 &#273&#7865p, thanh ni&ecirc;n s&#7843n xu&#7845t, ch&#259n nu&ocirc;i, l&agrave;m kinh t&#7871 gi&#7887i, thanh ni&ecirc;n v&#432&#7907t kh&oacute;, hi&#7871u th&#7843o, thanh ni&ecirc;n h&#7885c t&#7853p t&#7889t, c&oacute; nhi&#7873u s&aacute;ng ki&#7871n, hi&#7871n k&#7871...), nh&#7919ng g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh &#273&#7841t ho&#7863c c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao, &#7843nh h&#432&#7903ng t&#7889t &#273&#7871n thanh thi&#7871u ni&ecirc;n TP trong l&#297nh v&#7921c VHVN - TDTT, s&acirc;n kh&#7845u, &#273i&#7879n &#7843nh, gi&#7899i thi&#7879u nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh hay, gi&#7843i ph&aacute;p hi&#7879u qu&#7843 c&#7911a &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n TP th&#7921c hi&#7879n Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c, gi&#7843i ph&aacute;p trong t&#7893 ch&#7913c phong tr&agrave;o v&agrave; x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n v&#7919ng m&#7841nh; nh&#7919ng hi&#7871n k&#7871 v&agrave; gi&#7843i ph&aacute;p trong c&#7843i c&aacute;ch h&agrave;nh ch&aacute;nh, th&#7921c hi&#7879n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&#7885ng &#273i&#7875m c&#7911a TP (chuy&ecirc;n m&#7909c Hoa cu&#7897c s&#7889ng); ph&#7887ng v&#7845n nhanh nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a thanh ni&ecirc;n v&#7873 nhu c&#7847u h&#7885c t&#7853p, lao &#273&#7897ng, vui ch&#417i gi&#7843i tr&iacute;, n&acirc;ng cao &#273&#7901i s&#7889ng th&#7875 ch&#7845t, v&#7853t ch&#7845t v&agrave; tinh th&#7847n; nguy&#7879n v&#7885ng c&#7911a thanh ni&ecirc;n &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; l&atilde;nh &#273&#7841o th&agrave;nh ph&#7889 (chuy&ecirc;n m&#7909c Thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n &#273&#432&#7901ng h&#7897i nh&#7853p v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875n); gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c ca kh&uacute;c vi&#7871t v&#7873 phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 v&agrave; c&aacute;c ca s&#297 l&agrave; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 (chuy&ecirc;n m&#7909c Giai &#273i&#7879u thanh ni&ecirc;n).<br /> <br /> Tu&#7923 v&agrave;o th&#7901i &#273i&#7875m ph&aacute;t s&oacute;ng m&agrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&oacute; s&#7921 g&#7855n k&#7871t v&#7899i c&aacute;c s&#7921 ki&#7879n quan tr&#7885ng c&#7911a &#273&#7845t n&#432&#7899c, c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n - H&#7897i v&agrave; c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 kh&aacute;c di&#7877n ra trong t&#432&#7847n, trong th&aacute;ng, T&iacute;nh &#273&#7871n cu&#7889i n&#259m 2011, &#273&atilde; c&oacute; 33 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&#432&#7907c ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n k&ecirc;nh FM 99.9Mhz v&agrave;o s&aacute;ng Ch&#7911 nh&#7853t h&agrave;ng tu&#7847n, &#273&atilde; gi&#7899i thi&#7879u tr&ecirc;n 20 g&#432&#417ng thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u, s&#7889ng &#273&#7865p v&agrave; m&#7897t s&#7889 m&ocirc; h&igrave;nh hay, gi&#7843i ph&aacute;p hi&#7879u qu&#7843 c&#7911a c&#417 s&#7903. <br /> <br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&#361ng &#273&atilde; ph&#7887ng v&#7845n c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n v&#7873 nh&#7919ng mong mu&#7889n, nguy&#7879n v&#7885ng v&#7873 nhu c&#7847u gi&#7843i tr&iacute;, h&#7885c t&#7853p, lao &#273&#7897ng v&agrave; nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417 v&#7873 t&#432&#417ng lai. Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&#361ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 &#273&oacute;ng g&oacute;p, ph&#7843n h&#7891i t&#7915 ph&iacute;a b&#7841n nghe &#273&agrave;i &#273&#7875 x&acirc;y d&#7921ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thi&#7879n h&#417n. V&#7873 ch&#7845t li&#7879u, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng &ldquo;ti&#7879m c&#7853n&rdquo; g&#7847n v&#7899i nhu c&#7847u c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n v&agrave; b&#432&#7899c &#273&#7847u c&oacute; s&#7921 gi&#7899i thi&#7879u ho&#7841t &#273&#7897ng g&#7855n v&#7899i ho&#7841t &#273&#7897ng &#273ang di&#7877n ra ngay t&#7841i hi&#7879n tr&#432&#7901ng v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng &#273i s&acirc;u v&agrave;o nhu c&#7847u thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua vi&#7879c gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c &#273i&#7875m vui ch&#417i sinh ho&#7841t l&agrave;nh m&#7841nh theo t&#7915ng &#273&#7889i t&#432&#7907ng thanh ni&ecirc;n &#273&#7863c th&ugrave; nh&#432 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;n t&#7897c...<br /> <br /> Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&#432&#7907c ph&aacute;t l&#7841i l&uacute;c 21g00 - 21g30 th&#7913 n&#259m h&agrave;ng tu&#7847n tr&ecirc;n s&oacute;ng FM 99.9 Mhz c&#7911a &#272&agrave;i Ti&#7871ng n&oacute;i nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><br /> THU TRANG<br /> </strong><br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;