Mô hình “Đoàn tham gia bán hàng bình ổn giá”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&#272o&agrave;n tham gia b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n gi&aacute;&rdquo;</span></span><br /> </strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n (M&ocirc; h&igrave;nh li&ecirc;n k&#7871t gi&#7919a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; Li&ecirc;n hi&#7879p HTX Th&#432&#417ng m&#7841i TP.HCM) l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m c&#7911a &#272o&agrave;n tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n gi&aacute; &#273&#7871n h&#7871t th&aacute;ng 6/2012. Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#7857m h&#432&#7903ng &#7913ng cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam &#432u ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Vi&#7879t Nam&rdquo;, qua &#273&oacute; v&#7853n &#273&#7897ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch c&#7921c s&#7917 d&#7909ng h&agrave;ng Vi&#7879t Nam, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n t&#7889t Ngh&#7883 quy&#7871t 11 c&#7911a Ch&iacute;nh ph&#7911, &#273&#7843m b&#7843o an sinh x&atilde; h&#7897i tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889.</span><span style="font-size: small;"><br /> <br /> T&#7915 n&#259m 2011 &#273&#7871n nay, &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p HTXTM TP l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng &#273&#417n v&#7883 t&iacute;ch c&#7921c tham gia t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c b&igrave;nh &#7893n th&#7883 tr&#432&#7901ng, trong &#273&oacute; &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng nhi&#7873u C&#7917a h&agrave;ng Co.op Thanh ni&ecirc;n t&#7841i nhi&#7873u qu&#7853n, huy&#7879n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889. C&#7917a h&agrave;ng Co.op thanh ni&ecirc;n &#273&#7847u ti&ecirc;n ra m&#7855t t&#7841i x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave;o ng&agrave;y 11/1/2012, c&#7917a h&agrave;ng th&#7913 2 &#273&#432&#7907c khai tr&#432&#417ng t&#7841i Qu&#7853n T&acirc;n Ph&uacute;, c&#7917a h&agrave;ng Co.op thanh ni&ecirc;n th&#7913 3 &#273&#432&#7907c ra m&#7855t t&#7841i P.14, Q.6. Tham gia x&acirc;y d&#7921ng C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n, &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p H&#7907p t&aacute;c x&atilde; Th&#432&#417ng m&#7841i h&#432&#7899ng d&#7851n trang tr&iacute;, s&#7917a ch&#7919a c&#7917a h&agrave;ng, l&#7855p &#273&#7863t trang thi&#7871t b&#7883 (k&#7879 h&agrave;ng, t&#7911 l&#7841nh&hellip;), h&#432&#7899ng d&#7851n tr&#432ng b&agrave;y h&agrave;ng h&oacute;a, &#273&#7847u t&#432 trang thi&#7871t b&#7883 cho c&#7917a h&agrave;ng nh&#432 qu&#7847y k&#7879, t&#7911 l&#7841nh, m&aacute;y t&iacute;nh ti&#7873n &hellip; (&#273&#7883nh m&#7913c t&#7889i &#273a 15 tri&#7879u &#273&#7891ng/c&#7917a h&agrave;ng) theo h&igrave;nh th&#7913c kh&#7845u hao h&#7857ng th&aacute;ng. H&#432&#7899ng d&#7851n, &#273&agrave;o t&#7841o nghi&#7879p v&#7909 b&aacute;n h&agrave;ng cho nh&acirc;n vi&ecirc;n. &#272&#7891ng th&#7901i, SAIGON CO.OP s&#7869 chuy&#7875n H&#7907p t&aacute;c x&atilde; ph&#7909 tr&aacute;ch ph&aacute;t tri&#7875n C&#7917a h&agrave;ng Co.op k&#7871t n&#7841p &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; ch&#7911 c&#7917a h&agrave;ng l&agrave;m x&atilde; vi&ecirc;n c&#7911a H&#7907p t&aacute;c x&atilde;. </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="336" width="448" alt="" src="Cua%20hang%20thanh%20nien.JPG" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">Khai tr&#432&#417ng c&#7917a h&agrave;ng thanh ni&ecirc;n th&#7913 3 t&#7841i Qu&#7853n 6</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7889i v&#7899i ch&#7911 c&#7917a h&agrave;ng l&agrave; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhu c&#7847u vay v&#7889n &#273&#7875 m&#7903 c&#7917a h&agrave;ng, c&oacute; th&#7875 vay v&#7889n t&#7915 Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p v&agrave; &#273&#432&#7907c h&#432&#7903ng nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, ch&iacute;nh s&aacute;ch khuy&#7871n m&atilde;i c&#7911a nh&agrave; cung &#7913ng. <br /> <br /> Trong th&#7901i gian g&#7847n &#273&acirc;y, c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c m&#7903 r&#7897ng &#273&#7871n c&aacute;c khu ch&#7871 xu&#7845t, khu c&ocirc;ng nghi&#7879p, ph&#7909c v&#7909 nhu c&#7847u thi&#7871t y&#7871u c&#7911a c&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng. &#272&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh lai gi&#7919a si&ecirc;u th&#7883 - c&#7917a h&agrave;ng ti&#7879n l&#7907i: kinh nghi&#7879m v&agrave; n&#259ng l&#7921c c&#7911a si&ecirc;u th&#7883 Co.opMart &#273&#432&#7907c k&#7871t h&#7907p v&#7899i kh&#7843 n&#259ng &#273i s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c khu d&acirc;n c&#432, chuy&ecirc;n doanh v&#7873 h&agrave;ng th&#7921c ph&#7849m. Hi&#7879n t&#7841i, c&oacute; 6 Co.opFood tr&#7921c thu&#7897c Co.opMart &#273ang ho&#7841t &#273&#7897ng &#7903: Khu ch&#7871 xu&#7845t Linh Trung 1, Khu c&ocirc;ng nghi&#7879p Hi&#7879p Ph&#432&#7899c, Long H&#7853u, T&acirc;n B&igrave;nh, T&acirc;n Th&#7899i Hi&#7879p, V&#297nh L&#7897c. Hi&#7879n t&#7841i, &#273ang kh&#7843o s&aacute;t ti&#7871n t&#7899i khai tr&#432&#417ng th&ecirc;m Co.opFood t&#7841i KCN T&acirc;y B&#7855c C&#7911 Chi. Qua th&#7901i gian ho&#7841t &#273&#7897ng, c&aacute;c c&#7917a h&agrave;ng &#273&#7873u c&oacute; doanh s&#7889 t&#7889t, &#273&#7843m b&#7843o trang tr&#7843i &#273&#432&#7907c c&aacute;c chi ph&iacute; cho c&#7917a h&agrave;ng v&agrave; c&oacute; ph&aacute;t sinh l&#7907i nhu&#7853n.<br /> <br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, tham gia b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n th&#7883 tr&#432&#7901ng, t&#7915 ng&agrave;y 20/11/2011 &#273&#7871n ng&agrave;y 19/3/2012 to&agrave;n &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c &#273&#432&#7907c h&#417n 220 chuy&#7871n b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng ph&#7909c v&#7909 b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n t&#7841i v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa tr&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c; &#273&#7841t doanh s&#7889 kho&#7843ng tr&ecirc;n 20 t&#7927 &#273&#7891ng. C&#361ng trong c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng, Saigon Co.op &#273&atilde; t&#7863ng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; b&agrave; con lao &#273&#7897ng g&#7847n 1.000 ph&#7847n qu&agrave; tr&#7883 gi&aacute; tr&ecirc;n 200 tri&#7879u &#273&#7891ng. V&#7899i &ldquo;&#272&#7897i h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng Co.opMart&rdquo;,&nbsp; &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c chuy&#7871n b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng ph&#7909c v&#7909 T&#7871t Nh&acirc;m Th&igrave;n t&#7841i X&atilde; &#273&#7843o Th&#7841nh An, huy&#7879n C&#7847n Gi&#7901, t&#7893ng doanh s&#7889 h&#417n 85.000.000 &#273&#7891ng, &#272o&agrave;n li&ecirc;n hi&#7879p c&#361ng &#273&atilde; tham gia c&ugrave;ng v&#7899i Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n &#272o&agrave;n t&#7841i c&aacute;c h&#7897i ch&#7907 Xu&acirc;n, c&aacute;c l&#7877 h&#7897i t&#7841i Q2, Q.5, Q.8, v&#7899i t&#7893ng c&#7897ng 8 chuy&#7871n thu h&uacute;t 200 l&#432&#7907t &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia v&#7899i doanh thu t&#7893ng c&#7897ng g&#7847n 350 tri&#7879u &#273&#7891ng.<br /> <br /> T&iacute;nh &#273&#7871n ng&agrave;y 7/2/2012, &#273&atilde; c&oacute; 19 C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng t&#7841i c&aacute;c qu&#7853n 12, 6, 8, 9, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, C&#7847n Gi&#7901, T&acirc;n B&igrave;nh, B&igrave;nh T&acirc;n, T&acirc;n Ph&uacute;, Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m 9 &#273&#417n v&#7883 &#273&#259ng k&yacute; tham gia x&acirc;y d&#7921ng c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n trong th&#7901i gian t&#7899i. S&#7921 m&#7903 r&#7897ng qui m&ocirc; h&#7879 th&#7889ng c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng &ldquo;c&aacute;nh tay&rdquo; g&oacute;p ph&#7847n &#273&#432a h&agrave;ng h&oacute;a Vi&#7879t Nam &#273&#7871n r&#7845t g&#7847n v&#7899i ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7875 th&#432&#417ng hi&#7879u Vi&#7879t ng&agrave;y c&agrave;ng tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t ph&#7847n kh&ocirc;ng th&#7875 thi&#7871u trong &#273&#7901i s&#7889ng c&#7911a ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam.<br /> </span></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>T.T</strong><br /> <br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;