Mô hình “Đoàn tham gia bán hàng bình ổn giá”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&#272o&agrave;n tham gia b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n gi&aacute;&rdquo;</span></span><br /> </strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n (M&ocirc; h&igrave;nh li&ecirc;n k&#7871t gi&#7919a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; Li&ecirc;n hi&#7879p HTX Th&#432&#417ng m&#7841i TP.HCM) l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m c&#7911a &#272o&agrave;n tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n gi&aacute; &#273&#7871n h&#7871t th&aacute;ng 6/2012. Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh nh&#7857m h&#432&#7903ng &#7913ng cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam &#432u ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Vi&#7879t Nam&rdquo;, qua &#273&oacute; v&#7853n &#273&#7897ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch c&#7921c s&#7917 d&#7909ng h&agrave;ng Vi&#7879t Nam, g&oacute;p ph&#7847n th&#7921c hi&#7879n t&#7889t Ngh&#7883 quy&#7871t 11 c&#7911a Ch&iacute;nh ph&#7911, &#273&#7843m b&#7843o an sinh x&atilde; h&#7897i tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889.</span><span style="font-size: small;"><br /> <br /> T&#7915 n&#259m 2011 &#273&#7871n nay, &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p HTXTM TP l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng &#273&#417n v&#7883 t&iacute;ch c&#7921c tham gia t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c b&igrave;nh &#7893n th&#7883 tr&#432&#7901ng, trong &#273&oacute; &#273&atilde; x&acirc;y d&#7921ng nhi&#7873u C&#7917a h&agrave;ng Co.op Thanh ni&ecirc;n t&#7841i nhi&#7873u qu&#7853n, huy&#7879n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889. C&#7917a h&agrave;ng Co.op thanh ni&ecirc;n &#273&#7847u ti&ecirc;n ra m&#7855t t&#7841i x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huy&#7879n Nh&agrave; B&egrave; v&agrave;o ng&agrave;y 11/1/2012, c&#7917a h&agrave;ng th&#7913 2 &#273&#432&#7907c khai tr&#432&#417ng t&#7841i Qu&#7853n T&acirc;n Ph&uacute;, c&#7917a h&agrave;ng Co.op thanh ni&ecirc;n th&#7913 3 &#273&#432&#7907c ra m&#7855t t&#7841i P.14, Q.6. Tham gia x&acirc;y d&#7921ng C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n, &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p H&#7907p t&aacute;c x&atilde; Th&#432&#417ng m&#7841i h&#432&#7899ng d&#7851n trang tr&iacute;, s&#7917a ch&#7919a c&#7917a h&agrave;ng, l&#7855p &#273&#7863t trang thi&#7871t b&#7883 (k&#7879 h&agrave;ng, t&#7911 l&#7841nh&hellip;), h&#432&#7899ng d&#7851n tr&#432ng b&agrave;y h&agrave;ng h&oacute;a, &#273&#7847u t&#432 trang thi&#7871t b&#7883 cho c&#7917a h&agrave;ng nh&#432 qu&#7847y k&#7879, t&#7911 l&#7841nh, m&aacute;y t&iacute;nh ti&#7873n &hellip; (&#273&#7883nh m&#7913c t&#7889i &#273a 15 tri&#7879u &#273&#7891ng/c&#7917a h&agrave;ng) theo h&igrave;nh th&#7913c kh&#7845u hao h&#7857ng th&aacute;ng. H&#432&#7899ng d&#7851n, &#273&agrave;o t&#7841o nghi&#7879p v&#7909 b&aacute;n h&agrave;ng cho nh&acirc;n vi&ecirc;n. &#272&#7891ng th&#7901i, SAIGON CO.OP s&#7869 chuy&#7875n H&#7907p t&aacute;c x&atilde; ph&#7909 tr&aacute;ch ph&aacute;t tri&#7875n C&#7917a h&agrave;ng Co.op k&#7871t n&#7841p &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; ch&#7911 c&#7917a h&agrave;ng l&agrave;m x&atilde; vi&ecirc;n c&#7911a H&#7907p t&aacute;c x&atilde;. </span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="336" width="448" alt="" src="Cua%20hang%20thanh%20nien.JPG" /></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;">Khai tr&#432&#417ng c&#7917a h&agrave;ng thanh ni&ecirc;n th&#7913 3 t&#7841i Qu&#7853n 6</span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7889i v&#7899i ch&#7911 c&#7917a h&agrave;ng l&agrave; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nhu c&#7847u vay v&#7889n &#273&#7875 m&#7903 c&#7917a h&agrave;ng, c&oacute; th&#7875 vay v&#7889n t&#7915 Qu&#7929 H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n kh&#7903i nghi&#7879p v&agrave; &#273&#432&#7907c h&#432&#7903ng nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, ch&iacute;nh s&aacute;ch khuy&#7871n m&atilde;i c&#7911a nh&agrave; cung &#7913ng. <br /> <br /> Trong th&#7901i gian g&#7847n &#273&acirc;y, c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c m&#7903 r&#7897ng &#273&#7871n c&aacute;c khu ch&#7871 xu&#7845t, khu c&ocirc;ng nghi&#7879p, ph&#7909c v&#7909 nhu c&#7847u thi&#7871t y&#7871u c&#7911a c&ocirc;ng nh&acirc;n lao &#273&#7897ng. &#272&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh lai gi&#7919a si&ecirc;u th&#7883 - c&#7917a h&agrave;ng ti&#7879n l&#7907i: kinh nghi&#7879m v&agrave; n&#259ng l&#7921c c&#7911a si&ecirc;u th&#7883 Co.opMart &#273&#432&#7907c k&#7871t h&#7907p v&#7899i kh&#7843 n&#259ng &#273i s&acirc;u v&agrave;o c&aacute;c khu d&acirc;n c&#432, chuy&ecirc;n doanh v&#7873 h&agrave;ng th&#7921c ph&#7849m. Hi&#7879n t&#7841i, c&oacute; 6 Co.opFood tr&#7921c thu&#7897c Co.opMart &#273ang ho&#7841t &#273&#7897ng &#7903: Khu ch&#7871 xu&#7845t Linh Trung 1, Khu c&ocirc;ng nghi&#7879p Hi&#7879p Ph&#432&#7899c, Long H&#7853u, T&acirc;n B&igrave;nh, T&acirc;n Th&#7899i Hi&#7879p, V&#297nh L&#7897c. Hi&#7879n t&#7841i, &#273ang kh&#7843o s&aacute;t ti&#7871n t&#7899i khai tr&#432&#417ng th&ecirc;m Co.opFood t&#7841i KCN T&acirc;y B&#7855c C&#7911 Chi. Qua th&#7901i gian ho&#7841t &#273&#7897ng, c&aacute;c c&#7917a h&agrave;ng &#273&#7873u c&oacute; doanh s&#7889 t&#7889t, &#273&#7843m b&#7843o trang tr&#7843i &#273&#432&#7907c c&aacute;c chi ph&iacute; cho c&#7917a h&agrave;ng v&agrave; c&oacute; ph&aacute;t sinh l&#7907i nhu&#7853n.<br /> <br /> B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, tham gia b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh &#7893n th&#7883 tr&#432&#7901ng, t&#7915 ng&agrave;y 20/11/2011 &#273&#7871n ng&agrave;y 19/3/2012 to&agrave;n &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c &#273&#432&#7907c h&#417n 220 chuy&#7871n b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng ph&#7909c v&#7909 b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n t&#7841i v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa tr&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c; &#273&#7841t doanh s&#7889 kho&#7843ng tr&ecirc;n 20 t&#7927 &#273&#7891ng. C&#361ng trong c&aacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng, Saigon Co.op &#273&atilde; t&#7863ng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; b&agrave; con lao &#273&#7897ng g&#7847n 1.000 ph&#7847n qu&agrave; tr&#7883 gi&aacute; tr&ecirc;n 200 tri&#7879u &#273&#7891ng. V&#7899i &ldquo;&#272&#7897i h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng Co.opMart&rdquo;,&nbsp; &#272o&agrave;n Li&ecirc;n hi&#7879p &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c chuy&#7871n b&aacute;n h&agrave;ng l&#432u &#273&#7897ng ph&#7909c v&#7909 T&#7871t Nh&acirc;m Th&igrave;n t&#7841i X&atilde; &#273&#7843o Th&#7841nh An, huy&#7879n C&#7847n Gi&#7901, t&#7893ng doanh s&#7889 h&#417n 85.000.000 &#273&#7891ng, &#272o&agrave;n li&ecirc;n hi&#7879p c&#361ng &#273&atilde; tham gia c&ugrave;ng v&#7899i Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n &#272o&agrave;n t&#7841i c&aacute;c h&#7897i ch&#7907 Xu&acirc;n, c&aacute;c l&#7877 h&#7897i t&#7841i Q2, Q.5, Q.8, v&#7899i t&#7893ng c&#7897ng 8 chuy&#7871n thu h&uacute;t 200 l&#432&#7907t &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia v&#7899i doanh thu t&#7893ng c&#7897ng g&#7847n 350 tri&#7879u &#273&#7891ng.<br /> <br /> T&iacute;nh &#273&#7871n ng&agrave;y 7/2/2012, &#273&atilde; c&oacute; 19 C&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n &#273&#432&#7907c x&acirc;y d&#7921ng t&#7841i c&aacute;c qu&#7853n 12, 6, 8, 9, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, C&#7847n Gi&#7901, T&acirc;n B&igrave;nh, B&igrave;nh T&acirc;n, T&acirc;n Ph&uacute;, Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; c&oacute; th&ecirc;m 9 &#273&#417n v&#7883 &#273&#259ng k&yacute; tham gia x&acirc;y d&#7921ng c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n trong th&#7901i gian t&#7899i. S&#7921 m&#7903 r&#7897ng qui m&ocirc; h&#7879 th&#7889ng c&#7917a h&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 l&agrave; nh&#7919ng &ldquo;c&aacute;nh tay&rdquo; g&oacute;p ph&#7847n &#273&#432a h&agrave;ng h&oacute;a Vi&#7879t Nam &#273&#7871n r&#7845t g&#7847n v&#7899i ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 &#273&#7875 th&#432&#417ng hi&#7879u Vi&#7879t ng&agrave;y c&agrave;ng tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t ph&#7847n kh&ocirc;ng th&#7875 thi&#7871u trong &#273&#7901i s&#7889ng c&#7911a ng&#432&#7901i Vi&#7879t Nam.<br /> </span></div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>T.T</strong><br /> <br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;