Thông tin trong quý I

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">Th&ocirc;ng tin trong qu&yacute; I</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> *<strong> 10 n&#259m - Nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ng t&#7841o</strong> l&agrave; t&#7853p s&aacute;ch vi&#7871t v&#7873 s&#7913c s&#7889ng c&#7911a nh&#7919ng gi&#7843i ph&aacute;p, m&ocirc; h&igrave;nh &#273&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng mang t&ecirc;n Anh h&ugrave;ng l&#7921c l&#432&#7907ng v&#361 trang nh&acirc;n d&acirc;n H&#7891 h&#7843o H&#7899n t&#7915 n&#259m 2002 &#273&#7871n n&#259m 2012. T&#7853p s&aacute;ch c&ograve;n ghi l&#7841i nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#432&#417m m&#7847m cho nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ng t&#7841o &#7845y nh&#432 &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh Phong - B&iacute; th&#432 t&#7881nh &#7911y B&#7871n Tre, ng&#432&#7901i &#273&atilde; khai sinh cho chi&#7871n d&#7883ch M&ugrave;a h&egrave; xanh; &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#432&#417ng Th&#7883 &Aacute;nh&nbsp; - Ph&oacute; Ch&#7911 t&#7883ch UBND TP.HCM, ng&#432&#7901i &#273i &#273&#7847u trong phong tr&agrave;o M&#7895i &#273o&agrave;n vi&ecirc;n m&#7897t vi&#7879c l&agrave;m thi&#7871t th&#7921c,... v&agrave; nhi&#7873u &#273&#7891ng ch&iacute; kh&aacute;c tuy &#273ang gi&#7919 nhi&#7873u nhi&#7879m v&#7909 kh&aacute;c nhau nh&#432ng l&agrave; nh&#7919ng chi&#7871n s&#297 ti&ecirc;n phong cho nh&#7919ng phong tr&agrave;o, h&agrave;nh &#273&#7897ng &#272o&agrave;n trong nhi&#7873u n&#259m qua. T&#7853p s&aacute;ch ra &#273&#7901i nh&#432 m&#7897t h&agrave;nh trang kh&ocirc;ng th&#7875 thi&#7871u cho m&#7895i b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y h&ocirc;m nay trong vi&#7879c t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 &ldquo;c&#7897i ngu&#7891n&rdquo; c&#7911a nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh mang d&#7845u &#7845n &#273&#7853m n&eacute;t trong x&atilde; h&#7897i. S&aacute;ch do NXB Tr&#7867 ph&#7889i h&#7907p v&#7899i b&aacute;o Tu&#7893i Tr&#7867, Kh&#259n Qu&agrave;ng &#273&#7887 th&#7921c hi&#7879n v&agrave;o th&aacute;ng 3/2012 nh&acirc;n k&#7927 ni&#7879m 81 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272o&agrave;n.<br /> <br /> * <strong>DVD K&#7927 ni&#7879m 10 n&#259m gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n - 10 n&#259m nh&#7919ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh s&aacute;ng t&#7841o</strong>: M&#7901i c&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n &#273&#7871n Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n (l&#7847u 2, S&#7889 1 Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch, Qu&#7853n 1) &#273&#7875 nh&#7853n v&#7873, l&agrave;m t&agrave;i li&#7879u tuy&ecirc;n truy&#7873n cho c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n. &#272i&#7879n tho&#7841i li&ecirc;n h&#7879: 083 829 8669<br /> <br /> * &ldquo;<strong>Nh&#7919ng t&acirc;m h&#7891n d&#7845u y&ecirc;u&rdquo; </strong>l&agrave; tuy&#7875n t&#7853p truy&#7879n ng&#7855n vi&#7871t v&#7873 k&#7927 ni&#7879m &#7845u th&#417, v&#7873 cha m&#7865, b&#7841n b&egrave;, th&#7847y c&ocirc;&hellip; t&#7845t c&#7843 nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#273&atilde; g&oacute;p ph&#7847n t&#7841o n&ecirc;n con ng&#432&#7901i k&#7923 t&iacute;ch Nguy&#7877n Ng&#7885c K&yacute;. Nh&#7919ng c&acirc;u chuy&#7879n c&#7911a Nguy&#7877n Ng&#7885c K&yacute; c&oacute; l&#7869 s&#7869 khi&#7871n nhi&#7873u ng&#432&#7901i gi&#7853t m&igrave;nh d&#7915ng l&#7841i &#273&#7875 c&#7843m nh&#7853n xung quanh m&igrave;nh, s&#7921 &#7845m n&#7891ng t&#7915 nh&#7919ng t&acirc;m h&#7891n y&ecirc;u d&#7845u. Ch&iacute;nh nh&#7919ng t&acirc;m h&#7891n &#273&oacute; &#273&atilde; nu&ocirc;i l&#7899n v&agrave; n&acirc;ng &#273&#7905 ta trong bao kh&oacute; nh&#7885c, gian tru&acirc;n. Cu&#7889n s&aacute;ch c&#361ng mang &#273&#7871n cho b&#7841n &#273&#7885c m&#7897t th&ocirc;ng &#273i&#7879p &yacute; ngh&#297a: Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m &#273&#432&#7907c, b&#7857ng &yacute; ch&iacute; v&agrave; s&#7921 quy&#7871t t&acirc;m. S&aacute;ch do NXB Tr&#7867 &#7845n h&agrave;nh, c&oacute; b&aacute;n t&#7841i c&aacute;c nh&agrave; s&aacute;ch tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889. Gi&aacute; b&aacute;n: 31.000 &#273&#7891ng.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img height="495" width="350" alt="" src="nhung%20tam%20hon%20dau%20yeu%20-%20Nguyen%20Ngoc%20Ky.jpg" /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> *<strong> Di s&#7843n th&#7871 gi&#7899i t&#7841i Vi&#7879t Nam</strong> l&agrave; b&#7897 s&aacute;ch gi&#7899i thi&#7879u c&aacute;c di s&#7843n th&#7871 gi&#7899i t&#7841i Vi&#7879t Nam do t&aacute;c gi&#7843 B&ugrave;i &#272&#7865p so&#7841n gi&uacute;p b&#7841n &#273&#7885c c&oacute; th&ecirc;m t&agrave;i li&#7879u tham kh&#7843o khi t&igrave;m hi&#7875u v&#7873 c&aacute;c di t&iacute;ch v&#7853t th&#7875 v&agrave; phi v&#7853t th&#7875, c&aacute;c danh nh&acirc;n v&#259n h&oacute;a&hellip; c&#7911a n&#432&#7899c nh&agrave;. T&#7853p 2 gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n &#273&#7885c c&aacute;c danh nh&acirc;n v&#259n h&oacute;a th&#7871 gi&#7899i: Nguy&#7877n Du, Nguy&#7877n Tr&atilde;i, H&#7891 Ch&iacute; Minh; c&aacute;c di s&#7843n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n: V&#7883nh H&#7841 Long, Phong Nha K&#7867 B&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c di s&#7843n phi v&#7853t th&#7875: Quan h&#7885, Ca tr&ugrave;, Kh&ocirc;ng gian v&#259n h&oacute;a c&#7891ng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, H&aacute;t Xoan&hellip; Gi&aacute; b&aacute;n: 82.000 &#273&#7891ng.<br /> <br /> * <strong>Tuy&#7875n ch&#7885n gi&#7885ng h&aacute;t hay h&agrave;ng tu&#7847n: </strong>Nh&#7857m ph&aacute;t hi&#7879n v&agrave; b&#7891i d&#432&#7905ng nh&#7919ng tri&#7875n v&#7885ng t&agrave;i n&#259ng ca h&aacute;t, t&#7841o s&acirc;n ch&#417i l&agrave;nh m&#7841nh, b&#7893 &iacute;ch cho ng&#432&#7901i y&ecirc;u th&iacute;ch ca nh&#7841c, &#272&agrave;i Ti&#7871ng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c thi Tuy&#7875n ch&#7885n gi&#7885ng h&aacute;t hay ph&aacute;t tr&#7921c ti&#7871p tr&ecirc;n s&oacute;ng AM 610 KHz &#272&agrave;i Ti&#7871ng n&oacute;i nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM v&agrave; nghe tr&#7921c tuy&#7871n tr&ecirc;n website www.voh.com.vn v&agrave;o l&uacute;c 9g30 - 11g s&aacute;ng ch&#7911 nh&#7853t v&agrave; ph&aacute;t l&#7841i tr&ecirc;n s&oacute;ng FM 99,9 MHZ l&uacute;c 22g t&#7889i th&#7913 n&#259m h&agrave;ng tu&#7847n.<br /> <br /> Cu&#7897c thi &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c th&agrave;nh 3 &#273&#7907t t&#7915 th&aacute;ng 4/201 &#273&#7871n th&aacute;ng 12/2012. M&#7895i &#273&#7907t 3 th&aacute;ng v&#7899i 3 v&ograve;ng thi: s&#417 tuy&#7875n, b&aacute;n k&#7871t v&agrave; chung k&#7871t, chung k&#7871t x&#7871p h&#7841ng - ph&aacute;t gi&#7843i. &#272&#7907t 1 t&#7915 ng&agrave;y 1/4/2012 &#273&#7871n ng&agrave;y 24/6/2012 d&agrave;nh cho d&ograve;ng nh&#7841c nh&#7865. &#272&#7907t 2 t&#7915 ng&agrave;y 1/7/2012 &#273&#7871n ng&agrave;y 20/9/2012 d&agrave;nh cho Gi&#7843i &#272am m&ecirc; &acirc;m nh&#7841c. &#272&#7907t 3 t&#7915 ng&agrave;y 7/10/2012 &#273&#7871n ng&agrave;y 30/12/2012 d&agrave;nh cho d&ograve;ng nh&#7841c Th&iacute;nh ph&ograve;ng.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> T&#7845t c&#7843 b&#7841n tr&#7867, sinh vi&ecirc;n, h&#7885c sinh, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; &#273&#7897i tu&#7893i t&#7915 16 - 35 tu&#7893i &#273&#7873u &#273&#432&#7907c &#273&#259ng k&yacute; d&#7921 thi. &#272&#7871n &#273&#259ng k&yacute; t&#7841i &#272&agrave;i Ti&#7871ng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 (s&#7889 3 Nguy&#7877n &#272&igrave;nh Chi&#7875u, Qu&#7853n 1), khi &#273&#259ng k&yacute; mang theo ch&#7913ng minh nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; &#273&oacute;ng l&#7879 ph&iacute; 10.000 &#273&#7891ng.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> C&aacute;c ca kh&uacute;c d&#7921 thi l&agrave; nh&#7919ng b&agrave;i h&aacute;t &#273&#432&#7907c ph&eacute;p c&#7911a ng&agrave;nh ch&#7913c n&#259ng cho ph&#7893 bi&#7871n, c&oacute; n&#7897i dung ca ng&#7907i s&#7921 nghi&#7879p b&#7843o v&#7879 v&agrave; x&acirc;y d&#7921ng T&#7893 qu&#7889c, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; h&#432&#417ng, t&igrave;nh y&ecirc;u l&#7913a &#273&ocirc;i trong s&aacute;ng, khuy&#7871n kh&iacute;ch th&iacute; sinh t&igrave;m ki&#7871m, th&#7875 hi&#7879n c&aacute;c ca kh&uacute;c &#273&#432&#417ng &#273&#7841i.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Cu&#7897c thi Tuy&#7875n ch&#7885n Gi&#7885ng h&aacute;t hay tr&ecirc;n s&oacute;ng ph&aacute;t thanh ti&#7871p t&#7909c t&igrave;m ki&#7871m, ph&aacute;t hi&#7879n v&agrave; b&#7891i d&#432&#7905ng nh&#7919ng tri&#7875n v&#7885ng t&agrave;i n&#259ng &acirc;m nh&#7841c. Cu&#7897c thi m&#7903 r&#7897ng &#273&#7871n &#273&ocirc;ng &#273&#7843o &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, h&#7885c sinh &#273&#7875 t&igrave;m ki&#7871m nh&#7919ng t&agrave;i n&#259ng th&#7853t s&#7921 cho &acirc;m nh&#7841c.</span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>T.T. t&#7893ng h&#7907p<br /> </strong><br /> <br /> <br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;