Đại hội Chi bộ Xây dựng Đoàn 1 lần VI (2012 - 2015)

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;">&#272&#7841i h&#7897i Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 l&#7847n VI (2012 - 2015)</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Chi&#7873u 1/6/2012, Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i Chi b&#7897 l&#7847n th&#7913 VI, nhi&#7879m k&#7923 2012 - 2015, v&#7899i to&agrave;n th&#7875 13 &#273&#7843ng vi&ecirc;n tham gia. &#272&acirc;y l&agrave; &#273&#417n v&#7883 &#273&#7847u ti&ecirc;n thu&#7897c &#272&#7843ng b&#7897 b&#7897 ph&#7853n Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c &#273&#7841i h&#7897i.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img width="448" height="335" alt="" src="Picture%20010.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trong giai &#273o&#7841n 2010 - 2012, Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 &#273&atilde; c&oacute; nhi&#7873u n&#7895 l&#7921c, ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i l&#7847n V, v&#7899i k&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n &#273&#7841t v&agrave; v&#432&#7907t 9 ch&#7881 ti&ecirc;u &#273&#7873 ra, trong &#273&oacute; ch&#7881 ti&ecirc;u ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7843ng vi&ecirc;n m&#7899i t&#259ng g&#7845p &#273&ocirc;i so v&#7899i ch&#7881 ti&ecirc;u. Hai &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; &#273&#432&#7907c vinh d&#7921 &#273&#7913ng v&agrave;o h&agrave;ng ng&#361 c&#7911a &#272&#7843ng trong nhi&#7879m k&#7923 qua l&agrave; &#273&#7891ng ch&iacute; V&#361 Th&#7883 Minh Ph&#432&#417ng v&agrave; &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Th&#7883 Thanh Th&#7843o, &#273&#7873u l&agrave; c&aacute;n b&#7897 Ban T&#7893 ch&#7913c. Chi b&#7897 c&#361ng &#273&#7841t &#273&#432&#7907c danh hi&#7879u Chi b&#7897 trong s&#7841ch v&#7919ng m&#7841nh (n&#259m 2010 l&agrave; chi b&#7897 trong s&#7841ch v&#7919ng m&#7841nh, n&#259m 2011 l&agrave; chi b&#7897 trong s&#7841ch v&#7919ng m&#7841nh ti&ecirc;u bi&#7875u). </span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; th&#7843o lu&#7853n v&agrave; th&#7889ng nh&#7845t &#273&#7873 ra c&aacute;c m&#7909c ti&ecirc;u, nhi&#7879m v&#7909 nhi&#7879m k&#7923 VI, ph&#7845n &#273&#7845u gi&#7919 v&#7919ng danh hi&#7879u Chi b&#7897 trong s&#7841ch v&#7919ng m&#7841nh, th&#7921c hi&#7879n 10 ch&#7881 ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c g&#7891m: v&#7853n &#273&#7897ng 100% &#273&#7843ng vi&ecirc;n h&#7885c t&#7853p ngh&#7883 quy&#7871t, chuy&ecirc;n &#273&#7873, nghe c&aacute;c bu&#7893i b&aacute;o c&aacute;o th&#7901i s&#7921; th&#7921c hi&#7879n c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7843ng vi&ecirc;n m&#7899i; t&#7893 ch&#7913c sinh ho&#7841t chi b&#7897 h&agrave;ng th&aacute;ng v&agrave; sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873 h&agrave;ng qu&yacute;; 100% &#273&#7843ng vi&ecirc;n &#273&#7911 t&#432 c&aacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh nhi&#7879m v&#7909; 80% &#273&#7843ng vi&ecirc;n &#273&#7911 t&#432 c&aacute;ch ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t nhi&#7879m v&#7909; 3 t&#7853p th&#7875 ph&ograve;ng, ban &#273&#7841t danh hi&#7879u t&#7853p th&#7875 xu&#7845t s&#7855c; 100% c&aacute;n b&#7897 c&#7911a c&aacute;c ph&ograve;ng, ban &#273&#7841t danh hi&#7879u lao &#273&#7897ng ti&ecirc;n ti&#7871n tr&#7903 l&ecirc;n, 30% c&aacute;n b&#7897 &#273&#7841t danh hi&#7879u chi&#7871n s&#297 thi &#273ua; Chi b&#7897 &#273&#7841t danh hi&#7879u trong s&#7841ch v&#7919ng m&#7841nh; C&ocirc;ng &#273o&agrave;n &#273&#7841t danh hi&#7879u v&#7919ng m&#7841nh xu&#7845t s&#7855c; Chi &#273o&agrave;n &#273&#7841t danh hi&#7879u v&#7919ng m&#7841nh.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7841i h&#7897i c&#361ng &#273&atilde; b&#7847u c&#7845p &#7911y g&#7891m 3 &#273&#7891ng ch&iacute;, &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7891ng Y&#7871n t&aacute;i &#273&#7855c c&#7917 ch&#7913c v&#7909 B&iacute; th&#432 Chi b&#7897, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 l&agrave; &#273&#7891ng ch&iacute; V&#432&#417ng Thanh Li&#7877u, &#273&#7891ng ch&iacute; L&#7841i Thanh T&uacute; l&agrave; Chi &#7911y vi&ecirc;n.</span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#432&#7907c bi&#7871t, Chi b&#7897 X&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 1 hi&#7879n c&oacute; 13 &#273&#7843ng vi&ecirc;n, trong &#273&oacute; c&oacute; m&#7897t &#273&#7843ng vi&ecirc;n d&#7921 b&#7883 &#273ang c&ocirc;ng t&aacute;c t&#7841i Ban T&#7893 ch&#7913c, Ban Ki&#7875m tra v&agrave; V&#259n ph&ograve;ng &#272&#7843ng &#7911y thu&#7897c c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong>M&#7928 &#272&#7912C<br /> </strong><br /> </span></div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;