Chi bộ Trường học tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify; "><span style="line-height: 115%; ">Chi b&#7897 Tr&#432&#7901ng h&#7885c t&#7853p trung n&acirc;ng cao ch&#7845t l&#432&#7907ng &#272&#7843ng vi&ecirc;n tr&#7867</span></b></strong></span> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Ng&agrave;y 14/6/2012, Chi b&#7897 Tr&#432&#7901ng h&#7885c - tr&#7921c thu&#7897c &#272&#7843ng b&#7897 b&#7897 ph&#7853n kh&#7889i phong tr&agrave;o, &#272&#7843ng b&#7897 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; ti&#7871n h&agrave;nh &#272&#7841i h&#7897i Chi b&#7897 l&#7847n th&#7913 XI (2012-2015). &#272&#7891ng ch&iacute; B&ugrave;i Th&#7883 Ng&#7885c Hi&#7871u, Ph&oacute; B&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y Kh&#7889i Phong tr&agrave;o Th&agrave;nh &#273o&agrave;n tham d&#7921 &#273&#7841i h&#7897i.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img src="IMG_6983.JPG" width="448" height="273" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em>Bi&#7875u quy&#7871t th&ocirc;ng qua Ngh&#7883 quy&#7871t &#273&#7841i h&#7897i.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Chi b&#7897 Tr&#432&#7901ng h&#7885c hi&#7879n c&oacute; 14 &#273&#7843ng vi&ecirc;n, v&#7899i h&#417n 70% l&agrave; &#273&#7843ng vi&ecirc;n &#7903 &#273&#7897 tu&#7893i d&#432&#7899i 30, trong &#273&oacute; c&oacute; 4 &#273&#7843ng vi&ecirc;n d&#7921 b&#7883. &#272&#7841i h&#7897i nh&#7845t tr&iacute; th&ocirc;ng qua c&aacute;c n&#7897i dung v&#259n ki&#7879n v&#7899i s&#7921 th&agrave;nh c&ocirc;ng c&#7911a nhi&#7879m k&#7923 X (2010 - 2012): &#272&#7843m b&#7843o th&#7921c hi&#7879n ch&#7881 ti&ecirc;u ngh&#7883 quy&#7871t &#272&#7841i h&#7897i X, c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 trong Chi b&#7897 &#273&#7873u ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t nhi&#7879m v&#7909 chuy&ecirc;n m&ocirc;n, &#272&#7843ng vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; th&#7913c kh&ocirc;ng ng&#7915ng ph&#7845n &#273&#7845u r&egrave;n luy&#7879n trong t&#432 t&#432&#7903ng v&agrave; h&agrave;nh &#273&#7897ng, ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7889t nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c giao, k&#7871t qu&#7843 l&agrave; 3 &#273&#7843ng vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c k&#7871t n&#7841p, &#273&#7891ng th&#7901i t&#7841o ngu&#7891n ph&aacute;t tri&#7875n &#272&#7843ng t&#7889t, gi&#7919 v&#7919ng &#273&#432&#7907c m&#7889i quan h&#7879 gi&#7919a &#272&#7843ng v&#7899i c&aacute;c b&#7897 v&agrave; ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">T&#7841i &#272&#7841i h&#7897i, c&aacute;c &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#432u t&uacute; g&oacute;p &yacute; v&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i b&#7857ng nh&#7919ng tham lu&#7853n v&#7873 &#273&#7873 xu&#7845t c&aacute;c ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng t&#7841o ngu&#7891n ph&aacute;t tri&#7875n &#272&#7843ng trong &#273o&agrave;n vi&ecirc;n. &#272&#7891ng th&#7901i, t&#259ng c&#432&#7901ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh trong t&aacute;c phong ng&#432&#7901i c&aacute;n b&#7897 &#273&#7875 &#272&#7843ng vi&ecirc;n chi b&#7897 th&#7853t s&#7921 l&agrave; ng&#432&#7901i gi&#7887i chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&#7847n c&ugrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c, c&#7847u th&#7883 trong th&#7921c thi nhi&#7879m v&#7909 v&agrave; s&aacute;ng t&#7841o trong vi&#7879c t&#7841o ra s&#7843n ph&#7849m c&oacute; gi&aacute; tr&#7883 nh&#7845t. </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i &#272&#7841i h&#7897i, &#273&#7891ng ch&iacute; B&ugrave;i Th&#7883 Ng&#7885c Hi&#7871u ghi nh&#7853n nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c v&agrave; th&agrave;nh qu&#7843 c&#7911a Chi b&#7897 Tr&#432&#7901ng h&#7885c trong nhi&#7879m k&#7923 qua. &#272&#7891ng ch&iacute; nh&#7853n &#273&#7883nh chi b&#7897 Tr&#432&#7901ng h&#7885c l&agrave; m&#7897t chi b&#7897 tr&#7867, c&oacute; &#273&#7847u t&#432 ph&aacute;t tri&#7875n &#273&#7843ng vi&ecirc;n t&#7889t, &#273&#7843ng vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; th&#7913c tr&aacute;ch nhi&#7879m trong vi&#7879c th&#7921c hi&#7879n nhi&#7879m v&#7909 &#273&#432&#7907c ph&acirc;n c&ocirc;ng. Song, chi b&#7897 c&#7847n c&oacute; quan t&acirc;m &#273&#7847y &#273&#7911 &#273&#7871n b&#7897 ph&#7853n &#273&#7843ng vi&ecirc;n d&#7921 b&#7883, &#273&#7843ng vi&ecirc;n m&#7899i chuy&#7875n sinh ho&#7841t v&#7873 chi b&#7897, trang b&#7883 cho b&#7897 ph&#7853n n&agrave;y nh&#7919ng n&#7873n t&#7843ng t&#432 t&#432&#7903ng ch&iacute;nh tr&#7883, &#273&#7875 h&#7885 v&#7919ng v&agrave;ng trong h&agrave;nh &#273&#7897ng, ti&#7871p t&#7909c ph&#7845n &#273&#7845u v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, Chi b&#7897 c&#7847n ph&aacute;t huy n&#259ng l&#7921c c&#7911a &#273&#7843ng vi&ecirc;n tr&#7867 th&ocirc;ng qua vi&#7879c &#273&#7883nh h&#432&#7899ng n&#7897i dung ho&#7841t &#273&#7897ng, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhi&#7879m v&#7909 c&#7909 th&#7875 trong vi&#7879c quan t&acirc;m ph&aacute;t tri&#7875n &#272&#7843ng trong c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n. Th&ocirc;ng qua nh&#7919ng bu&#7893i sinh ho&#7841t, c&#7847n ch&uacute; &yacute; n&acirc;ng ch&#7845t &#273&#7843ng vi&ecirc;n, t&#259ng c&#432&#7901ng s&#7913c chi&#7871n &#273&#7845u c&#7911a &#272&#7843ng vi&ecirc;n theo Ngh&#7883 quy&#7871t TW4; th&#7921c hi&#7879n chu&#7849n h&oacute;a 5 chu&#7849n m&#7921c &#273&#7841o &#273&#7913c c&#7911a B&aacute;c trong th&#7901i gian t&#7899i, t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng t&#7889t &#273&#7875 &#272&#7843ng vi&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n.&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="line-height: 115%; ">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; b&#7847u &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Thanh &#272o&agrave;n gi&#7919 ch&#7913c v&#7909 B&iacute; th&#432, &#273&#7891ng ch&iacute; Tr&#432&#417ng Th&#7883 Xu&acirc;n Ho&agrave;n gi&#7919 ch&#7913c v&#7909 Ph&oacute; B&iacute; th&#432 v&agrave; &#273&#7891ng ch&iacute; D&#432&#417ng Tr&#7885ng Ph&uacute;c gi&#7919 ch&#7913c v&#7909 Chi &#7911y vi&ecirc;n Chi b&#7897.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="line-height: 115%; ">DI&#7876M NGUY&#7876N</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;