Hơn 100 thủ lĩnh trẻ cùng vượt thử thách

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#417n 100 th&#7911 l&#297nh tr&#7867 c&ugrave;ng v&#432&#7907t th&#7917 th&aacute;ch</span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>S&aacute;ng 26-7, t&#7841i t&#432&#7907ng &#273&agrave;i B&aacute;c H&#7891, tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n II - tr&#7841i Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch l&#7847n V do H&#7897i LHTN TP.HCM t&#7893 ch&#7913c &#273&atilde; kh&#7903i &#273&#7897ng c&aacute;c v&ograve;ng thi th&#7917 th&aacute;ch v&#7899i h&#417n 100 th&#7911 l&#297nh tr&#7867 &#273&#7871n t&#7915 c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n.</em><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img width="448" height="251" alt="" src="ImageView.aspx.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c tr&#7841i sinh t&#432 v&#7845n ng&#432&#7901i d&acirc;n cam k&#7871t kh&ocirc;ng vi ph&#7841m Lu&#7853t an to&agrave;n giao th&ocirc;ng - &#7842nh: K.ANH</span></span></em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong su&#7889t b&#7889n ng&agrave;y t&#7915 26 &#273&#7871n 29-7, c&aacute;c tr&#7841i sinh s&#7869 tr&#7843i qua c&aacute;c n&#7897i dung thi: th&#7921c h&agrave;nh m&#7853t th&#432, semaphore, tr&#7855c nghi&#7879m ki&#7871n th&#7913c, m&uacute;a h&aacute;t t&#7853p th&#7875, l&#7873u tr&#7841i, qu&#7843n tr&ograve;, th&#7921c h&agrave;nh n&uacute;t d&acirc;y...<br /> <br /> So v&#7899i c&aacute;c tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n tr&#432&#7899c &#273&oacute;, l&#7847n n&agrave;y ban t&#7893 ch&#7913c tr&#7841i c&ograve;n &#273&ograve;i h&#7887i c&aacute;c th&#7911 l&#297nh ph&#7843i r&egrave;n luy&#7879n th&#7921c h&agrave;nh k&#7929 n&#259ng x&atilde; h&#7897i nh&#432 t&#432 v&#7845n ng&#432&#7901i d&acirc;n v&#7873 Lu&#7853t an to&agrave;n giao th&ocirc;ng &#273&#432&#7901ng b&#7897, b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng tr&ecirc;n &#273&#432&#7901ng h&agrave;nh qu&acirc;n qua c&aacute;c tr&#7841m; th&#7921c h&agrave;nh tin h&#7885c; k&#7929 n&#259ng sinh t&#7891n trong r&#7915ng t&#7841i C&#7847n Gi&#7901...<br /> <br /> Ng&agrave;y h&#7897i k&#7927 ni&#7879m 10 n&#259m t&#7893 ch&#7913c tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; l&#7877 &#273&#259ng quang tr&#7841i l&#7847n V s&#7869 di&#7877n ra t&#7841i c&ocirc;ng vi&ecirc;n V&#259n Lang (Q.5) v&agrave;o t&#7889i 29-7.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>K.ANH</strong><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Ngu&#7891n tuoitre.vn</strong></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;