Hơn 100 thủ lĩnh trẻ cùng vượt thử thách

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&#417n 100 th&#7911 l&#297nh tr&#7867 c&ugrave;ng v&#432&#7907t th&#7917 th&aacute;ch</span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>S&aacute;ng 26-7, t&#7841i t&#432&#7907ng &#273&agrave;i B&aacute;c H&#7891, tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n II - tr&#7841i Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch l&#7847n V do H&#7897i LHTN TP.HCM t&#7893 ch&#7913c &#273&atilde; kh&#7903i &#273&#7897ng c&aacute;c v&ograve;ng thi th&#7917 th&aacute;ch v&#7899i h&#417n 100 th&#7911 l&#297nh tr&#7867 &#273&#7871n t&#7915 c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n.</em><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img width="448" height="251" alt="" src="ImageView.aspx.jpg" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c tr&#7841i sinh t&#432 v&#7845n ng&#432&#7901i d&acirc;n cam k&#7871t kh&ocirc;ng vi ph&#7841m Lu&#7853t an to&agrave;n giao th&ocirc;ng - &#7842nh: K.ANH</span></span></em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Trong su&#7889t b&#7889n ng&agrave;y t&#7915 26 &#273&#7871n 29-7, c&aacute;c tr&#7841i sinh s&#7869 tr&#7843i qua c&aacute;c n&#7897i dung thi: th&#7921c h&agrave;nh m&#7853t th&#432, semaphore, tr&#7855c nghi&#7879m ki&#7871n th&#7913c, m&uacute;a h&aacute;t t&#7853p th&#7875, l&#7873u tr&#7841i, qu&#7843n tr&ograve;, th&#7921c h&agrave;nh n&uacute;t d&acirc;y...<br /> <br /> So v&#7899i c&aacute;c tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n tr&#432&#7899c &#273&oacute;, l&#7847n n&agrave;y ban t&#7893 ch&#7913c tr&#7841i c&ograve;n &#273&ograve;i h&#7887i c&aacute;c th&#7911 l&#297nh ph&#7843i r&egrave;n luy&#7879n th&#7921c h&agrave;nh k&#7929 n&#259ng x&atilde; h&#7897i nh&#432 t&#432 v&#7845n ng&#432&#7901i d&acirc;n v&#7873 Lu&#7853t an to&agrave;n giao th&ocirc;ng &#273&#432&#7901ng b&#7897, b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng tr&ecirc;n &#273&#432&#7901ng h&agrave;nh qu&acirc;n qua c&aacute;c tr&#7841m; th&#7921c h&agrave;nh tin h&#7885c; k&#7929 n&#259ng sinh t&#7891n trong r&#7915ng t&#7841i C&#7847n Gi&#7901...<br /> <br /> Ng&agrave;y h&#7897i k&#7927 ni&#7879m 10 n&#259m t&#7893 ch&#7913c tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n v&agrave; l&#7877 &#273&#259ng quang tr&#7841i l&#7847n V s&#7869 di&#7877n ra t&#7841i c&ocirc;ng vi&ecirc;n V&#259n Lang (Q.5) v&agrave;o t&#7889i 29-7.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>K.ANH</strong><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Ngu&#7891n tuoitre.vn</strong></span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;