Làm thế nào để khẳng định bản thân?

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">L&agrave;m th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 kh&#7859ng &#273&#7883nh b&#7843n th&acirc;n?</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><span style="font-size: small;">C&oacute; bao gi&#7901 b&#7841n t&#7921 h&#7887i:</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - Ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng ph&#7843i ch&#259ng l&agrave; ng&#432&#7901i bi&#7871t x&acirc;y d&#7921ng th&#432&#7907ng hi&#7879u c&aacute; nh&acirc;n?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - X&acirc;y d&#7921ng th&#432&#417ng hi&#7879u c&aacute; nh&acirc;n cho b&#7843n th&acirc;n &ndash; D&#7877 hay kh&oacute;?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - T&#7841i sao nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng th&#432&#7901ng kh&#7859ng &#273&#7883nh m&igrave;nh, t&#7921 bi&#7871t t&aacute;ch m&igrave;nh ra kh&#7887i &#273&aacute;m &#273&ocirc;ng m&#7897t c&aacute;ch &#7845n t&#432&#7907ng v&agrave; &#273&#7847y &yacute; th&#7913c?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - B&#7841n &#273&atilde; bi&#7871t c&aacute;ch t&#7841&#7885 &#273&#432&#7907c th&#432&#417ng hi&#7879u c&#7911a m&igrave;nh trong m&#7855t m&#7885i ng&#432&#7901i xung quanh hay ch&#432a?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="329" height="448" src="POSTER%20CAFE%20360%20XAY%20DUNG%20BAN%20THAN%20copy%20-%20Copy.jpg" alt="" /></span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>Caf&eacute; 360 </strong>th&aacute;ng 9 do CLB Truy&#7873n th&ocirc;ng - Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n (SAC) th&#7921c hi&#7879n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 <strong>&ldquo;X&acirc;y d&#7921ng Th&#432&#417ng hi&#7879u b&#7843n th&acirc;n&rdquo;</strong> &#273&#7875 c&ugrave;ng l&#7855ng nghe, th&#7843o lu&#7853n v&agrave; s&#7867 chia nh&#7919ng suy ngh&#297 v&#7873 h&agrave;nh tr&igrave;nh &#273i t&igrave;m &ldquo;th&#432&#417ng hi&#7879u&rdquo; c&#7911a ch&iacute;nh m&igrave;nh c&ugrave;ng v&#7899i Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n t&acirc;m l&yacute; &#272&agrave;o L&ecirc; H&ograve;a An &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c c&ocirc;ng ty &#272&agrave;o t&#7841o v&agrave; Ph&aacute;t tri&#7875n tinh th&#7847n &Yacute; t&#432&#7903ng Vi&#7879t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Ch&#7881 v&#7899i <strong>30.000/ng&#432&#7901i </strong>(d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n), <strong>35.000/ng&#432&#7901i </strong>(d&agrave;nh cho ng&#432&#7901i &#273i l&agrave;m), gi&aacute; tr&ecirc;n bao g&#7891m n&#432&#7899c u&#7889ng, b&#7841n c&oacute; th&#7875 g&oacute;p nh&#7863t cho m&igrave;nh m&#7897t h&agrave;nh trang qu&yacute; gi&aacute; &#273&#7875 b&#432&#7899c v&agrave;o cu&#7897c s&#7889ng, </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><span style="font-size: small;">Th&#7901i gian: 8g -11g s&aacute;ng ng&agrave;y 08/9/2012 (Th&#7913 7)</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7883a &#273i&#7875m: L&#7847u 1 H&#7897i qu&aacute;n Sinh vi&ecirc;n (33 Nguy&#7877n Th&#7883 Minh Khai, P.B&#7871n Ngh&eacute;,Q1)</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><strong><span style="font-size: small;">M&#7885i chi ti&#7871t xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&#7879:</span></strong></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Mail: cafe360.clbtt@gmail.com </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Hotline: 012.12.099.567 (Miss Nguy&ecirc;n Anh) &ndash; 0946.800.160 (Miss Tr&#7847n K&#7871)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Facebook: facebook.com/SacClbTruyenThong</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#272&#7863c bi&#7879t, 05 b&#7841n &#273&#259ng k&yacute; s&#7899m nh&#7845t v&agrave; 03 b&#7841n &#273&#7863t c&acirc;u h&#7887i hay trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh s&#7869 nh&#7853n &#273&#432&#7907c phi&#7871u h&#7885c anh v&#259n tr&#7921c tuy&#7871n trong v&ograve;ng 06 th&aacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&igrave; s&#7889 l&#432&#7907ng ch&#7895 ng&#7891i c&oacute; h&#7841n, ch&uacute;ng t&ocirc;i &#432u ti&ecirc;n c&aacute;c b&#7841n &#273&#259ng k&yacute; tr&#432&#7899c.<br /> &#272&#7871n v&#7899i chuy&ecirc;n &#273&#7873, d&aacute;m suy ngh&#297, s&#7861n s&agrave;ng s&#7867 chia v&agrave; m&#7841nh d&#7841n thay &#273&#7893i &#273&#7875 t&#7841o cho m&igrave;nh m&#7897t &#7845n t&#432&#7907ng th&#7853t kh&oacute; qu&ecirc;n trong m&#7855t ng&#432&#7901i &#273&#7889i di&#7879n &ndash; m&#7897t &ldquo;th&#432&#417ng hi&#7879u&rdquo; c&#7911a ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n b&#7841n. <br /> <strong><br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>NGUY&Ecirc;N ANH</strong><br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;