Làm thế nào để khẳng định bản thân?

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">L&agrave;m th&#7871 n&agrave;o &#273&#7875 kh&#7859ng &#273&#7883nh b&#7843n th&acirc;n?</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><span style="font-size: small;">C&oacute; bao gi&#7901 b&#7841n t&#7921 h&#7887i:</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - Ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng ph&#7843i ch&#259ng l&agrave; ng&#432&#7901i bi&#7871t x&acirc;y d&#7921ng th&#432&#7907ng hi&#7879u c&aacute; nh&acirc;n?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - X&acirc;y d&#7921ng th&#432&#417ng hi&#7879u c&aacute; nh&acirc;n cho b&#7843n th&acirc;n &ndash; D&#7877 hay kh&oacute;?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - T&#7841i sao nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng th&#432&#7901ng kh&#7859ng &#273&#7883nh m&igrave;nh, t&#7921 bi&#7871t t&aacute;ch m&igrave;nh ra kh&#7887i &#273&aacute;m &#273&ocirc;ng m&#7897t c&aacute;ch &#7845n t&#432&#7907ng v&agrave; &#273&#7847y &yacute; th&#7913c?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> - B&#7841n &#273&atilde; bi&#7871t c&aacute;ch t&#7841&#7885 &#273&#432&#7907c th&#432&#417ng hi&#7879u c&#7911a m&igrave;nh trong m&#7855t m&#7885i ng&#432&#7901i xung quanh hay ch&#432a?</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="329" height="448" src="POSTER%20CAFE%20360%20XAY%20DUNG%20BAN%20THAN%20copy%20-%20Copy.jpg" alt="" /></span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <strong>Caf&eacute; 360 </strong>th&aacute;ng 9 do CLB Truy&#7873n th&ocirc;ng - Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 h&#7885c sinh, sinh vi&ecirc;n (SAC) th&#7921c hi&#7879n v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 <strong>&ldquo;X&acirc;y d&#7921ng Th&#432&#417ng hi&#7879u b&#7843n th&acirc;n&rdquo;</strong> &#273&#7875 c&ugrave;ng l&#7855ng nghe, th&#7843o lu&#7853n v&agrave; s&#7867 chia nh&#7919ng suy ngh&#297 v&#7873 h&agrave;nh tr&igrave;nh &#273i t&igrave;m &ldquo;th&#432&#417ng hi&#7879u&rdquo; c&#7911a ch&iacute;nh m&igrave;nh c&ugrave;ng v&#7899i Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n t&acirc;m l&yacute; &#272&agrave;o L&ecirc; H&ograve;a An &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c c&ocirc;ng ty &#272&agrave;o t&#7841o v&agrave; Ph&aacute;t tri&#7875n tinh th&#7847n &Yacute; t&#432&#7903ng Vi&#7879t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Ch&#7881 v&#7899i <strong>30.000/ng&#432&#7901i </strong>(d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n), <strong>35.000/ng&#432&#7901i </strong>(d&agrave;nh cho ng&#432&#7901i &#273i l&agrave;m), gi&aacute; tr&ecirc;n bao g&#7891m n&#432&#7899c u&#7889ng, b&#7841n c&oacute; th&#7875 g&oacute;p nh&#7863t cho m&igrave;nh m&#7897t h&agrave;nh trang qu&yacute; gi&aacute; &#273&#7875 b&#432&#7899c v&agrave;o cu&#7897c s&#7889ng, </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><span style="font-size: small;">Th&#7901i gian: 8g -11g s&aacute;ng ng&agrave;y 08/9/2012 (Th&#7913 7)</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7883a &#273i&#7875m: L&#7847u 1 H&#7897i qu&aacute;n Sinh vi&ecirc;n (33 Nguy&#7877n Th&#7883 Minh Khai, P.B&#7871n Ngh&eacute;,Q1)</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><em><strong><span style="font-size: small;">M&#7885i chi ti&#7871t xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n h&#7879:</span></strong></em></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Mail: cafe360.clbtt@gmail.com </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Hotline: 012.12.099.567 (Miss Nguy&ecirc;n Anh) &ndash; 0946.800.160 (Miss Tr&#7847n K&#7871)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Facebook: facebook.com/SacClbTruyenThong</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#272&#7863c bi&#7879t, 05 b&#7841n &#273&#259ng k&yacute; s&#7899m nh&#7845t v&agrave; 03 b&#7841n &#273&#7863t c&acirc;u h&#7887i hay trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh s&#7869 nh&#7853n &#273&#432&#7907c phi&#7871u h&#7885c anh v&#259n tr&#7921c tuy&#7871n trong v&ograve;ng 06 th&aacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&igrave; s&#7889 l&#432&#7907ng ch&#7895 ng&#7891i c&oacute; h&#7841n, ch&uacute;ng t&ocirc;i &#432u ti&ecirc;n c&aacute;c b&#7841n &#273&#259ng k&yacute; tr&#432&#7899c.<br /> &#272&#7871n v&#7899i chuy&ecirc;n &#273&#7873, d&aacute;m suy ngh&#297, s&#7861n s&agrave;ng s&#7867 chia v&agrave; m&#7841nh d&#7841n thay &#273&#7893i &#273&#7875 t&#7841o cho m&igrave;nh m&#7897t &#7845n t&#432&#7907ng th&#7853t kh&oacute; qu&ecirc;n trong m&#7855t ng&#432&#7901i &#273&#7889i di&#7879n &ndash; m&#7897t &ldquo;th&#432&#417ng hi&#7879u&rdquo; c&#7911a ch&iacute;nh b&#7843n th&acirc;n b&#7841n. <br /> <strong><br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong>NGUY&Ecirc;N ANH</strong><br /> </span></span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;