8 điều cần làm trước tuổi 20

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;">8 &#273i&#7873u c&#7847n l&agrave;m tr&#432&#7899c tu&#7893i 20 </span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">20 tu&#7893i, b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 th&#7901 &#417 tr&#432&#7899c cu&#7897c &#273&#7901i m&igrave;nh, c&agrave;ng kh&ocirc;ng th&#7875 d&#7921a d&#7851m m&atilde;i v&agrave;o b&#7889 m&#7865...</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> ...v&#7899i l&iacute; do &ldquo;c&ograve;n qu&aacute; tr&#7867 &#273&#7875 t&#7921 l&#7853p&rdquo;. N&#7871u &#273&atilde; &#273i h&#7871t m&#7897t ph&#7847n ba cu&#7897c &#273&#7901i m&agrave; b&#7841n v&#7851n ch&#432a l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u g&igrave; th&#7853t s&#7921 to l&#7899n, &yacute; ngh&#297a, h&atilde;y t&#7921 h&#7887i: &ldquo;M&igrave;nh c&#7847n ph&#7843i l&agrave;m g&igrave;?&rdquo; </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span></strong></em></div> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img width="239" height="318" src="2.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: small;">8 &#273i&#7873u sau &#273&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh trang cho b&#7841n </span></em></strong></div> </span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><em><br /> 1. C&oacute; m&#7897t kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng:</em></strong><em> </em>B&#7841n c&#7847n c&oacute; m&#7897t g&oacute;c ri&ecirc;ng &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p, sinh ho&#7841t v&agrave; ngh&#7881 ng&#417i. N&#7871u &#273i&#7873u ki&#7879n kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p, b&#7841n v&#7851n ph&#7843i tr&igrave;nh b&agrave;y v&#7899i gia &#273&igrave;nh r&#7857ng, s&#7869 th&#7853t b&#7845t ti&#7879n khi &#273&atilde; 20 tu&#7893i r&#7891i m&agrave; v&#7851n ph&#7843i ng&#7911 chung v&#7899i em ho&#7863c anh ch&#7883. C&oacute; m&#7897t kho&#7843ng kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng &#273&#7875 b&#7841n &yacute; th&#7913c &#273&#432&#7907c r&#7857ng, b&#7841n c&#7847n t&#7921 l&#7853p ngay t&#7915 nh&#7919ng vi&#7879c nh&#7887 nh&#7863t. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <em><strong>2. Kinh nghi&#7879m t&igrave;nh c&#7843m: </strong></em>D&ugrave; ch&#432a c&oacute; m&#7843nh t&igrave;nh v&#7855t vai, b&#7841n v&#7851n ph&#7843i trang b&#7883 cho m&igrave;nh nh&#7919ng kinh nghi&#7879m trong t&igrave;nh c&#7843m, nh&#432 v&#7853y m&#7899i c&oacute; th&#7875 thu h&uacute;t &#273&#432&#7907c ng&#432&#7901i kh&aacute;c gi&#7899i. S&#7869 th&#7853t bu&#7891n khi b&#7841n b&#7883 t&#7915 ch&#7889i v&#7899i l&iacute; do: &ldquo;C&#7853u c&ograve;n tr&#7867 con qu&aacute;, ch&#7843 hi&#7875u t&acirc;m l&iacute; ng&#432&#7901i kh&aacute;c ch&uacute;t n&agrave;o&rdquo;. H&atilde;y l&#7863p &#273i l&#7863p l&#7841i trong &#273&#7847u: &ldquo;T&ocirc;i &#273&atilde; 20 tu&#7893i r&#7891i&rdquo;. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><br /> </strong></span></em><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><strong>3. T&igrave;m cho m&igrave;nh m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c part-time,</strong></em> </span>d&ugrave; cho l&#432&#417ng th&#7845p &#273i n&#7919a. B&#7841n v&#7851n ph&#7843i hi&#7875u &#273&#432&#7907c gi&aacute; tr&#7883 c&#7911a &#273&#7891ng ti&#7873n v&agrave; bi&#7871t t&#7921 ki&#7871m ra ti&#7873n. Khi b&#7841n l&#7899n, r&#7845t nhi&#7873u chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh, n&#7871u b&#7841n v&#7851n d&#7921a d&#7851m v&agrave;o ba m&#7865, b&#7841n s&#7869 tr&#7903 th&agrave;nh g&aacute;nh n&#7863ng. &#272&#7915ng vi&#7879n l&iacute; do thi&#7871u vi&#7879c l&agrave;m. Ch&#7881 c&#7847n b&#7841n c&#7889 g&#7855ng t&igrave;m, lu&ocirc;n c&oacute; nhi&#7873u c&#417 h&#7897i cho b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><strong><br /> 4. Bi&#7871t quan t&acirc;m &#273&#7871n c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 x&atilde; h&#7897i:</strong></em></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> 20 tu&#7893i, n&#7871u ch&#7881 bi&#7871t quan t&acirc;m &#273&#7871n game, phim &#7843nh, showbiz H&agrave;n&hellip;, th&igrave; b&#7841n &#273&atilde; qu&aacute; l&atilde;ng ph&iacute; th&#7901i gian. Vi&#7879c quan t&acirc;m &#273&#7871n t&igrave;nh h&igrave;nh th&#7901i s&#7921, x&atilde; h&#7897i c&ograve;n ch&#7913ng t&#7887 m&#7913c &#273&#7897 hi&#7875u bi&#7871t c&#7911a b&#7841n. B&#7841n c&oacute; th&#7875 ch&#417i game gi&#7887i, kh&ocirc;ng ai bi&#7871t. Nh&#432ng n&#7871u b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 tranh lu&#7853n &#273&#432&#7907c v&#7899i ng&#432&#7901i kh&aacute;c, b&#7841n r&#7845t d&#7877 th&#7845t b&#7841i sau n&agrave;y. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><em><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span></strong></em></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><strong><span style="font-size: small;">5. N&oacute;i &iacute;t, l&agrave;m nhi&#7873u:</span></strong></em><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="font-size: small;">B&#7841n &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n teen n&#7919a, kh&ocirc;ng th&#7875 l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng d&#7877 bu&#7891n, d&#7877 kh&oacute;c, d&#7877 suy ngh&#297 vu v&#417. H&atilde;y th&#7847m l&#7863ng h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m vi&#7879c v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n h&#7871t m&igrave;nh cho x&atilde; h&#7897i. Sau n&agrave;y, khi &#273&atilde; qua tu&#7893i 20, &iacute;t nh&#7845t b&#7841n c&#361ng kh&ocirc;ng h&#7889i h&#7853n v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; m&#7897t th&#7901i n&#259ng &#273&#7897ng, nhi&#7879t huy&#7871t h&#7871t m&igrave;nh. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><em><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">6. D&agrave;nh th&#7901i gian cho gia &#273&igrave;nh: </span></span></strong></span></em><span style="font-size: small;">Tu&#7893i tr&#7867 tr&ocirc;i &#273i r&#7845t nhanh. L&agrave; sinh vi&ecirc;n, b&#7841n th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n v&#7855ng nh&agrave;, kh&ocirc;ng th&#7875 b&ecirc;n c&#7841nh ba m&#7865. Sau n&agrave;y &#273i l&agrave;m, l&#7853p gia &#273&igrave;nh, th&#7901i gian l&#7841i c&agrave;ng h&#7841n h&#7865p. V&igrave; v&#7853y, h&atilde;y tranh th&#7911 th&#7901i gian &#273&#7875 b&ecirc;n c&#7841nh nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&acirc;n c&#7911a m&igrave;nh, &#273&#7915ng b&#7887 b&#7845t k&igrave; b&#7919a c&#417m n&agrave;o c&#7843. V&igrave; s&#7869 &#273&#7871n l&uacute;c b&#7841n nh&#7899 da di&#7871t kh&ocirc;ng kh&iacute; gia &#273&igrave;nh khi b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <em><strong>7. Gi&#7899i h&#7841n b&#7841n b&egrave;:</strong></em> </span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">X&atilde; giao l&agrave; &#273i&#7873u t&#7889t, nh&#432ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n c&oacute; qu&aacute; nhi&#7873u b&#7841n b&egrave;. Ch&#7881 c&#7847n v&agrave;i ng&#432&#7901i b&#7841n th&acirc;n l&agrave; &#273&#7911. Khi &#273&atilde; l&#7899n, m&#7885i th&#7913 b&#7855t &#273&#7847u tr&#7903 n&ecirc;n ph&#7913c t&#7841p, b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 l&#432&#7901ng tr&#432&#7899c &#273&#432&#7907c &#273&acirc;u l&agrave; b&#7841n t&#7889t, b&#7841n x&#7845u. C&oacute; th&#7875 h&ocirc;m nay h&#7885 v&#7851n th&acirc;n thi&#7871t v&#7899i b&#7841n nh&#432ng v&#7873 sau h&#7885 l&#7841i ph&#7843n b&#7897i b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span><span style="font-size: small;"><strong>Demi Twinkle &reg; <br /> </strong><em>Theo MTO</em><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;