8 điều cần làm trước tuổi 20

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;">8 &#273i&#7873u c&#7847n l&agrave;m tr&#432&#7899c tu&#7893i 20 </span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">20 tu&#7893i, b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 th&#7901 &#417 tr&#432&#7899c cu&#7897c &#273&#7901i m&igrave;nh, c&agrave;ng kh&ocirc;ng th&#7875 d&#7921a d&#7851m m&atilde;i v&agrave;o b&#7889 m&#7865...</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> ...v&#7899i l&iacute; do &ldquo;c&ograve;n qu&aacute; tr&#7867 &#273&#7875 t&#7921 l&#7853p&rdquo;. N&#7871u &#273&atilde; &#273i h&#7871t m&#7897t ph&#7847n ba cu&#7897c &#273&#7901i m&agrave; b&#7841n v&#7851n ch&#432a l&agrave;m &#273&#432&#7907c &#273i&#7873u g&igrave; th&#7853t s&#7921 to l&#7899n, &yacute; ngh&#297a, h&atilde;y t&#7921 h&#7887i: &ldquo;M&igrave;nh c&#7847n ph&#7843i l&agrave;m g&igrave;?&rdquo; </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span></strong></em></div> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img width="239" height="318" src="2.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: small;">8 &#273i&#7873u sau &#273&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh trang cho b&#7841n </span></em></strong></div> </span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><em><br /> 1. C&oacute; m&#7897t kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng:</em></strong><em> </em>B&#7841n c&#7847n c&oacute; m&#7897t g&oacute;c ri&ecirc;ng &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p, sinh ho&#7841t v&agrave; ngh&#7881 ng&#417i. N&#7871u &#273i&#7873u ki&#7879n kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p, b&#7841n v&#7851n ph&#7843i tr&igrave;nh b&agrave;y v&#7899i gia &#273&igrave;nh r&#7857ng, s&#7869 th&#7853t b&#7845t ti&#7879n khi &#273&atilde; 20 tu&#7893i r&#7891i m&agrave; v&#7851n ph&#7843i ng&#7911 chung v&#7899i em ho&#7863c anh ch&#7883. C&oacute; m&#7897t kho&#7843ng kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng &#273&#7875 b&#7841n &yacute; th&#7913c &#273&#432&#7907c r&#7857ng, b&#7841n c&#7847n t&#7921 l&#7853p ngay t&#7915 nh&#7919ng vi&#7879c nh&#7887 nh&#7863t. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <em><strong>2. Kinh nghi&#7879m t&igrave;nh c&#7843m: </strong></em>D&ugrave; ch&#432a c&oacute; m&#7843nh t&igrave;nh v&#7855t vai, b&#7841n v&#7851n ph&#7843i trang b&#7883 cho m&igrave;nh nh&#7919ng kinh nghi&#7879m trong t&igrave;nh c&#7843m, nh&#432 v&#7853y m&#7899i c&oacute; th&#7875 thu h&uacute;t &#273&#432&#7907c ng&#432&#7901i kh&aacute;c gi&#7899i. S&#7869 th&#7853t bu&#7891n khi b&#7841n b&#7883 t&#7915 ch&#7889i v&#7899i l&iacute; do: &ldquo;C&#7853u c&ograve;n tr&#7867 con qu&aacute;, ch&#7843 hi&#7875u t&acirc;m l&iacute; ng&#432&#7901i kh&aacute;c ch&uacute;t n&agrave;o&rdquo;. H&atilde;y l&#7863p &#273i l&#7863p l&#7841i trong &#273&#7847u: &ldquo;T&ocirc;i &#273&atilde; 20 tu&#7893i r&#7891i&rdquo;. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><br /> </strong></span></em><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><strong>3. T&igrave;m cho m&igrave;nh m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c part-time,</strong></em> </span>d&ugrave; cho l&#432&#417ng th&#7845p &#273i n&#7919a. B&#7841n v&#7851n ph&#7843i hi&#7875u &#273&#432&#7907c gi&aacute; tr&#7883 c&#7911a &#273&#7891ng ti&#7873n v&agrave; bi&#7871t t&#7921 ki&#7871m ra ti&#7873n. Khi b&#7841n l&#7899n, r&#7845t nhi&#7873u chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh, n&#7871u b&#7841n v&#7851n d&#7921a d&#7851m v&agrave;o ba m&#7865, b&#7841n s&#7869 tr&#7903 th&agrave;nh g&aacute;nh n&#7863ng. &#272&#7915ng vi&#7879n l&iacute; do thi&#7871u vi&#7879c l&agrave;m. Ch&#7881 c&#7847n b&#7841n c&#7889 g&#7855ng t&igrave;m, lu&ocirc;n c&oacute; nhi&#7873u c&#417 h&#7897i cho b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><em><strong><br /> 4. Bi&#7871t quan t&acirc;m &#273&#7871n c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 x&atilde; h&#7897i:</strong></em></span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> 20 tu&#7893i, n&#7871u ch&#7881 bi&#7871t quan t&acirc;m &#273&#7871n game, phim &#7843nh, showbiz H&agrave;n&hellip;, th&igrave; b&#7841n &#273&atilde; qu&aacute; l&atilde;ng ph&iacute; th&#7901i gian. Vi&#7879c quan t&acirc;m &#273&#7871n t&igrave;nh h&igrave;nh th&#7901i s&#7921, x&atilde; h&#7897i c&ograve;n ch&#7913ng t&#7887 m&#7913c &#273&#7897 hi&#7875u bi&#7871t c&#7911a b&#7841n. B&#7841n c&oacute; th&#7875 ch&#417i game gi&#7887i, kh&ocirc;ng ai bi&#7871t. Nh&#432ng n&#7871u b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 tranh lu&#7853n &#273&#432&#7907c v&#7899i ng&#432&#7901i kh&aacute;c, b&#7841n r&#7845t d&#7877 th&#7845t b&#7841i sau n&agrave;y. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><em><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span></strong></em></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em><strong><span style="font-size: small;">5. N&oacute;i &iacute;t, l&agrave;m nhi&#7873u:</span></strong></em><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="font-size: small;">B&#7841n &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n teen n&#7919a, kh&ocirc;ng th&#7875 l&uacute;c n&agrave;o c&#361ng d&#7877 bu&#7891n, d&#7877 kh&oacute;c, d&#7877 suy ngh&#297 vu v&#417. H&atilde;y th&#7847m l&#7863ng h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m vi&#7879c v&agrave; c&#7889ng hi&#7871n h&#7871t m&igrave;nh cho x&atilde; h&#7897i. Sau n&agrave;y, khi &#273&atilde; qua tu&#7893i 20, &iacute;t nh&#7845t b&#7841n c&#361ng kh&ocirc;ng h&#7889i h&#7853n v&igrave; &#273&atilde; c&oacute; m&#7897t th&#7901i n&#259ng &#273&#7897ng, nhi&#7879t huy&#7871t h&#7871t m&igrave;nh. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><em><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">6. D&agrave;nh th&#7901i gian cho gia &#273&igrave;nh: </span></span></strong></span></em><span style="font-size: small;">Tu&#7893i tr&#7867 tr&ocirc;i &#273i r&#7845t nhanh. L&agrave; sinh vi&ecirc;n, b&#7841n th&#432&#7901ng xuy&ecirc;n v&#7855ng nh&agrave;, kh&ocirc;ng th&#7875 b&ecirc;n c&#7841nh ba m&#7865. Sau n&agrave;y &#273i l&agrave;m, l&#7853p gia &#273&igrave;nh, th&#7901i gian l&#7841i c&agrave;ng h&#7841n h&#7865p. V&igrave; v&#7853y, h&atilde;y tranh th&#7911 th&#7901i gian &#273&#7875 b&ecirc;n c&#7841nh nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&acirc;n c&#7911a m&igrave;nh, &#273&#7915ng b&#7887 b&#7845t k&igrave; b&#7919a c&#417m n&agrave;o c&#7843. V&igrave; s&#7869 &#273&#7871n l&uacute;c b&#7841n nh&#7899 da di&#7871t kh&ocirc;ng kh&iacute; gia &#273&igrave;nh khi b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <em><strong>7. Gi&#7899i h&#7841n b&#7841n b&egrave;:</strong></em> </span></span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">X&atilde; giao l&agrave; &#273i&#7873u t&#7889t, nh&#432ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n c&oacute; qu&aacute; nhi&#7873u b&#7841n b&egrave;. Ch&#7881 c&#7847n v&agrave;i ng&#432&#7901i b&#7841n th&acirc;n l&agrave; &#273&#7911. Khi &#273&atilde; l&#7899n, m&#7885i th&#7913 b&#7855t &#273&#7847u tr&#7903 n&ecirc;n ph&#7913c t&#7841p, b&#7841n kh&ocirc;ng th&#7875 l&#432&#7901ng tr&#432&#7899c &#273&#432&#7907c &#273&acirc;u l&agrave; b&#7841n t&#7889t, b&#7841n x&#7845u. C&oacute; th&#7875 h&ocirc;m nay h&#7885 v&#7851n th&acirc;n thi&#7871t v&#7899i b&#7841n nh&#432ng v&#7873 sau h&#7885 l&#7841i ph&#7843n b&#7897i b&#7841n. </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span><span style="font-size: small;"><strong>Demi Twinkle &reg; <br /> </strong><em>Theo MTO</em><br /> <br /> </span></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;