Học tiếng Anh cho đúng<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#7885c ti&#7871ng Anh cho &#273&uacute;ng</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &ldquo;80% sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam ra tr&#432&#7901ng m&#7845t c&#259n b&#7843n v&#7873 ti&#7871ng Anh l&agrave; m&#7897t con s&#7889 &#273au l&ograve;ng. H&#7885c t&#7889t ti&#7871ng Anh gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n c&oacute; r&#7845t hi&#7873u c&aacute;i l&#7907i. C&aacute;i l&#7907i &#273&#7847u ti&ecirc;n l&agrave; t&igrave;m &#273&#432&#7907c m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c t&#7889t. C&aacute;i l&#7907i th&#7913 hai l&agrave; ki&#7871m h&#7885c b&#7893ng du h&#7885c. Khi b&#7841n ra tr&#432&#7901ng, b&#7841n kh&ocirc;ng c&ograve;n th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c v&agrave; c&#361ng kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o ch&#7883u b&#7887 ti&#7873n ra &#273&#7847u t&#432 cho b&#7841n &#273i h&#7885c trong khi h&#7885 c&#7847n b&#7841n ph&#7843i l&agrave;m. V&igrave; v&#7853y, khi c&aacute;c b&#7841n c&ograve;n c&oacute; th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c th&igrave; n&ecirc;n h&#7885c th&#7853t nghi&ecirc;m t&uacute;c&rdquo;, th&#7841c s&#297 V&#297nh Huy - trung t&acirc;m Trung t&acirc;m Anh ng&#7919 Go-ahead education center chia s&#7867 </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><strong><span style="font-size: small;">Th&#7853t ch&uacute; &yacute; khi nghe ti&#7871ng Anh</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> R&#7845t nhi&#7873u b&#7841n tr&#7867 ngh&#297 r&#7857ng mua m&#7897t chi&#7871c m&aacute;y MP3 v&agrave; t&#7843i v&agrave;o trong &#273&oacute; nh&#7919ng b&#7843n tin ti&#7871ng Anh tr&ecirc;n m&#7841ng &#273&#7875 nghe m&#7895i ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; th&#7875 gi&#7887i ti&#7871ng Anh. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave; m&#7897t sai l&#7847m t&#7879 h&#7841i. &#272&oacute; l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng l&#7901i khuy&ecirc;n c&#7911a th&#7847y Nguy&#7877n Tri&#7873u - gi&#7843ng vi&ecirc;n Khoa ng&#7919 v&#259n Anh , tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp; NV TP.HCM v&#7873 ch&#7911 &#273&#7873 h&#7885c ti&#7871ng Anh hi&#7879u qu&#7843. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Theo th&#7847y Nguy&#7877n Tri&#7873u, ng&#432&#7901i Vi&#7879t r&#7845t ng&#7841i thay &#273&#7893i s&#7855c th&aacute;i c&acirc;u ch&#7919 khi n&oacute;i. Ti&#7871ng Anh l&agrave; th&#7913 ti&#7871ng thay &#273&#7893i s&#7855c th&aacute;i li&ecirc;n t&#7909c, ch&#7881 m&#7897t c&acirc;u &#273&atilde; l&ecirc;n xu&#7889ng gi&#7885ng &#273i&#7879u r&#7845t r&otilde; r&#7879t. Khi nghe ti&#7871ng Anh b&#7857ng c&aacute;c b&#7843n tin, ng&#432&#7901i &#273&#7885c b&#7843n tin &#273&oacute; th&#432&#7901ng &#273&#7885c c&aacute;c s&#7855c th&aacute;i, c&aacute;ch nh&#7845n nh&aacute; c&aacute;c c&acirc;u gi&#7889ng nhau, c&oacute; nhi&#7873u b&#7843n tin &#273&#7885c &ldquo;oh my got&rdquo; nh&#432 ch&#7859ng c&oacute; chuy&#7879n g&igrave; c&#7843. N&ecirc;n nghe nhi&#7873u b&#7843n tin nh&#432 v&#7853y b&#7841n s&#7869 n&oacute;i ti&#7871ng Anh sai ng&#7919 &#273i&#7879u.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Khi b&#7841n n&oacute;i sai ng&#7919 &#273i&#7879u, ti&#7871ng Anh b&#7841n n&oacute;i m&#7845t &#273i s&#7921 uy&#7875n chuy&#7875n, m&#7873m m&#7841i v&#7889n c&oacute;. V&agrave; c&oacute; m&#7897t ch&uacute;t r&#7855c r&#7889i n&#7919a l&agrave; v&igrave; b&#7841n n&oacute;i sai n&ecirc;n b&#7841n s&#7869 kh&ocirc;ng th&#7875 nghe &#273&uacute;ng. C&aacute;ch b&#7841n n&oacute;i kh&aacute;c c&aacute;ch ng&#432&#7901i kh&aacute;c n&oacute;i l&agrave;m b&#7841n r&#7889i khi &#273o&aacute;n ra &#273&uacute;ng t&#7915 &#273&#432&#7907c nghe. Khi b&#7841n nghe sai, n&oacute;i sai b&#7841n s&#7869 m&#7845t nhi&#7873u th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c t&#7915 v&#7921ng h&#417n ng&#432&#7901i nghe, n&oacute;i &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> H&#7885c sao cho &#273&uacute;ng</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> T&igrave;m m&#7897t gi&aacute;o vi&ecirc;n n&oacute;i ti&#7871ng Anh &#273&uacute;ng ng&#7919 &#273i&#7879u d&#7841y ho&#7863c b&#7893 sung kh&#7843 n&#259ng nghe &#273&uacute;ng ng&#7919 &#273i&#7879u b&#7857ng c&aacute;ch xem c&aacute;c b&#7897 phim ti&#7871ng Anh l&agrave; hai c&aacute;ch hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t gi&uacute;p b&#7841n nghe &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Khi b&#7841n kh&ocirc;ng nghe &#273&#432&#7907c, &#273&#7915ng m&#7855c c&#7905 c&#7913 m&#7903 b&agrave;i ra xem cho bi&#7871t t&#7915 kh&ocirc;ng nghe &#273&#432&#7907c l&agrave; t&#7915 n&agrave;o. Th&#7853m ch&iacute; c&oacute; th&#7875 v&#7915a nghe, v&#7915a &#273&#7885c l&#7841i. C&oacute; nh&#7919ng trung t&acirc;m ti&#7871ng Anh qu&#7843ng c&aacute;o c&oacute; th&#7875 gi&uacute;p b&#7841n nghe th&#7841o ti&#7871ng Anh trong th&#7901i gian 3 ho&#7863c 6 th&aacute;ng. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng th&#7875. Nghe l&agrave; m&#7897t qu&aacute; tr&igrave;nh l&acirc;u d&agrave;i, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o h&#7885c nhanh nh&#432 th&#7871. Ph&#7843i h&#7885c t&#7915 t&#7915, 2 ng&agrave;y m&#7903 1 b&agrave;i nghe. Nghe nh&#432 v&#7853y sau n&agrave;y c&oacute; nh&#7919ng &acirc;m kh&ocirc;ng nghe r&otilde; b&#7841n c&#361ng &#273o&aacute;n &#273&#432&#7907c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam c&oacute; t&#432 duy nghe ti&#7871ng Anh l&agrave; &#273&#7875 thi ch&#7913 kh&ocirc;ng ngh&#297 nghe ti&#7871ng Anh l&agrave; m&#7897t ngu&#7891n &#273&#7875 h&#7885c n&oacute;i &#273&uacute;ng. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave;m c&aacute;c b&#7841n c&#7849u th&#7843 trong c&aacute;ch ch&#7885n t&agrave;i li&#7879u, ch&#7885n c&aacute;ch &#273&#7875 nghe. Mu&#7889n h&#7885c t&#7889t ti&#7871ng Anh ph&#7843i thay &#273&#7893i t&#432 duy &#273&oacute;, nghe ph&#7843i l&agrave; m&#7897t ngu&#7891n &#273&#7875 n&oacute;i &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7915ng bao gi&#7901 luy&#7879n n&oacute;i ti&#7871ng Anh v&#7899i m&#7897t ng&#432&#7901i n&oacute;i ti&#7871ng Anh gi&#7889ng b&#7841n, &#273i&#7873u &#273&oacute; ch&#7881 l&agrave;m b&#7841n n&oacute;i t&#7879 h&#417n. Hai ng&#432&#7901i c&ugrave;ng n&oacute;i ti&#7871ng Anh t&#7879 nh&#432 nhau, ng&#432&#7901i &#273&oacute; s&#7869 n&oacute;i ng&#432&#7901i &#273&oacute; &#273&uacute;ng, b&#7841n c&#361ng n&oacute;i nh&#432 th&#7871. N&#7871u kh&ocirc;ng may m&#7855n b&#7841n n&oacute;i sai, b&#7841n s&#7869 kh&ocirc;ng bao gi&#7901 bi&#7871t &#273i&#7873u &#273&oacute;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> N&oacute;i ti&#7871ng anh c&#7847n ph&#7843i s&#7917 d&#7909ng body language (Ng&ocirc;n ng&#7919 c&#417 th&#7875) &#273&uacute;ng v&#7899i ti&#7871ng Anh. B&#7841n ph&#7843i m&#7903 kh&#7849u ng&#7919 ra, &#273&#432a tay ra, nh&iacute;u m&agrave;y nhi&#7873u l&#7847n. B&#7841n ph&#7843i n&oacute;i oh my got v&#7899i khu&ocirc;n m&#7863t ng&#7841c nhi&ecirc;n, &#273&ocirc;i m&#7855t to tr&ograve;n, gi&#7885ng l&ecirc;n cao. &#272&#7915ng n&oacute;i oh my got m&agrave; &#273&#7913ng y&ecirc;n, &#273i&#7873u &#273&oacute; ch&#7859ng kh&aacute;c n&agrave;o b&#7841n &#259n hamburger m&agrave; ch&#7845m kho qu&#7865t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &Ocirc;ng &#272&#7863ng Tr&iacute; Th&ocirc;ng - Trung t&acirc;m anh ng&#7919 EL cho bi&#7871t, ng&#432&#7901i Vi&#7879t n&oacute;i ti&#7871ng Anh th&#432&#7901ng m&#7855c ba l&#7895i, l&#7895i &acirc;m &#273i&#7879u, l&#7895i b&#7887 m&#7845t &acirc;m cu&#7889i v&agrave; l&#7895i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m &#273&#7871n s&#7921 kh&aacute;c bi&#7879t trong ti&#7871ng Anh c&#7911a ng&#432&#7901i M&#7929 v&agrave; ti&#7871ng Anh c&#7911a ng&#432&#7901i Anh. Trong &#273&oacute;, l&#7895i th&#7913 ba l&agrave; l&#7895i l&#7899n nh&#7845t v&igrave; khi giao ti&#7871p ng&#432&#7901i n&#432&#7899c ngo&agrave;i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m &#273&#7871n nh&#7919ng l&#7895i ng&#7919 &acirc;m c&#7911a b&#7841n, h&#7885 c&ograve;n l&#7883ch s&#7921 nh&#7855c l&#7841i c&acirc;u &#273&uacute;ng cho b&#7841n nh&#432ng h&#7885 kh&ocirc;ng tha l&#7895i cho b&#7841n khi b&#7841n n&oacute;i sai v&#259n h&oacute;a c&#7911a h&#7885. </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Acirc;M AN<br /> </strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;