Học tiếng Anh cho đúng<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#7885c ti&#7871ng Anh cho &#273&uacute;ng</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &ldquo;80% sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam ra tr&#432&#7901ng m&#7845t c&#259n b&#7843n v&#7873 ti&#7871ng Anh l&agrave; m&#7897t con s&#7889 &#273au l&ograve;ng. H&#7885c t&#7889t ti&#7871ng Anh gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n c&oacute; r&#7845t hi&#7873u c&aacute;i l&#7907i. C&aacute;i l&#7907i &#273&#7847u ti&ecirc;n l&agrave; t&igrave;m &#273&#432&#7907c m&#7897t c&ocirc;ng vi&#7879c t&#7889t. C&aacute;i l&#7907i th&#7913 hai l&agrave; ki&#7871m h&#7885c b&#7893ng du h&#7885c. Khi b&#7841n ra tr&#432&#7901ng, b&#7841n kh&ocirc;ng c&ograve;n th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c v&agrave; c&#361ng kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o ch&#7883u b&#7887 ti&#7873n ra &#273&#7847u t&#432 cho b&#7841n &#273i h&#7885c trong khi h&#7885 c&#7847n b&#7841n ph&#7843i l&agrave;m. V&igrave; v&#7853y, khi c&aacute;c b&#7841n c&ograve;n c&oacute; th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c th&igrave; n&ecirc;n h&#7885c th&#7853t nghi&ecirc;m t&uacute;c&rdquo;, th&#7841c s&#297 V&#297nh Huy - trung t&acirc;m Trung t&acirc;m Anh ng&#7919 Go-ahead education center chia s&#7867 </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span><strong><span style="font-size: small;">Th&#7853t ch&uacute; &yacute; khi nghe ti&#7871ng Anh</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> R&#7845t nhi&#7873u b&#7841n tr&#7867 ngh&#297 r&#7857ng mua m&#7897t chi&#7871c m&aacute;y MP3 v&agrave; t&#7843i v&agrave;o trong &#273&oacute; nh&#7919ng b&#7843n tin ti&#7871ng Anh tr&ecirc;n m&#7841ng &#273&#7875 nghe m&#7895i ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; th&#7875 gi&#7887i ti&#7871ng Anh. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave; m&#7897t sai l&#7847m t&#7879 h&#7841i. &#272&oacute; l&agrave; m&#7897t trong nh&#7919ng l&#7901i khuy&ecirc;n c&#7911a th&#7847y Nguy&#7877n Tri&#7873u - gi&#7843ng vi&ecirc;n Khoa ng&#7919 v&#259n Anh , tr&#432&#7901ng &#272H KHXH&amp; NV TP.HCM v&#7873 ch&#7911 &#273&#7873 h&#7885c ti&#7871ng Anh hi&#7879u qu&#7843. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Theo th&#7847y Nguy&#7877n Tri&#7873u, ng&#432&#7901i Vi&#7879t r&#7845t ng&#7841i thay &#273&#7893i s&#7855c th&aacute;i c&acirc;u ch&#7919 khi n&oacute;i. Ti&#7871ng Anh l&agrave; th&#7913 ti&#7871ng thay &#273&#7893i s&#7855c th&aacute;i li&ecirc;n t&#7909c, ch&#7881 m&#7897t c&acirc;u &#273&atilde; l&ecirc;n xu&#7889ng gi&#7885ng &#273i&#7879u r&#7845t r&otilde; r&#7879t. Khi nghe ti&#7871ng Anh b&#7857ng c&aacute;c b&#7843n tin, ng&#432&#7901i &#273&#7885c b&#7843n tin &#273&oacute; th&#432&#7901ng &#273&#7885c c&aacute;c s&#7855c th&aacute;i, c&aacute;ch nh&#7845n nh&aacute; c&aacute;c c&acirc;u gi&#7889ng nhau, c&oacute; nhi&#7873u b&#7843n tin &#273&#7885c &ldquo;oh my got&rdquo; nh&#432 ch&#7859ng c&oacute; chuy&#7879n g&igrave; c&#7843. N&ecirc;n nghe nhi&#7873u b&#7843n tin nh&#432 v&#7853y b&#7841n s&#7869 n&oacute;i ti&#7871ng Anh sai ng&#7919 &#273i&#7879u.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Khi b&#7841n n&oacute;i sai ng&#7919 &#273i&#7879u, ti&#7871ng Anh b&#7841n n&oacute;i m&#7845t &#273i s&#7921 uy&#7875n chuy&#7875n, m&#7873m m&#7841i v&#7889n c&oacute;. V&agrave; c&oacute; m&#7897t ch&uacute;t r&#7855c r&#7889i n&#7919a l&agrave; v&igrave; b&#7841n n&oacute;i sai n&ecirc;n b&#7841n s&#7869 kh&ocirc;ng th&#7875 nghe &#273&uacute;ng. C&aacute;ch b&#7841n n&oacute;i kh&aacute;c c&aacute;ch ng&#432&#7901i kh&aacute;c n&oacute;i l&agrave;m b&#7841n r&#7889i khi &#273o&aacute;n ra &#273&uacute;ng t&#7915 &#273&#432&#7907c nghe. Khi b&#7841n nghe sai, n&oacute;i sai b&#7841n s&#7869 m&#7845t nhi&#7873u th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c t&#7915 v&#7921ng h&#417n ng&#432&#7901i nghe, n&oacute;i &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> H&#7885c sao cho &#273&uacute;ng</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> T&igrave;m m&#7897t gi&aacute;o vi&ecirc;n n&oacute;i ti&#7871ng Anh &#273&uacute;ng ng&#7919 &#273i&#7879u d&#7841y ho&#7863c b&#7893 sung kh&#7843 n&#259ng nghe &#273&uacute;ng ng&#7919 &#273i&#7879u b&#7857ng c&aacute;ch xem c&aacute;c b&#7897 phim ti&#7871ng Anh l&agrave; hai c&aacute;ch hi&#7879u qu&#7843 nh&#7845t gi&uacute;p b&#7841n nghe &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Khi b&#7841n kh&ocirc;ng nghe &#273&#432&#7907c, &#273&#7915ng m&#7855c c&#7905 c&#7913 m&#7903 b&agrave;i ra xem cho bi&#7871t t&#7915 kh&ocirc;ng nghe &#273&#432&#7907c l&agrave; t&#7915 n&agrave;o. Th&#7853m ch&iacute; c&oacute; th&#7875 v&#7915a nghe, v&#7915a &#273&#7885c l&#7841i. C&oacute; nh&#7919ng trung t&acirc;m ti&#7871ng Anh qu&#7843ng c&aacute;o c&oacute; th&#7875 gi&uacute;p b&#7841n nghe th&#7841o ti&#7871ng Anh trong th&#7901i gian 3 ho&#7863c 6 th&aacute;ng. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng th&#7875. Nghe l&agrave; m&#7897t qu&aacute; tr&igrave;nh l&acirc;u d&agrave;i, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o h&#7885c nhanh nh&#432 th&#7871. Ph&#7843i h&#7885c t&#7915 t&#7915, 2 ng&agrave;y m&#7903 1 b&agrave;i nghe. Nghe nh&#432 v&#7853y sau n&agrave;y c&oacute; nh&#7919ng &acirc;m kh&ocirc;ng nghe r&otilde; b&#7841n c&#361ng &#273o&aacute;n &#273&#432&#7907c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam c&oacute; t&#432 duy nghe ti&#7871ng Anh l&agrave; &#273&#7875 thi ch&#7913 kh&ocirc;ng ngh&#297 nghe ti&#7871ng Anh l&agrave; m&#7897t ngu&#7891n &#273&#7875 h&#7885c n&oacute;i &#273&uacute;ng. &#272i&#7873u &#273&oacute; l&agrave;m c&aacute;c b&#7841n c&#7849u th&#7843 trong c&aacute;ch ch&#7885n t&agrave;i li&#7879u, ch&#7885n c&aacute;ch &#273&#7875 nghe. Mu&#7889n h&#7885c t&#7889t ti&#7871ng Anh ph&#7843i thay &#273&#7893i t&#432 duy &#273&oacute;, nghe ph&#7843i l&agrave; m&#7897t ngu&#7891n &#273&#7875 n&oacute;i &#273&uacute;ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &#272&#7915ng bao gi&#7901 luy&#7879n n&oacute;i ti&#7871ng Anh v&#7899i m&#7897t ng&#432&#7901i n&oacute;i ti&#7871ng Anh gi&#7889ng b&#7841n, &#273i&#7873u &#273&oacute; ch&#7881 l&agrave;m b&#7841n n&oacute;i t&#7879 h&#417n. Hai ng&#432&#7901i c&ugrave;ng n&oacute;i ti&#7871ng Anh t&#7879 nh&#432 nhau, ng&#432&#7901i &#273&oacute; s&#7869 n&oacute;i ng&#432&#7901i &#273&oacute; &#273&uacute;ng, b&#7841n c&#361ng n&oacute;i nh&#432 th&#7871. N&#7871u kh&ocirc;ng may m&#7855n b&#7841n n&oacute;i sai, b&#7841n s&#7869 kh&ocirc;ng bao gi&#7901 bi&#7871t &#273i&#7873u &#273&oacute;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> N&oacute;i ti&#7871ng anh c&#7847n ph&#7843i s&#7917 d&#7909ng body language (Ng&ocirc;n ng&#7919 c&#417 th&#7875) &#273&uacute;ng v&#7899i ti&#7871ng Anh. B&#7841n ph&#7843i m&#7903 kh&#7849u ng&#7919 ra, &#273&#432a tay ra, nh&iacute;u m&agrave;y nhi&#7873u l&#7847n. B&#7841n ph&#7843i n&oacute;i oh my got v&#7899i khu&ocirc;n m&#7863t ng&#7841c nhi&ecirc;n, &#273&ocirc;i m&#7855t to tr&ograve;n, gi&#7885ng l&ecirc;n cao. &#272&#7915ng n&oacute;i oh my got m&agrave; &#273&#7913ng y&ecirc;n, &#273i&#7873u &#273&oacute; ch&#7859ng kh&aacute;c n&agrave;o b&#7841n &#259n hamburger m&agrave; ch&#7845m kho qu&#7865t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &Ocirc;ng &#272&#7863ng Tr&iacute; Th&ocirc;ng - Trung t&acirc;m anh ng&#7919 EL cho bi&#7871t, ng&#432&#7901i Vi&#7879t n&oacute;i ti&#7871ng Anh th&#432&#7901ng m&#7855c ba l&#7895i, l&#7895i &acirc;m &#273i&#7879u, l&#7895i b&#7887 m&#7845t &acirc;m cu&#7889i v&agrave; l&#7895i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m &#273&#7871n s&#7921 kh&aacute;c bi&#7879t trong ti&#7871ng Anh c&#7911a ng&#432&#7901i M&#7929 v&agrave; ti&#7871ng Anh c&#7911a ng&#432&#7901i Anh. Trong &#273&oacute;, l&#7895i th&#7913 ba l&agrave; l&#7895i l&#7899n nh&#7845t v&igrave; khi giao ti&#7871p ng&#432&#7901i n&#432&#7899c ngo&agrave;i kh&ocirc;ng quan t&acirc;m &#273&#7871n nh&#7919ng l&#7895i ng&#7919 &acirc;m c&#7911a b&#7841n, h&#7885 c&ograve;n l&#7883ch s&#7921 nh&#7855c l&#7841i c&acirc;u &#273&uacute;ng cho b&#7841n nh&#432ng h&#7885 kh&ocirc;ng tha l&#7895i cho b&#7841n khi b&#7841n n&oacute;i sai v&#259n h&oacute;a c&#7911a h&#7885. </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; T&Acirc;M AN<br /> </strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;