12/12/2012 tổ chức lễ cưới tập thể thanh niên công nhân

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b>12/12/2012 t&#7893 ch&#7913c l&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n</b></span><b><br /> </b></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng 4/12, Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c bu&#7893i h&#7885p b&aacute;o gi&#7899i thi&#7879u L&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875 d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n - n&#259m 2012.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img width="358" height="336" alt="" src="1%20(11).JPG" /></span></span>&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><em>Ra m&#7855t Ban ch&#7911 nhi&#7879m c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &quot;Gia &#273&igrave;nh l&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875&quot;.&nbsp;</em></span></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#259m nay, l&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875 s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o ng&agrave;y 12/12/2012 d&agrave;nh cho 120 &#273&ocirc;i uy&ecirc;n &#432&#417ng. C&aacute;c c&#7863p &#273&ocirc;i s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7863ng m&#7897t th&#7867 ATM tr&#7883 gi&aacute; hai tri&#7879u &#273&#7891ng, 1 c&#7863p nh&#7851n c&#432&#7899i, m&#7897t &#7843nh c&#432&#7899i k&iacute;ch th&#432&#7899c l&#7899n v&agrave; m&#7897t chuy&#7871n tham quan d&atilde; ngo&#7841i k&#7871t h&#7907p hu&#7845n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng &quot;X&acirc;y d&#7921ng gia &#273&igrave;nh h&#7841nh ph&uacute;c&quot;. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, t&#7845t c&#7843 c&aacute;c chi ph&iacute; ch&#7909p &#7843nh, quay phim, trang &#273i&#7875m c&ocirc; d&acirc;u v&agrave; trang ph&#7909c c&#432&#7899i s&#7869 &#273&#432&#7907c ban t&#7893 ch&#7913c h&#7895 tr&#7907 mi&#7877n ph&iacute;. T&#7893ng chi ph&iacute; d&#7921 ki&#7871n tr&ecirc;n 2,5 t&#7881 &#273&#7891ng.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i ra, 10 c&#7863p &#273&ocirc;i thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh &#273&#7863c bi&#7879t kh&oacute; kh&#259n s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7863ng th&ecirc;m 10 c&#7863p nh&#7851n c&#432&#7899i. Tr&#7883 gi&aacute; m&#7895i c&#7863p nh&#7851n l&agrave; t&aacute;m tri&#7879u &#273&#7891ng.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c l&#7847n &#273&#7847u ti&ecirc;n v&agrave;o n&#259m 2008, l&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875 d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n &#273&#7871n nay &#273&atilde; gi&uacute;p &#273&#7905 &#273&#432&#7907c tr&ecirc;n 200 c&#7863p &#273&ocirc;i c&ocirc;ng nh&acirc;n ch&#432a c&oacute; &#273i&#7873u ki&#7879n c&#432&#7899i h&#7887i c&oacute; &#273&#432&#7907c m&#7897t &#273&aacute;m c&#432&#7899i h&#7841nh ph&uacute;c. &#272&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng g&oacute;p ph&#7847n t&ocirc;n vinh nh&#7919ng n&eacute;t &#273&#7865p c&#7911a l&#7877 c&#432&#7899i Vi&#7879t </span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nam</span></span></st1:place></st1:country-region><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> truy&#7873n th&#7889ng, &#273&#7891ng th&#7901i g&oacute;p th&ecirc;m ni&#7873m tin, &#273&#7891ng h&agrave;nh v&agrave; chia s&#7867 kh&oacute; kh&#259n c&#7911a c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#361ng trong bu&#7893i h&#7885p b&aacute;o, c&acirc;u l&#7841c b&#7897 &quot;Gia &#273&igrave;nh l&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875&quot; &#273&atilde; ch&iacute;nh th&#7913c ra m&#7855t, &#273&#7891ng th&#7901i th&ocirc;ng qua m&#7909c &#273&iacute;ch v&agrave; nguy&ecirc;n t&#7855c ho&#7841t &#273&#7897ng. C&acirc;u l&#7841c b&#7897 d&#7921 ki&#7871n s&#7869 l&agrave; n&#417i sinh ho&#7841t, chia s&#7867 ni&#7873m vui n&#7895i bu&#7891n c&#7911a c&aacute;c c&#7863p &#273&ocirc;i thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, g&oacute;p ph&#7847n x&acirc;y d&#7921ng nh&#7919ng gia &#273&igrave;nh h&#7841nh ph&uacute;c, v&#259n h&oacute;a t&#7915 c&aacute;i n&ocirc;i L&#7877 c&#432&#7899i t&#7853p th&#7875.</span></span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>THU HI&#7872N</b></span></span><b><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b>&nbsp;</b></p> </span></span></div> <p class="MsoNormal" align="left"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="left"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;