“Thổi bùng ước mơ tuổi thanh xuân đẹp nhất!”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&ldquo;Th&#7893i b&ugrave;ng &#432&#7899c m&#417 tu&#7893i thanh xu&acirc;n &#273&#7865p nh&#7845t!&rdquo;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i di&#7877n &#273&agrave;n &ldquo;&#272&#7901i ta ch&#7881 s&#7889ng m&#7897t l&#7847n th&ocirc;i&rdquo; (trong ng&agrave;y h&#7897i C&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c) v&agrave;o s&aacute;ng 8/12, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Ph&#432&#417ng Th&#7843o - nguy&ecirc;n Ph&oacute; b&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#7911y, nguy&ecirc;n Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i &#273&#7891ng nh&acirc;n d&acirc;n TP &#273&atilde; tham d&#7921 v&agrave; chia s&#7867 v&#7899i c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 v&#7873 l&yacute; t&#432&#7903ng s&#7889ng &#273&#7865p c&#7911a thanh ni&ecirc;n trong x&atilde; h&#7897i ng&agrave;y nay.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="H_NH%202.JPG" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><em><span style="font-family: Arial;">H&#7897i thu &quot;G&oacute;p s&#7913c v&igrave; bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng&quot;, &#7843nh: Thanh Huy</span></em></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ocirc; Th&#7843o cho bi&#7871t, tu&#7893i thanh xu&acirc;n l&agrave; tu&#7893i &#273&#7847y s&#7913c s&#7889ng v&#7899i bi&#7871t bao &#432&#7899c m&#417, kh&aacute;t v&#7885ng. Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7841nh ph&uacute;c khi &#273&#432&#7907c k&#7871 th&#7915a truy&#7873n th&#7889ng t&#7889t &#273&#7865p c&#7911a cha anh. Trong x&atilde; h&#7897i ng&agrave;y nay &#273&#7863t ra cho m&#7895i b&#7841n c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n ph&#7843i s&#7889ng t&#7889t, v&#7915a h&#7891ng, v&#7915a chuy&ecirc;n. V&agrave; &#273&#7875 th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417 &#7845y ph&#7843i b&#7855t &#273&#7847u b&#7857ng vi&#7879c nh&#7887 m&agrave; t&#7893 ch&#7913c giao cho m&igrave;nh, kh&ocirc;ng ng&#7915ng h&#7885c t&#7853p v&agrave; r&egrave;n luy&#7879n, c&oacute; ph&#432&#417ng ph&aacute;p, k&#7929 n&#259ng l&agrave;m vi&#7879c t&#7889t, kh&ocirc;ng l&agrave;m theo ki&#7875u &ldquo;n&#432&#7899c ch&#7843y b&egrave;o tr&ocirc;i&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="H_NH%203.JPG" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Xem tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh &quot;Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&quot;, &#7843nh: Thanh Huy</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Di&#7877n &#273&agrave;n c&ograve;n c&oacute; s&#7921 tham gia &#273&oacute;ng g&oacute;p &yacute; ki&#7871n c&#7911a &#273&ocirc;ng &#273&#7843o c&aacute;c b&#7841n c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, </span></span></div> <table width="200" border="1" align="right" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><span style="font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n kh&#7893 ng&agrave;y h&#7897i c&#361ng di&#7877n ra c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; v&agrave; h&#7897i thu &ldquo;G&oacute;p s&#7913c v&igrave; bi&#7875n &#273&#7843o qu&ecirc; h&#432&#417ng&rdquo;, ph&#7847n thi Tri th&#7913c th&#7901i &#273&#7841i theo h&igrave;nh th&#7913c Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng,... C&ocirc;ng &#272o&agrave;n, &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&ograve;n trao 33 ph&#7847n qu&agrave; cho c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, 17 ph&#7847n qu&agrave; cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&#7875u c&oacute; nh&#7919ng n&#7895 l&#7921c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c.</span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. Nhi&#7873u b&#7841n c&ograve;n chia s&#7867 v&#7873 k&#7929 n&#259ng x&acirc;y d&#7921ng l&iacute; t&#432&#7903ng cho thanh ni&ecirc;n, s&#7889ng ch&#7853m l&#7841i &#273&#7875 l&#7855ng nghe nhi&#7873u h&#417n. B&#7841n Tr&#432&#417ng Tu&#7845n (b&aacute;o M&#7921c T&iacute;m) kh&#7859ng &#273&#7883nh: &ldquo;T&ocirc;i ngh&#297 c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 hi&#7879n nay &#273&#7873u c&oacute; l&iacute; t&#432&#7903ng v&agrave; l&iacute; t&#432&#7903ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n g&#7855n v&#7899i nh&#7919ng &#273i&#7873u thi&#7871t th&#7921c nh&#7845t trong &#273&#7901i s&#7889ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n&rdquo;. Anh Quang M&#7843nh (tr&#432&#7901ng &#272o&agrave;n L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng) cho bi&#7871t: &ldquo;L&yacute; t&#432&#7903ng n&ecirc;n b&#7855t &#273&#7847u b&#7857ng s&#7921 t&#7921 gi&aacute;c c&#7911a m&#7895i ng&#432&#7901i. M&#7895i ng&#432&#7901i n&ecirc;n &nbsp;&yacute; th&#7913c, c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879m tham gia v&agrave;o t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n v&agrave; xem &#273&oacute; l&agrave; ni&#7873m vui c&#7911a m&igrave;nh&rdquo;, &ldquo;C&oacute; nhi&#7873u b&#7841n kh&ocirc;ng bi&#7871t &#273eo huy hi&#7879u &#272o&agrave;n &#7903 &#273&acirc;u, nhi&#7873u b&#7841n h&#7885c sinh kh&ocirc;ng bi&#7871t th&#7855t kh&#259n qu&agrave;ng&rdquo;, anh chia s&#7867 v&#7873 m&#7897t th&#7921c tr&#7841ng &#273&aacute;ng bu&#7891n c&#7911a &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hi&#7879n nay.</span></span></div> <div style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="H_NH%204.JPG" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&ocirc;i n&#7893i v&#7899i ph&#7847n thi Tri th&#7913c th&#7901i &#273&#7841i, &#7843nh: Thanh Huy</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7915 nh&#7919ng tr&#259n tr&#7903, di&#7877n &#273&agrave;n &ldquo;m&#7903&rdquo; ra nhi&#7873u gi&#7843i ph&aacute;p c&#7909 th&#7875, &#273&oacute; l&agrave; vai tr&ograve; c&#7911a truy&#7873n th&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;u g&#432&#417ng ng&#432&#7901i t&#7889t vi&#7879c t&#7889t, nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&#7875 gi&aacute;o d&#7909c thanh ni&ecirc;n k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, &#273&#7873 ra nh&#7919ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &yacute; ngh&#297a gi&uacute;p ng&#432&#7901i ph&#7841m t&#7897i l&agrave;m l&#7841i cu&#7897c &#273&#7901i. Anh L&acirc;m &#272&igrave;nh Th&#7855ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n cho bi&#7871t &ldquo; &#272&acirc;y l&agrave; m&#7897t di&#7877n &#273&agrave;n m&#7903, t&#7915 &#273&oacute; gi&uacute;p t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n x&aacute;c &#273&#7883nh nh&#7919ng gi&#7843i ph&aacute;p trong th&#7901i gian s&#7855p t&#7899i. T&ocirc;i mong mu&#7889n qua nh&#7919ng &yacute; ki&#7871n n&agrave;y, m&#7895i c&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n h&atilde;y bi&#7871t s&#7889ng c&oacute; &#432&#7899c m&#417, x&acirc;y d&#7921ng nh&#7919ng &#432&#7899c m&#417 th&#7853t &#273&#7865p, bi&#7871t quan s&aacute;t v&agrave; c&ugrave;ng tr&#259n tr&#7903 v&#7899i t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="H_NH%206.JPG" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trao qu&agrave; cho c&aacute;c c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; s&#7921 n&#7895 l&#7921c trong h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c,</span></span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> &#7843nh: Thanh Huy</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T.T - THANH HUY</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;