Được và mất

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&#272&#432&#7907c v&agrave; m&#7845t</span></span></div> </strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&quot;Con &#273&#7845y tr&ocirc;ng th&#7871 m&agrave; d&#7877 b&#7883 tao l&#7915a gh&ecirc;&quot;. &quot;Ha ha&quot; th&#7871 m&agrave;y v&#7899i tao m&#7899i c&oacute; ti&#7873n &#273i &#259n ch&egrave; ch&#7913?&quot;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&quot;N&oacute;ng th&#7871 n&agrave;y m&agrave; &#259n ch&egrave; ngon th&igrave; ph&#7843i bi&#7871t!&quot;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&oacute; l&agrave; &#273o&#7841n &#273&#7889i tho&#7841i ng&#7855n g&#7885n gi&#7919a hai c&ocirc; b&#7841n c&ugrave;ng l&#7899p h&#7885c th&ecirc;m Anh v&#259n &#7903 trung t&acirc;m v&#7899i t&ocirc;i. &#272o&#7841n h&#7897i tho&#7841i ng&#7855n g&#7885n t&ocirc;i v&ocirc; t&igrave;nh nghe &#273&#432&#7907c khi quay l&#7841i l&#7899p l&#7845y chi&#7871c d&ugrave; b&#7887 qu&ecirc;n &#273&atilde; l&agrave;m t&ocirc;i b&#7847n th&#7847n v&agrave; ph&#7843i suy ngh&#297.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">H&ocirc;m nay tr&#432&#7899c khi g&#7847n k&#7871t th&uacute;c gi&#7901 h&#7885c, Lan ng&#7891i b&ecirc;n c&#7841nh t&ocirc;i quay sang h&#7887i m&#432&#7907n t&ocirc;i 50 ng&agrave;n v&#7899i l&yacute; do m&#7865 s&#7889t m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ti&#7873n mua n&ecirc;n mu&#7889n m&#432&#7907n ti&#7873n t&ocirc;i v&agrave; h&#7913a bu&#7893i h&#7885c sau s&#7869 tr&#7843. Kh&ocirc;ng ch&uacute;t ng&#7847n ng&#7841i t&ocirc;i r&uacute;t c&#7863p ra v&agrave; l&#7845y 50 ng&agrave;n cu&#7889i c&ugrave;ng c&ograve;n &#273&#432a cho lan v&agrave; k&egrave;m g&#7917i l&#7901i h&#7887i th&#259m m&#7865 Lan. Lan c&#7847m ti&#7873n m&#7863t ch&#7913a &#273&#7921ng s&#7921 c&#7843m &#417n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="01.jpg" width="400" height="293" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">T&ocirc;i ra v&#7873 l&ograve;ng th&#7845y vui khi gi&uacute;p &#273&#432&#7907c ai &#273&oacute;, t&ocirc;i kh&ocirc;ng &#273&#7875 ngh&#297 &#273&#7871n vi&#7879c hi&#7879n t&#7841i trong ng&#432&#7901i kh&ocirc;ng c&ograve;n m&#7897t &#273&#7891ng n&agrave;o. M&#7843i suy ngh&#297 t&ocirc;i &#273&#7875 qu&ecirc;n &ocirc; trong ng&#259n b&agrave;n, c&oacute; l&#7869 v&igrave; th&#7871 m&agrave; t&ocirc;i m&#7899i b&#7855t g&#7863p cu&#7897c n&oacute;i chuy&#7879n tr&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Mang theo t&acirc;m tr&#7841ng v&#7873 ph&ograve;ng, t&ocirc;i n&oacute;i chuy&#7879n v&#7899i &#273&#7913a b&#7841n c&ugrave;ng ph&ograve;ng chuy&#7879n h&ocirc;m nay x&#7843y ra tr&ecirc;n l&#7899p th&igrave; m&#7899i hay Lan tr&#432&#7899c nay c&oacute; ti&#7871ng vay ti&#7873n th&#7901i h&#7841n tr&#7843 th&igrave; ch&#7881 c&oacute; c&ocirc; b&#7841n m&#7899i bi&#7871t l&agrave; khi n&agrave;o. Ai Lan c&#361ng m&#432&#7907n d&ugrave; quen l&acirc;u hay m&#7899i quen v&agrave; sau &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng l&#7901i h&#7913a r&#7857ng t&#7899 s&#7869, t&#7899 s&#7869. B&#7841n t&ocirc;i n&oacute;i sao m&agrave;y kh&#7901 qu&aacute; v&#7853y &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute; l&#7841i c&oacute; cho ng&#432&#7901i ta vay. T&ocirc;i v&#7851n l&#7845y l&iacute; do bi&#7871t &#273&acirc;u Lan h&#7887i vay ti&#7873n l&agrave;m g&igrave; &#273&oacute; kh&oacute; n&ecirc;n n&oacute;i l&agrave; vay mua thu&#7889c cho m&#7865 d&#7877 h&#417n. V&agrave; t&ocirc;i &#273&atilde; &#273&#7907i &#273&#7871n bu&#7893i h&#7885c sau xem s&#7921 th&#7853t tr&#432&#7899c khi n&oacute;i v&#7873 s&#7921 kh&ocirc;ng th&#7853t c&#7911a c&ocirc; b&#7841n. Bu&#7893i h&#7885c s&aacute;u Lan &#273&#7871n m&#7863t t&#7881nh b&#417 v&agrave; coi nh&#432 kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&#7879n g&igrave; &#273&atilde; di&#7877n ra &#7903 bu&#7893i h&#7885c tr&#432&#7899c, Lan n&oacute;i c&#432&#7901i tho&#7843i m&aacute;i v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i m&agrave; kh&ocirc;ng nh&#7855c l&#7841i chuy&#7879n h&ocirc;m tr&#432&#7899c cho h&#7871t bu&#7893i h&#7885c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="02.jpg" width="400" height="300" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"><img src="02.jpg" width="0" height="0" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">T&ocirc;i kh&#7901 hay l&agrave; qu&aacute; d&#7877 tin ng&#432&#7901i. C&#7843m th&#7845y bu&#7891n khi b&#7883 mang l&ograve;ng t&#7889t ra &#273&ugrave;a. T&ocirc;i c&oacute; th&#7875 b&#7883 m&#7845t n&#259m m&#432&#417i ngh&igrave;n nh&#432ng t&ocirc;i bi&#7871t &#273&#432&#7907c t&iacute;nh c&#7911a m&#7897t con ng&#432&#7901i - c&oacute; l&#7869 &#273&oacute; l&agrave; h&#7885c ph&iacute; cho s&#7921 c&#7843 tin c&#7911a t&ocirc;i. Nh&#432ng tr&aacute;i l&#7841i, Lan s&#7869 &#273&#432&#7907c g&igrave; khi c&ocirc; c&#7843m th&#7845y sung s&#432&#7899ng khi l&#7907i d&#7909ng l&ograve;ng t&#7889t c&#7911a ng&#432&#7901i kh&aacute;c &#273&#7875 l&#7845y ti&#7873n &#259n u&#7889ng nh&#432 v&#7853y? C&aacute;i m&agrave; t&ocirc;i m&#7845t l&uacute;c n&agrave;y l&#7841i l&agrave; c&aacute;i m&agrave; t&ocirc;i &#273&#432&#7907c nh&#432ng ng&#432&#7907c l&#7841i c&aacute;i m&agrave; Lan &#273&#432&#7907c l&uacute;c n&agrave;y l&#7841i l&agrave; c&aacute;i m&#7845t, c&ocirc; s&#7869 m&#7845t l&ograve;ng tin c&#7911a ng&#432&#7901i kh&aacute;c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">TI&Ecirc;U NGA (&#272&agrave; L&#7841t)</span></span></strong></div> <div style="text-align: right;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo MTO</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;