Được và mất

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&#272&#432&#7907c v&agrave; m&#7845t</span></span></div> </strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&quot;Con &#273&#7845y tr&ocirc;ng th&#7871 m&agrave; d&#7877 b&#7883 tao l&#7915a gh&ecirc;&quot;. &quot;Ha ha&quot; th&#7871 m&agrave;y v&#7899i tao m&#7899i c&oacute; ti&#7873n &#273i &#259n ch&egrave; ch&#7913?&quot;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&quot;N&oacute;ng th&#7871 n&agrave;y m&agrave; &#259n ch&egrave; ngon th&igrave; ph&#7843i bi&#7871t!&quot;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&oacute; l&agrave; &#273o&#7841n &#273&#7889i tho&#7841i ng&#7855n g&#7885n gi&#7919a hai c&ocirc; b&#7841n c&ugrave;ng l&#7899p h&#7885c th&ecirc;m Anh v&#259n &#7903 trung t&acirc;m v&#7899i t&ocirc;i. &#272o&#7841n h&#7897i tho&#7841i ng&#7855n g&#7885n t&ocirc;i v&ocirc; t&igrave;nh nghe &#273&#432&#7907c khi quay l&#7841i l&#7899p l&#7845y chi&#7871c d&ugrave; b&#7887 qu&ecirc;n &#273&atilde; l&agrave;m t&ocirc;i b&#7847n th&#7847n v&agrave; ph&#7843i suy ngh&#297.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">H&ocirc;m nay tr&#432&#7899c khi g&#7847n k&#7871t th&uacute;c gi&#7901 h&#7885c, Lan ng&#7891i b&ecirc;n c&#7841nh t&ocirc;i quay sang h&#7887i m&#432&#7907n t&ocirc;i 50 ng&agrave;n v&#7899i l&yacute; do m&#7865 s&#7889t m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ti&#7873n mua n&ecirc;n mu&#7889n m&#432&#7907n ti&#7873n t&ocirc;i v&agrave; h&#7913a bu&#7893i h&#7885c sau s&#7869 tr&#7843. Kh&ocirc;ng ch&uacute;t ng&#7847n ng&#7841i t&ocirc;i r&uacute;t c&#7863p ra v&agrave; l&#7845y 50 ng&agrave;n cu&#7889i c&ugrave;ng c&ograve;n &#273&#432a cho lan v&agrave; k&egrave;m g&#7917i l&#7901i h&#7887i th&#259m m&#7865 Lan. Lan c&#7847m ti&#7873n m&#7863t ch&#7913a &#273&#7921ng s&#7921 c&#7843m &#417n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="01.jpg" width="400" height="293" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">T&ocirc;i ra v&#7873 l&ograve;ng th&#7845y vui khi gi&uacute;p &#273&#432&#7907c ai &#273&oacute;, t&ocirc;i kh&ocirc;ng &#273&#7875 ngh&#297 &#273&#7871n vi&#7879c hi&#7879n t&#7841i trong ng&#432&#7901i kh&ocirc;ng c&ograve;n m&#7897t &#273&#7891ng n&agrave;o. M&#7843i suy ngh&#297 t&ocirc;i &#273&#7875 qu&ecirc;n &ocirc; trong ng&#259n b&agrave;n, c&oacute; l&#7869 v&igrave; th&#7871 m&agrave; t&ocirc;i m&#7899i b&#7855t g&#7863p cu&#7897c n&oacute;i chuy&#7879n tr&ecirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Mang theo t&acirc;m tr&#7841ng v&#7873 ph&ograve;ng, t&ocirc;i n&oacute;i chuy&#7879n v&#7899i &#273&#7913a b&#7841n c&ugrave;ng ph&ograve;ng chuy&#7879n h&ocirc;m nay x&#7843y ra tr&ecirc;n l&#7899p th&igrave; m&#7899i hay Lan tr&#432&#7899c nay c&oacute; ti&#7871ng vay ti&#7873n th&#7901i h&#7841n tr&#7843 th&igrave; ch&#7881 c&oacute; c&ocirc; b&#7841n m&#7899i bi&#7871t l&agrave; khi n&agrave;o. Ai Lan c&#361ng m&#432&#7907n d&ugrave; quen l&acirc;u hay m&#7899i quen v&agrave; sau &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng l&#7901i h&#7913a r&#7857ng t&#7899 s&#7869, t&#7899 s&#7869. B&#7841n t&ocirc;i n&oacute;i sao m&agrave;y kh&#7901 qu&aacute; v&#7853y &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute; l&#7841i c&oacute; cho ng&#432&#7901i ta vay. T&ocirc;i v&#7851n l&#7845y l&iacute; do bi&#7871t &#273&acirc;u Lan h&#7887i vay ti&#7873n l&agrave;m g&igrave; &#273&oacute; kh&oacute; n&ecirc;n n&oacute;i l&agrave; vay mua thu&#7889c cho m&#7865 d&#7877 h&#417n. V&agrave; t&ocirc;i &#273&atilde; &#273&#7907i &#273&#7871n bu&#7893i h&#7885c sau xem s&#7921 th&#7853t tr&#432&#7899c khi n&oacute;i v&#7873 s&#7921 kh&ocirc;ng th&#7853t c&#7911a c&ocirc; b&#7841n. Bu&#7893i h&#7885c s&aacute;u Lan &#273&#7871n m&#7863t t&#7881nh b&#417 v&agrave; coi nh&#432 kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&#7879n g&igrave; &#273&atilde; di&#7877n ra &#7903 bu&#7893i h&#7885c tr&#432&#7899c, Lan n&oacute;i c&#432&#7901i tho&#7843i m&aacute;i v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i m&agrave; kh&ocirc;ng nh&#7855c l&#7841i chuy&#7879n h&ocirc;m tr&#432&#7899c cho h&#7871t bu&#7893i h&#7885c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="02.jpg" width="400" height="300" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"><img src="02.jpg" width="0" height="0" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">T&ocirc;i kh&#7901 hay l&agrave; qu&aacute; d&#7877 tin ng&#432&#7901i. C&#7843m th&#7845y bu&#7891n khi b&#7883 mang l&ograve;ng t&#7889t ra &#273&ugrave;a. T&ocirc;i c&oacute; th&#7875 b&#7883 m&#7845t n&#259m m&#432&#417i ngh&igrave;n nh&#432ng t&ocirc;i bi&#7871t &#273&#432&#7907c t&iacute;nh c&#7911a m&#7897t con ng&#432&#7901i - c&oacute; l&#7869 &#273&oacute; l&agrave; h&#7885c ph&iacute; cho s&#7921 c&#7843 tin c&#7911a t&ocirc;i. Nh&#432ng tr&aacute;i l&#7841i, Lan s&#7869 &#273&#432&#7907c g&igrave; khi c&ocirc; c&#7843m th&#7845y sung s&#432&#7899ng khi l&#7907i d&#7909ng l&ograve;ng t&#7889t c&#7911a ng&#432&#7901i kh&aacute;c &#273&#7875 l&#7845y ti&#7873n &#259n u&#7889ng nh&#432 v&#7853y? C&aacute;i m&agrave; t&ocirc;i m&#7845t l&uacute;c n&agrave;y l&#7841i l&agrave; c&aacute;i m&agrave; t&ocirc;i &#273&#432&#7907c nh&#432ng ng&#432&#7907c l&#7841i c&aacute;i m&agrave; Lan &#273&#432&#7907c l&uacute;c n&agrave;y l&#7841i l&agrave; c&aacute;i m&#7845t, c&ocirc; s&#7869 m&#7845t l&ograve;ng tin c&#7911a ng&#432&#7901i kh&aacute;c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">TI&Ecirc;U NGA (&#272&agrave; L&#7841t)</span></span></strong></div> <div style="text-align: right;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo MTO</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;