“F5” cùng sinh viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&ldquo;F5&rdquo; c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n</span></span></div> </strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <em> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#259m 2013 &#273&atilde; kh&#7903i &#273&#7897ng, xu&acirc;n l&#7841i v&#7873 tr&ecirc;n kh&#7855p ph&#7889 ph&#432&#7901ng, n&#259m c&#361 &#273&atilde; qua nh&#432&#7901ng b&#432&#7899c &nbsp;cho n&#259m m&#7899i &#273&#7847y hy v&#7885ng v&agrave; l&#7841c quan. V&agrave; ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nhau nh&#7845n &ldquo;F5&rdquo; &#273&#7875 s&#7861n s&agrave;ng cho nh&#7919ng b&#432&#7899c ti&#7871n m&#7899i v&agrave; nhi&#7873u d&#7921 &#273&#7883nh m&#7899i trong n&#259m m&#7899i n&agrave;y nh&eacute;!</span></span></div> </em> <div><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em><img src="1.jpg" width="450" height="348" alt="" /></em></div> <div><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7855c &#273&#7871n hai ch&#7919 Sinh vi&ecirc;n th&igrave; ch&#7855c h&#7859n c&aacute;c b&#7841n c&#361ng li&ecirc;n t&#432&#7903ng &#273&#7871n h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m th&ecirc;m, nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n trong cu&#7897c s&#7889ng,&hellip;nh&#432ng c&aacute;c b&#7841n c&#361ng d&#7877 d&agrave;ng nh&#7853n th&#7845y Sinh vi&ecirc;n m&#7855c r&#7845t nhi&#7873u &ldquo;b&#7879nh&rdquo;. &#272i&#7875n h&igrave;nh nh&#7845t l&agrave; b&#7879nh...ng&#7911 n&#432&#7899ng, &#273i h&#7885c tr&#7877, l&#417 &#273&atilde;ng b&agrave;i t&#7853p v&#7873 nh&agrave;, hay... m&#417 m&#7897ng. Khi v&agrave;o h&#7885c th&igrave; kh&ocirc;ng t&#7853p trung, &#273&ocirc;i khi l&agrave; thi r&#7899t, n&#7907 m&ocirc;n. Ph&#7893 bi&#7871n nh&#7845t l&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; th&#7901i gian cho Yahoo, Facebook, Zing me,&hellip;thay v&igrave; d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n H&#7843i Oanh (&#272H KHXH &amp; Nh&acirc;n v&#259n TP.HCM) chia s&#7867: &ldquo;Th&#7853t s&#7921 m&igrave;nh c&oacute; nhi&#7873u khuy&#7871t &#273i&#7875m, c&oacute; khi ng&#7891i l&#7841i suy ngh&#297 th&#7845y khuy&#7871t &#273i&#7875m &#273&oacute; r&#7845t nh&#7887, nh&#432ng th&#7853t s&#7921 h&#7853u qu&#7843 l&#7841i kh&ocirc;ng h&#7873 nh&#7887. M&igrave;nh nh&#7899 l&#7847n thi v&#7915a r&#7891i, v&igrave; ng&#7911 d&#7853y tr&#7877 m&agrave; m&igrave;nh ph&#7843i b&#7887 thi m&ocirc;n Ng&ocirc;n ng&#7919 B&aacute;o ch&iacute;&rdquo;.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Khi x&aacute;c &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c &ldquo;b&#7879nh&rdquo; th&igrave; ch&uacute;ng ta ph&#7843i &#273&#432a ra k&#7871 ho&#7841ch &ldquo;ch&#7919a tr&#7883&rdquo; ngay, h&#7841 quy&#7871t t&acirc;m &#273&#7875 lo&#7841i b&#7887 b&#7879nh ra kh&#7887i cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a ta. C&aacute;c b&#7841n h&atilde;y l&ecirc;n m&#7897t b&#7843ng k&#7871 ho&#7841ch nh&#7919ng g&igrave; s&#7869 th&#7921c hi&#7879n, s&#7869 thay &#273&#7893i trong n&#259m m&#7899i. H&atilde;y th&#7921c hi&#7879n v&#7899i b&#7841n c&ugrave;ng l&#7899p &#273&#7875 l&agrave;m &ldquo;&#273&ocirc;i b&#7841n c&ugrave;ng ti&#7871n&rdquo;, c&ugrave;ng ph&#7845n &#273&#7845u ho&agrave;n th&agrave;nh k&#7871 ho&#7841ch t&#7889t, xem &#273&oacute; l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c, l&agrave; m&#7909c ti&ecirc;u &#273&#7875 ph&#7845n &#273&#7845u, &#273&#7875 r&egrave;n luy&#7879n kh&ocirc;ng ch&#7881 v&#7873 h&#7885c t&#7853p m&agrave; c&ograve;n v&#7873 cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a b&#7843n th&acirc;n.&nbsp;</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#7871u tr&#432&#7899c &#273&acirc;y &#273&atilde; h&#7865n gi&#7901 m&agrave; v&#7851n &#273i h&#7885c tr&#7877, th&igrave; c&aacute;c b&#7841n th&#7917 h&#7865n tr&#432&#7899c 30 ph&uacute;t xem sao? &#272&#7915ng th&#7913c khuya &#273&#7875 chat Yahoo, l&#432&#7899t Facebook m&agrave; d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&oacute; h&#7875 &ocirc;n b&agrave;i, hay &#273i t&#7853p th&#7875 d&#7909c &#273&#7875 t&#7889t cho s&#7913c kh&#7887e&hellip;</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;L&agrave; sinh vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; n&#259m cu&#7889i n&ecirc;n m&igrave;nh &#273&atilde; l&ecirc;n 1 danh s&aacute;ch nh&#7919ng vi&#7879c ph&#7843i ho&agrave;n th&agrave;nh trong n&#259m m&#7899i. M&igrave;nh s&#7869 c&ugrave;ng v&#7899i nh&oacute;m s&#7869 th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i T&#7841p ch&iacute; truy&#7873n h&igrave;nh t&#7889t nghi&#7879p t&#7841i tr&#432&#7901ng cho th&#7853t t&#7889t. K&#7871 &#273&#7871n m&igrave;nh s&#7869 xin v&#7873 &#272&agrave;i truy&#7873n thanh huy&#7879n &#273&#7875 th&#7921c t&#7853p v&agrave; c&#7889 g&#7855ng &#273&#7875 &#7903 l&#7841i l&agrave;m vi&#7879c&rdquo; b&#7841n Ph&uacute; Thi&ecirc;n (C&#272 Ph&aacute;t thanh &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh II TP.HCM) cho bi&#7871t.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ugrave;ng chung quy&#7871t t&acirc;m l&agrave;m m&#7899i m&igrave;nh, b&#7841n Tr&uacute;c Di&#7877m (C&#272 Kinh t&#7871 K&#7929 thu&#7853t Vinatex) t&#432&#417i c&#432&#7901i chia s&#7867: &ldquo;N&#259m m&#7899i m&igrave;nh quy&#7871t t&acirc;m gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng lo&#7841i gi&#7887i c&#7911a tr&#432&#7901ng, thi &#273&#7853u b&#7857ng B anh v&#259n v&agrave; c&oacute; th&#7875 t&igrave;m &#273&#432&#7907c ng&#432&#7901i t&#7863ng qu&agrave; cho m&igrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 14/2 t&#7899i&rdquo;.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">K&#7871 ho&#7841ch &#273&atilde; l&ecirc;n ho&agrave;n h&#7843o nh&#432ng ph&#7843i ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i kh&#7843 n&#259ng c&#7911a b&#7843n th&acirc;n v&agrave; th&#7853t s&#7921 kh&#7843 thi. Th&#7847y Phan L&ecirc; L&#432u &ndash; Nguy&ecirc;n Hi&#7879u tr&#432&#7903ng Tr&#432&#7901ng C&#272 Ph&aacute;t thanh &ndash; truy&#7873n h&igrave;nh II c&#361ng chia s&#7867 r&#7857ng, c&aacute;c b&#7841n ph&#7843i &#273&#432a ra k&#7871 ho&#7841ch t&#432&#417ng lai cho ch&iacute;nh m&igrave;nh, &iacute;t nh&#7845t l&agrave; 5 n&#259m sau &#273&oacute;. Ph&#7843i l&ecirc;n k&#7871 ho&#7841ch th&#7853t chi ti&#7871t, th&#7853t c&#7909 th&#7875 nh&#7919ng vi&#7879c s&#7869 ph&#7843i l&agrave;m v&agrave; th&#7853t s&#7921 c&oacute; kh&#7843 thi. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&ecirc;n k&#7871 ho&#7841ch &ldquo;tr&ecirc;n tr&#7901i&rdquo; &#273&#7875 r&#7891i b&#7887 cu&#7897c.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&atilde;y t&#7921 tin v&agrave;o kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh, h&atilde;y quy&#7871t t&acirc;m &#273&#7875 tr&#7887 th&agrave;nh m&#7897t ng&#432&#7901i m&#7899i!</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&Ugrave;NG L&#296NH</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;