“F5” cùng sinh viên

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&ldquo;F5&rdquo; c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n</span></span></div> </strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;</strong></span></div> <div>&nbsp;</div> <em> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#259m 2013 &#273&atilde; kh&#7903i &#273&#7897ng, xu&acirc;n l&#7841i v&#7873 tr&ecirc;n kh&#7855p ph&#7889 ph&#432&#7901ng, n&#259m c&#361 &#273&atilde; qua nh&#432&#7901ng b&#432&#7899c &nbsp;cho n&#259m m&#7899i &#273&#7847y hy v&#7885ng v&agrave; l&#7841c quan. V&agrave; ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nhau nh&#7845n &ldquo;F5&rdquo; &#273&#7875 s&#7861n s&agrave;ng cho nh&#7919ng b&#432&#7899c ti&#7871n m&#7899i v&agrave; nhi&#7873u d&#7921 &#273&#7883nh m&#7899i trong n&#259m m&#7899i n&agrave;y nh&eacute;!</span></span></div> </em> <div><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em><img src="1.jpg" width="450" height="348" alt="" /></em></div> <div><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7855c &#273&#7871n hai ch&#7919 Sinh vi&ecirc;n th&igrave; ch&#7855c h&#7859n c&aacute;c b&#7841n c&#361ng li&ecirc;n t&#432&#7903ng &#273&#7871n h&#7885c t&#7853p, l&agrave;m th&ecirc;m, nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n trong cu&#7897c s&#7889ng,&hellip;nh&#432ng c&aacute;c b&#7841n c&#361ng d&#7877 d&agrave;ng nh&#7853n th&#7845y Sinh vi&ecirc;n m&#7855c r&#7845t nhi&#7873u &ldquo;b&#7879nh&rdquo;. &#272i&#7875n h&igrave;nh nh&#7845t l&agrave; b&#7879nh...ng&#7911 n&#432&#7899ng, &#273i h&#7885c tr&#7877, l&#417 &#273&atilde;ng b&agrave;i t&#7853p v&#7873 nh&agrave;, hay... m&#417 m&#7897ng. Khi v&agrave;o h&#7885c th&igrave; kh&ocirc;ng t&#7853p trung, &#273&ocirc;i khi l&agrave; thi r&#7899t, n&#7907 m&ocirc;n. Ph&#7893 bi&#7871n nh&#7845t l&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; th&#7901i gian cho Yahoo, Facebook, Zing me,&hellip;thay v&igrave; d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&#7875 h&#7885c t&#7853p.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n H&#7843i Oanh (&#272H KHXH &amp; Nh&acirc;n v&#259n TP.HCM) chia s&#7867: &ldquo;Th&#7853t s&#7921 m&igrave;nh c&oacute; nhi&#7873u khuy&#7871t &#273i&#7875m, c&oacute; khi ng&#7891i l&#7841i suy ngh&#297 th&#7845y khuy&#7871t &#273i&#7875m &#273&oacute; r&#7845t nh&#7887, nh&#432ng th&#7853t s&#7921 h&#7853u qu&#7843 l&#7841i kh&ocirc;ng h&#7873 nh&#7887. M&igrave;nh nh&#7899 l&#7847n thi v&#7915a r&#7891i, v&igrave; ng&#7911 d&#7853y tr&#7877 m&agrave; m&igrave;nh ph&#7843i b&#7887 thi m&ocirc;n Ng&ocirc;n ng&#7919 B&aacute;o ch&iacute;&rdquo;.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Khi x&aacute;c &#273&#7883nh &#273&#432&#7907c &ldquo;b&#7879nh&rdquo; th&igrave; ch&uacute;ng ta ph&#7843i &#273&#432a ra k&#7871 ho&#7841ch &ldquo;ch&#7919a tr&#7883&rdquo; ngay, h&#7841 quy&#7871t t&acirc;m &#273&#7875 lo&#7841i b&#7887 b&#7879nh ra kh&#7887i cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a ta. C&aacute;c b&#7841n h&atilde;y l&ecirc;n m&#7897t b&#7843ng k&#7871 ho&#7841ch nh&#7919ng g&igrave; s&#7869 th&#7921c hi&#7879n, s&#7869 thay &#273&#7893i trong n&#259m m&#7899i. H&atilde;y th&#7921c hi&#7879n v&#7899i b&#7841n c&ugrave;ng l&#7899p &#273&#7875 l&agrave;m &ldquo;&#273&ocirc;i b&#7841n c&ugrave;ng ti&#7871n&rdquo;, c&ugrave;ng ph&#7845n &#273&#7845u ho&agrave;n th&agrave;nh k&#7871 ho&#7841ch t&#7889t, xem &#273&oacute; l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c, l&agrave; m&#7909c ti&ecirc;u &#273&#7875 ph&#7845n &#273&#7845u, &#273&#7875 r&egrave;n luy&#7879n kh&ocirc;ng ch&#7881 v&#7873 h&#7885c t&#7853p m&agrave; c&ograve;n v&#7873 cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a b&#7843n th&acirc;n.&nbsp;</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#7871u tr&#432&#7899c &#273&acirc;y &#273&atilde; h&#7865n gi&#7901 m&agrave; v&#7851n &#273i h&#7885c tr&#7877, th&igrave; c&aacute;c b&#7841n th&#7917 h&#7865n tr&#432&#7899c 30 ph&uacute;t xem sao? &#272&#7915ng th&#7913c khuya &#273&#7875 chat Yahoo, l&#432&#7899t Facebook m&agrave; d&agrave;nh th&#7901i gian &#273&oacute; h&#7875 &ocirc;n b&agrave;i, hay &#273i t&#7853p th&#7875 d&#7909c &#273&#7875 t&#7889t cho s&#7913c kh&#7887e&hellip;</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&ldquo;L&agrave; sinh vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; n&#259m cu&#7889i n&ecirc;n m&igrave;nh &#273&atilde; l&ecirc;n 1 danh s&aacute;ch nh&#7919ng vi&#7879c ph&#7843i ho&agrave;n th&agrave;nh trong n&#259m m&#7899i. M&igrave;nh s&#7869 c&ugrave;ng v&#7899i nh&oacute;m s&#7869 th&#7921c hi&#7879n &#273&#7873 t&agrave;i T&#7841p ch&iacute; truy&#7873n h&igrave;nh t&#7889t nghi&#7879p t&#7841i tr&#432&#7901ng cho th&#7853t t&#7889t. K&#7871 &#273&#7871n m&igrave;nh s&#7869 xin v&#7873 &#272&agrave;i truy&#7873n thanh huy&#7879n &#273&#7875 th&#7921c t&#7853p v&agrave; c&#7889 g&#7855ng &#273&#7875 &#7903 l&#7841i l&agrave;m vi&#7879c&rdquo; b&#7841n Ph&uacute; Thi&ecirc;n (C&#272 Ph&aacute;t thanh &ndash; Truy&#7873n h&igrave;nh II TP.HCM) cho bi&#7871t.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ugrave;ng chung quy&#7871t t&acirc;m l&agrave;m m&#7899i m&igrave;nh, b&#7841n Tr&uacute;c Di&#7877m (C&#272 Kinh t&#7871 K&#7929 thu&#7853t Vinatex) t&#432&#417i c&#432&#7901i chia s&#7867: &ldquo;N&#259m m&#7899i m&igrave;nh quy&#7871t t&acirc;m gi&agrave;nh &#273&#432&#7907c h&#7885c b&#7893ng lo&#7841i gi&#7887i c&#7911a tr&#432&#7901ng, thi &#273&#7853u b&#7857ng B anh v&#259n v&agrave; c&oacute; th&#7875 t&igrave;m &#273&#432&#7907c ng&#432&#7901i t&#7863ng qu&agrave; cho m&igrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 14/2 t&#7899i&rdquo;.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <em> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">K&#7871 ho&#7841ch &#273&atilde; l&ecirc;n ho&agrave;n h&#7843o nh&#432ng ph&#7843i ph&ugrave; h&#7907p v&#7899i kh&#7843 n&#259ng c&#7911a b&#7843n th&acirc;n v&agrave; th&#7853t s&#7921 kh&#7843 thi. Th&#7847y Phan L&ecirc; L&#432u &ndash; Nguy&ecirc;n Hi&#7879u tr&#432&#7903ng Tr&#432&#7901ng C&#272 Ph&aacute;t thanh &ndash; truy&#7873n h&igrave;nh II c&#361ng chia s&#7867 r&#7857ng, c&aacute;c b&#7841n ph&#7843i &#273&#432a ra k&#7871 ho&#7841ch t&#432&#417ng lai cho ch&iacute;nh m&igrave;nh, &iacute;t nh&#7845t l&agrave; 5 n&#259m sau &#273&oacute;. Ph&#7843i l&ecirc;n k&#7871 ho&#7841ch th&#7853t chi ti&#7871t, th&#7853t c&#7909 th&#7875 nh&#7919ng vi&#7879c s&#7869 ph&#7843i l&agrave;m v&agrave; th&#7853t s&#7921 c&oacute; kh&#7843 thi. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&ecirc;n k&#7871 ho&#7841ch &ldquo;tr&ecirc;n tr&#7901i&rdquo; &#273&#7875 r&#7891i b&#7887 cu&#7897c.</span></span></div> </em> <div style="text-align: justify;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&atilde;y t&#7921 tin v&agrave;o kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh, h&atilde;y quy&#7871t t&acirc;m &#273&#7875 tr&#7887 th&agrave;nh m&#7897t ng&#432&#7901i m&#7899i!</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&Ugrave;NG L&#296NH</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;