Thói quen rèn luyện kỹ năng sống

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="text-align: justify;">Th&oacute;i quen r&egrave;n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng s&#7889ng</b></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871n t&#7899i ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 63 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng H&#7885c sinh Sinh vi&ecirc;n ( 9/1/1950-9/1/2013), s&aacute;ng 05/01/2013, &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n&rdquo; l&#7847n 2 n&#259m 2013 &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="DSCF2341.JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Sinh vi&ecirc;n tham gia th&#7843o lu&#7853n v&#7873 k&#7929 n&#259ng c&#7847n thi&#7871t trong cu&#7897c s&#7889ng.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#7857m trong s&#7921 ki&#7879n n&agrave;y, sau l&#7877 khai m&#7841c h&#417n 1.000 b&#7841n tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n v&#7899i k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i&rdquo;. &#272&#7871n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c trao &#273&#7893i v&#7899i hai chuy&ecirc;n gia Nguy&#7877n C&#7843nh Hi&#7873n (Gi&aacute;m &#273&#7889c Kh&#7889i &#272&agrave;o t&#7841o v&agrave; Ph&aacute;t tri&#7875n B&aacute;ch Khoa Computer) v&agrave; Nguy&#7877n H&#7919u Tr&iacute; ( Awake Your Power). V&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 xuy&ecirc;n su&#7889t l&agrave; &ldquo;7 th&oacute;i quen c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh &#273&#7841t&rdquo;, hai chuy&ecirc;n gia &#273&atilde; cung c&#7845p cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 r&#7845t nhi&#7873u ki&#7871n th&#7913c k&#7929 n&#259ng s&#7889ng, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; th&oacute;i quen t&#7889t c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; c&aacute;c b&#7841n c&#7847n quan t&acirc;m.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo hai chuy&ecirc;n gia th&igrave; c&aacute;c th&oacute;i quen c&#7911a ng&#432&#7901i th&agrave;nh &#273&#7841t c&#7847n thi&#7871t cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 l&agrave;: lu&ocirc;n ch&#7911 &#273&#7897ng v&agrave; th&aacute;i &#273&#7897 cu&#7897c s&#7889ng t&iacute;ch c&#7921c; l&agrave;m vi&#7879c lu&ocirc;n c&oacute; m&#7909c ti&ecirc;u; lu&ocirc;n &#432u ti&ecirc;n vi&#7879c quan tr&#7885ng tr&#432&#7899c; bi&#7871t l&#7855ng nghe, t&#432 duy c&ugrave;ng th&#7855ng, tinh th&#7847n h&#7907p t&aacute;c v&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng l&agrave; trau d&#7891i, r&egrave;n gi&#361a b&#7843n th&acirc;n. V&#7899i kinh nghi&#7879m b&#7843n th&acirc;n v&agrave; nh&#7919ng v&iacute; d&#7909 th&#7921c t&#7871, hai chuy&ecirc;n gia &#273&atilde; mang &#273&#7871n ch&#432&#417ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i &#273&#7897ng. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 c&ograve;n &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o m&#7897t s&#7889 tr&ograve; ch&#417i k&#7929 n&#259ng nh&#7887 mang t&iacute;nh t&#432&#417ng t&aacute;c cao.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i th&#7901i gian kh&ocirc;ng d&agrave;i, nh&#432ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&atilde; mang l&#7841i r&#7845t nhi&#7873u th&ocirc;ng tin k&#7929 n&#259ng s&#7889ng cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 tham gia. B&#7841n Tr&#432&#417ng L&#7879 ( Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng S&#432 ph&#7841m Trung &#432&#417ng) chia s&#7867 sau khi tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh: &ldquo;C&aacute;m &#417n H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c m&#7897t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; ngh&#297a, v&#7899i t&ocirc;i th&igrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&ocirc;m nay th&#7853t hay v&igrave; qua &#273&oacute; t&ocirc;i &#273&atilde; c&oacute; th&ecirc;m th&#7853t nhi&#7873u kinh nghi&#7879m cho b&#7843n th&acirc;n trong hi&#7879n t&#7841i v&agrave; c&ocirc;ng vi&#7879c sau n&agrave;y&rdquo;. K&#7871t th&uacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, kh&ocirc;ng ch&#7881 ri&ecirc;ng b&#7841n Tr&#432&#417ng L&#7879 m&agrave; v&#7899i t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 c&oacute; &#273&atilde; c&oacute; th&ecirc;m m&#7897t v&#7889n s&#7889ng cho b&#7843n th&acirc;n v&agrave; kinh nghi&#7879m hay trong k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>L&Ecirc; TH&#7840CH</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;