Thói quen rèn luyện kỹ năng sống

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="text-align: justify;">Th&oacute;i quen r&egrave;n luy&#7879n k&#7929 n&#259ng s&#7889ng</b></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ti&#7871n t&#7899i ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 63 n&#259m ng&agrave;y truy&#7873n th&#7889ng H&#7885c sinh Sinh vi&ecirc;n ( 9/1/1950-9/1/2013), s&aacute;ng 05/01/2013, &ldquo;Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n&rdquo; l&#7847n 2 n&#259m 2013 &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="DSCF2341.JPG" width="448" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Sinh vi&ecirc;n tham gia th&#7843o lu&#7853n v&#7873 k&#7929 n&#259ng c&#7847n thi&#7871t trong cu&#7897c s&#7889ng.</em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#7857m trong s&#7921 ki&#7879n n&agrave;y, sau l&#7877 khai m&#7841c h&#417n 1.000 b&#7841n tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n v&#7899i k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i&rdquo;. &#272&#7871n v&#7899i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&atilde; &#273&#432&#7907c trao &#273&#7893i v&#7899i hai chuy&ecirc;n gia Nguy&#7877n C&#7843nh Hi&#7873n (Gi&aacute;m &#273&#7889c Kh&#7889i &#272&agrave;o t&#7841o v&agrave; Ph&aacute;t tri&#7875n B&aacute;ch Khoa Computer) v&agrave; Nguy&#7877n H&#7919u Tr&iacute; ( Awake Your Power). V&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 xuy&ecirc;n su&#7889t l&agrave; &ldquo;7 th&oacute;i quen c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh &#273&#7841t&rdquo;, hai chuy&ecirc;n gia &#273&atilde; cung c&#7845p cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 r&#7845t nhi&#7873u ki&#7871n th&#7913c k&#7929 n&#259ng s&#7889ng, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; th&oacute;i quen t&#7889t c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; c&aacute;c b&#7841n c&#7847n quan t&acirc;m.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo hai chuy&ecirc;n gia th&igrave; c&aacute;c th&oacute;i quen c&#7911a ng&#432&#7901i th&agrave;nh &#273&#7841t c&#7847n thi&#7871t cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 l&agrave;: lu&ocirc;n ch&#7911 &#273&#7897ng v&agrave; th&aacute;i &#273&#7897 cu&#7897c s&#7889ng t&iacute;ch c&#7921c; l&agrave;m vi&#7879c lu&ocirc;n c&oacute; m&#7909c ti&ecirc;u; lu&ocirc;n &#432u ti&ecirc;n vi&#7879c quan tr&#7885ng tr&#432&#7899c; bi&#7871t l&#7855ng nghe, t&#432 duy c&ugrave;ng th&#7855ng, tinh th&#7847n h&#7907p t&aacute;c v&agrave; cu&#7889i c&ugrave;ng l&agrave; trau d&#7891i, r&egrave;n gi&#361a b&#7843n th&acirc;n. V&#7899i kinh nghi&#7879m b&#7843n th&acirc;n v&agrave; nh&#7919ng v&iacute; d&#7909 th&#7921c t&#7871, hai chuy&ecirc;n gia &#273&atilde; mang &#273&#7871n ch&#432&#417ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i &#273&#7897ng. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 c&ograve;n &#273&#432&#7907c tham gia v&agrave;o m&#7897t s&#7889 tr&ograve; ch&#417i k&#7929 n&#259ng nh&#7887 mang t&iacute;nh t&#432&#417ng t&aacute;c cao.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i th&#7901i gian kh&ocirc;ng d&agrave;i, nh&#432ng ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&atilde; mang l&#7841i r&#7845t nhi&#7873u th&ocirc;ng tin k&#7929 n&#259ng s&#7889ng cho c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 tham gia. B&#7841n Tr&#432&#417ng L&#7879 ( Sinh vi&ecirc;n Tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng S&#432 ph&#7841m Trung &#432&#417ng) chia s&#7867 sau khi tham gia ch&#432&#417ng tr&igrave;nh: &ldquo;C&aacute;m &#417n H&#7897i Sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c m&#7897t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; ngh&#297a, v&#7899i t&ocirc;i th&igrave; ch&#432&#417ng tr&igrave;nh h&ocirc;m nay th&#7853t hay v&igrave; qua &#273&oacute; t&ocirc;i &#273&atilde; c&oacute; th&ecirc;m th&#7853t nhi&#7873u kinh nghi&#7879m cho b&#7843n th&acirc;n trong hi&#7879n t&#7841i v&agrave; c&ocirc;ng vi&#7879c sau n&agrave;y&rdquo;. K&#7871t th&uacute;c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, kh&ocirc;ng ch&#7881 ri&ecirc;ng b&#7841n Tr&#432&#417ng L&#7879 m&agrave; v&#7899i t&#7845t c&#7843 c&aacute;c b&#7841n tr&#7867 c&oacute; &#273&atilde; c&oacute; th&ecirc;m m&#7897t v&#7889n s&#7889ng cho b&#7843n th&acirc;n v&agrave; kinh nghi&#7879m hay trong k&#7929 n&#259ng th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i.</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>L&Ecirc; TH&#7840CH</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;