Công nhân và cơ hội tập huấn kỹ năng chuyên đề

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<b style="text-align: center;">C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; c&#417 h&#7897i t&#7853p hu&#7845n k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n &#273&#7873</b></span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">H&aacute;o h&#7913c, mong ch&#7901 v&agrave; s&ocirc;i n&#7893i m&#7895i khi chu&#7849n b&#7883 b&#7855t &#273&#7847u v&agrave;o h&#7885c m&#7897t chuy&ecirc;n &#273&#7873 m&#7899i, m&#7897i n&#7897i dung k&#7929 n&#259ng m&#7899i - &#272&oacute; l&agrave; t&acirc;m tr&#7841ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&#7841i c&ocirc;ng ty Datalogic trong su&#7889t 3 ng&agrave;y di&#7877n ra kh&oacute;a h&#7885c k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n &#273&#7873.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="DSCN4976.jpg" width="448" height="336" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><em>Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n t&iacute;ch c&#7921c tham gia th&#7843o lu&#7853n v&agrave; th&#7921c h&agrave;nh c&aacute;c k&#7929 n&#259ng.</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7915 ng&agrave;y 02/01/2013 &#273&#7871n 05/01/2013, Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c kh&oacute;a hu&#7845n luy&#7879n v&#7873 c&aacute;c k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n &#273&#7873 (chia l&agrave;m 6 l&#7899p) d&agrave;nh cho 350 b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n &#273ang l&agrave;m vi&#7879c t&#7841i c&ocirc;ng ty TNHH Datalogic Scanning &ndash; Khu C&ocirc;ng ngh&#7879 cao Q9.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 &#272inh Th&#7883 Xu&acirc;n Mai - Ph&ograve;ng Nh&acirc;n s&#7921 c&ocirc;ng ty cho bi&#7871t: <i>&ldquo;H&#7857ng n&#259m c&ocirc;ng ty &#273&#7873u t&#7841o c&#417 h&#7897i cho c&aacute;c b&#7841n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c h&#7885c t&#7853p nh&#7919ng &#273i&#7873u lu&#7853t m&#7899i, nh&#7919ng k&#7929 n&#259ng c&#7847n thi&#7871t ph&#7909c v&#7909 cho c&ocirc;ng vi&#7879c s&#7843n xu&#7845t v&agrave; &#273&#7901i s&#7889ng. Quy&#7873n l&#7907i c&oacute; &#273&#7843m b&#7843o th&igrave; n&#259ng su&#7845t c&ocirc;ng vi&#7879c m&#7899i cao &#273&#432&#7907c&rdquo;.</i></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt"><i><o:p></o:p></i></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#432&#7907c c&ocirc;ng ty t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n, c&aacute;c b&#7841n c&ocirc;ng nh&acirc;n h&#7885c t&#7853p v&#7899i tinh th&#7847n r&#7845t h&#259ng h&aacute;i, s&ocirc;i n&#7893i. M&#7843ng Ph&aacute;p lu&#7853t c&oacute; lu&#7853t s&#432 Nguy&#7877n Ho&agrave;ng Ph&uacute;c &ndash; &#272o&agrave;n lu&#7853t s&#432 t&#7881nh B&igrave;nh Ph&#432&#7899c v&agrave; &#273&#7891ng ch&iacute; V&#361 Thi&#7879n To&agrave;n &ndash; Tr&#432&#7903ng ph&ograve;ng T&#432 v&#7845n &#272&agrave;o t&#7841o Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ugrave;ng tham gia chia s&#7867. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c b&#7841n c&#361ng &#273&#432&#7907c tham gia c&aacute;c tr&ograve; ch&#417i, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng s&ocirc;i &#273&#7897ng qua c&aacute;c m&#7843ng chuy&ecirc;n &#273&#7873 v&#7873 k&#7929 n&#259ng d&#432&#7899i s&#7921 d&#7851n d&#7855t c&#7911a di&#7877n gi&#7843 Tr&#7847n Ng&#7885c Ch&acirc;u &ndash; Trung t&acirc;m Nh&#7883p c&#7847u h&#7841nh ph&uacute;c. Qua c&aacute;c bu&#7893i h&#7885c th&ocirc;ng &#273i&#7879p v&#7873 b&#7843o v&#7879 m&ocirc;i tr&#432&#7901ng, v&#7873 tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a c&aacute; nh&acirc;n trong m&#7897t nh&oacute;m ng&#432&#7901i&hellip; c&#361ng &#273&#432&#7907c truy&#7873n t&#7843i &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n hi&#7879u qu&#7843.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7841nh &ndash; B&#7897 ph&#7847n l&#7855p r&aacute;p d&acirc;y chuy&#7873n s&#7843n xu&#7845t chia s&#7867: <i>&ldquo; M&#7863c d&ugrave; c&oacute; thai &#273&atilde; h&#417n 7 th&aacute;ng nh&#432ng khi &#273&#432&#7907c bi&#7871t c&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&ocirc;ng ty t&#7893 ch&#7913c l&#7899p k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n &#273&#7873, em c&#361ng &#273&#259ng k&yacute; tham gia&hellip;. Nh&#7919ng ki&#7871n th&#7913c th&#7847y d&#7841y r&#7845t hay v&agrave; b&#7893 &iacute;ch. Em c&ograve;n ghi &acirc;m b&agrave;i gi&#7843ng l&#7841i cho &ocirc;ng x&atilde; v&agrave; em g&aacute;i nghe, v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c h&#7885c nh&#432 em&rdquo;.</i></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14.0pt"><i><o:p></o:p></i></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&acirc;m tr&#7841ng c&#7911a ch&#7883 Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7841nh c&#361ng l&agrave; mong mu&#7889n c&#7911a nhi&#7873u b&#7841n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889 kh&ocirc;ng c&oacute; c&#417 h&#7897i &#273&#432&#7907c tham gia. Trong n&#259m 2013 Trung t&acirc;m H&#7895 tr&#7907 Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&#7871p t&#7909c t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c l&#7899p t&#7853p hu&#7845n k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n &#273&#7873 d&agrave;nh cho &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span><span style="font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>TH&Ugrave;Y DUNG</b></span></span><b><span lang="VI" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;