<br>Trao giải Ngòi bút trẻ lần VI<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<span style="line-height: 13.5pt; text-align: justify;">&nbsp;</span> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Trao gi&#7843i Ng&ograve;i b&uacute;t tr&#7867 l&#7847n VI</b></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: center; line-height: 13.5pt;"><b><span style="font-size:12.5pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&agrave;y 26/01/2013, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; trao Gi&#7843i th&#432&#7903ng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t tr&#7867&rdquo; l&#7847n VI cho<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>2 t&#7853p th&#7875<span class="apple-converted-space">&nbsp;v&agrave; 23 c&aacute; nh&acirc;n</span><span class="apple-style-span"> &#273&#7875</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>ghi nh&#7853n, t&ocirc;n vinh, bi&#7875u d&#432&#417ng v&agrave; &#273&#7897ng vi&ecirc;n &#273&#7897i ng&#361 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n t&#7853p vi&ecirc;n v&agrave; c&#7897ng t&aacute;c vi&ecirc;n c&aacute;c c&#417 quan th&ocirc;ng t&#7845n b&aacute;o ch&iacute; &#273&atilde; g&#7855n b&oacute; v&agrave; c&oacute; nh&#7919ng t&aacute;c ph&#7849m b&aacute;o ch&iacute; tuy&ecirc;n truy&#7873n hi&#7879u qu&#7843 cho c&ocirc;ng t&aacute;c &#272o&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span><span style="font-size: 12.5pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7895i ng&#432&#7901i v&#7899i m&#7895i ho&agrave;n c&#7843nh kh&aacute;c nhau, xu&#7845t ph&aacute;t &#273i&#7875m c&#361ng kh&ocirc;ng t&#432&#417ng &#273&#7891ng, nh&#432ng m&#7895i anh ch&#7883 &#273&#7873u l&agrave; nh&#7919ng t&#7845m g&#432&#417ng mi&#7879t m&agrave;i v&#7899i ngh&#7873 b&aacute;o l&#7855m v&#7845t v&#7843 v&agrave; th&#7917 th&aacute;ch gian nan, v&#7851n g&#7855n b&oacute; tr&ecirc;n m&#7885i n&#7867o &#273&#432&#7901ng c&ugrave;ng thanh thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span><span style="font-size: 12.5pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#432&#7907c bi&#7871t, Gi&#7843i th&#432&#7903ng &#273&#432&#7907c th&agrave;nh l&#7853p n&#259m 2003 &#273&atilde; ghi nh&#7853n s&#7921 c&#7889ng hi&#7871n th&#7847m l&#7863ng c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i g&#7855n b&oacute; v&#7899i ngh&#7873 b&aacute;o nhi&#7873u th&#7917 th&aacute;ch, &#273&#7891ng h&agrave;nh tr&ecirc;n m&#7885i n&#7867o &#273&#432&#7901ng c&ugrave;ng thanh thi&#7871u nhi Th&agrave;nh ph&#7889; qua &#273&oacute; gi&uacute;p t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n nh&#7853n di&#7879n &#273&#432&#7907c t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, &#273&#7873 xu&#7845t c&aacute;c gi&#7843i ph&aacute;p thi&#7871t th&#7921c g&oacute;p ph&#7847n &#273&#7849y m&#7841nh phong tr&agrave;o c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span><span style="font-size: 12.5pt"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; text-align: right; line-height: 13.5pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>BBT</b></span></span><b><span style="font-size:12.5pt"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:13.5pt"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><o:p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></o:p></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;