Về nguồn, thăm căn cứ cách mạng Thành Đoàn nhân dịp Xuân Quý Tỵ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;V&#7873 ngu&#7891n, th&#259m c&#259n c&#7913 c&aacute;ch m&#7841ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&acirc;n d&#7883p Xu&acirc;n Qu&yacute; T&#7925&nbsp;</span></span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ng&agrave;y 19/1/2013, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Qu&#7853n &#272o&agrave;n B&igrave;nh Th&#7841nh ph&#7889i h&#7907p C&acirc;u l&#7841c b&#7897 Truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c Kinh t&#7871 - Lu&#7853t (&#272HQG-HCM), &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng Cao &#273&#7859ng k&#7929 thu&#7853t L&yacute; T&#7921 Tr&#7885ng t&#7893 ch&#7913c ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &ldquo;V&#7873 ngu&#7891n, th&#259m l&#7841i c&#259n c&#7913 c&aacute;ch m&#7841ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n nh&acirc;n d&#7883p Xu&acirc;n Qu&yacute; T&#7925 n&#259m 2013&rdquo; t&#7841i X&atilde; Ph&#432&#7899c L&acirc;m &ndash; Huy&#7879n C&#7847n Giu&#7897c &ndash; T&#7881nh Long An.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20giao%20luu%20-%20Copy.jpg" width="448" height="335" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; giao l&#432u v&#7899i ng&#432&#7901i d&acirc;n t&#7881nh Long An</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; &#7845m &aacute;p c&#7911a nh&#7919ng ng&agrave;y &#273&#7847u xu&acirc;n, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia &#273&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i d&#432&#7905ng c&aacute;n b&#7897 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; c&oacute; m&#7897t bu&#7893i giao l&#432u &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a v&agrave; x&uacute;c &#273&#7897ng. C&ocirc; T&#432 Ki&ecirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB Truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n cho bi&#7871t &ldquo;&#272&#432&#7907c v&#7873 th&#259m c&#259n c&#7913 c&#361ng nh&#432 v&#7873 l&#7841i qu&ecirc; h&#432&#417ng m&igrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c &#273&#7897ng, b&ugrave;i ng&ugrave;i; b&#7857ng t&igrave;nh c&#7843m c&#7911a c&aacute;c ng&#432&#7901i con, ng&#432&#7901i ch&aacute;u, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin d&agrave;nh cho x&atilde; &nbsp;Ph&#432&#7899c L&acirc;m &ndash; &#273&#417n v&#7883 anh h&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&aacute;, c&aacute;c ch&uacute;, c&aacute;c anh ch&#7883 c&#7911a m&igrave;nh, c&aacute;c gia &#273&igrave;nh c&#417 s&#7903 nh&#7919ng t&igrave;nh c&#7843m th&acirc;n th&#432&#417ng nh&#7845t c&#7911a ch&uacute;ng t&ocirc;i...ch&uacute;ng t&ocirc;i s&#7869 quy&#7871t t&acirc;m gi&#7919 g&igrave;n truy&#7873n th&#7889ng, gi&#7919 g&igrave;n qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c&rdquo;. T&#7841i bu&#7893i l&#7877 CLB Truy&#7873n th&#7889ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; g&#7917i t&#7863ng &#7910y ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Ph&#432&#7899c L&acirc;m cu&#7889n s&aacute;ch &ldquo; &#272&#7897i thanh ni&ecirc;n c&#7853n v&#7879 S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; c&#7911a l&#7921c l&#432&#7907ng v&otilde; trang Th&agrave;nh &#272o&agrave;n bi&ecirc;n so&#7841n.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="T85ng%20qu%C3%A0%20cho%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%20c%C3%B3%20ho%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20kh%C3%B3%20kh%C4%83n%20-%20Copy.jpg" width="448" height="335" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272o&agrave;n t&#7863ng qu&agrave; cho h&#7885c sinh kh&oacute; kh&#259n</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, &#273&#7891ng ch&iacute; B&#7841ch Ng&#7885c Ho&agrave;ng - Ch&#7911 t&#7883ch UBND X&atilde; Ph&#432&#7899c L&acirc;m gi&#7899i thi&#7879u v&#7873 l&#7883ch s&#7917 truy&#7873n th&#7889ng c&#7911a &#272&#7843ng b&#7897, ch&iacute;nh quy&#7873n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Ph&#432&#7899c L&acirc;m - &#272&#417n v&#7883 &#273&#432&#7907c Nh&agrave; n&#432&#7899c phong t&#7863ng danh hi&#7879u Anh h&ugrave;ng L&#7921c l&#432&#7907ng V&#361 trang Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="T%E1%BA%B7ng%20qu%C3%A0%20cho%20c%C3%A1c%20c%C3%B4%20ch%C3%BA%20-%20Copy(1).jpg" width="448" height="335" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#259m h&#7887i v&agrave; t&#7863ng qu&agrave; t&#7871t cho ng&#432&#7901i d&acirc;n v&ugrave;ng c&#259n c&#7913 c&#7911a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nh&#7857m tri &acirc;n c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; thu&#7897c C&acirc;u l&#7841c b&#7897 truy&#7873n th&#7889ng c&aacute;ch m&#7841ng c&#7911a x&atilde; &#273&atilde; kh&ocirc;ng qu&#7843n ng&#7841i kh&oacute; kh&#259n, c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i d&#432&#7905ng v&agrave; ch&#259m lo c&aacute;n b&#7897 Th&agrave;nh &#273o&agrave;n trong th&#7901i k&#7923 kh&aacute;ng chi&#7871n c&#7913u n&#432&#7899c t&#7841i bu&#7893i l&#7877 c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n &#273&atilde; th&#259m h&#7887i v&agrave; t&#7863ng 19 ph&#7847n qu&agrave; cho 19 gia &#273&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i d&#432&#7905ng c&aacute;c b&#7897 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n trong th&#7901i k&#7923 kh&aacute;ng chi&#7871n (m&#7895i ph&#7847n qu&aacute; tr&#7883 gi&aacute; 800.000 &#273&#7891ng) v&agrave; trao 10 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c em thi&#7871u nhi c&oacute; ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n t&#7841i x&atilde; (v&#7899i m&#7895i su&#7845t tr&#7883 gi&aacute; 300.000 &#273&#7891ng).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ngo&agrave;i ra c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; trong C&acirc;u l&#7841c b&#7897 truy&#7873n th&#7889ng c&#7911a Th&agrave;nh &#273o&agrave;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; &#273&#7871n tham quan ng&ocirc;i nh&agrave; c&#7895 c&#7911a D&igrave; M&#432&#7901i v&agrave; th&#7855p h&#432&#417ng t&#7841i khu di t&iacute;ch g&ograve; B&agrave; S&aacute;u Ng&#7885c - n&#417i th&agrave;nh l&#7853p chi b&#7897 &#272&#7843ng &#273&#7847u ti&ecirc;n c&#7911a t&#7881nh Long An.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#432&#417ng tr&igrave;nh &#273&atilde; th&#7853t s&#7921 mang l&#7841i nhi&#7873u hi&#7879u qu&#7843 v&agrave; &yacute; ngh&#297a, gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; c&#417 h&#7897i giao l&#432u, chia s&#7867 v&agrave; hi&#7875u h&#417n v&#7873 c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; th&#7871 h&#7879 tr&#432&#7899c &ndash; th&#7871 h&#7879 &#273&atilde; s&#7889ng h&#7871t m&igrave;nh cho c&aacute;ch m&#7841ng, cho qu&ecirc; h&#432&#417ng &#273&#7845t n&#432&#7899c, qua &#273&oacute; &#273&atilde; g&oacute;p ph&#7847n gi&aacute;o d&#7909c hi&#7879u qu&#7843 cho c&aacute;c b&#7841n &#273o&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng l&#7883ch s&#7917, gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841n th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; h&#432&#417ng &#273&#7845t n&#432&#7899c, t&#7921 h&agrave;o d&acirc;n t&#7897c.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div><strong> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">PH&Aacute;T L&#7906I</span></span></div> </strong></div> <div style="text-align: right;"><strong>&nbsp;</strong></div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;