Công nhân đắn đo sắm tết

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <strong> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;C&ocirc;ng nh&acirc;n &#273&#7855n &#273o s&#7855m t&#7871t</span></span></div> </strong></span> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 L&ecirc; Th&#7883 Kim Ng&acirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Nidec Copal (KCX T&acirc;n Thu&#7853n Q.7, TP.HCM), &#273&#7855n &#273o m&atilde;i, c&#7847m l&ecirc;n &#273&#7863t xu&#7889ng nh&#7919ng h&#7897p tr&agrave;, c&agrave; ph&ecirc;...; &#273i d&#7841o &#273&#7871n m&#7845y v&ograve;ng t&#7841i si&ecirc;u th&#7883 Citimart n&#7857m trong khu v&#7921c khu ch&#7871 xu&#7845t.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="616059.jpg" width="448" height="503" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ocirc;ng nh&acirc;n L&ecirc; V&#259n Th&#7841ch &#432&#7899m &aacute;o m&#7899i, gi&agrave;y m&#7899i cho con &#273&oacute;n t&#7871t - &#7842nh: N.TR&#431&#7900NG</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Cu&#7889i c&ugrave;ng Kim Ng&acirc;n ch&#7885n mua nh&#7919ng m&#7863t h&agrave;ng c&oacute; k&egrave;m t&#7863ng ph&#7849m: mua hai h&#7897p c&agrave; ph&ecirc; &#273&#432&#7907c t&#7863ng th&ecirc;m c&aacute;i ly; b&#7897t gi&#7863t t&#7863ng th&ecirc;m m&#7897t t&uacute;i nh&#7887... B&#7841n b&egrave; c&#7911a Kim Ng&acirc;n m&#7845y ng&agrave;y nay c&#361ng v&#7915a &#273&#432&#7907c ngh&#7881, &ugrave;a nhau s&#7855m t&#7871t nh&#432ng c&#361ng nh&#432 Ng&acirc;n, ai c&#361ng d&egrave; s&#7867n, &#273&#7855n &#273o t&#7915ng ch&uacute;t khi l&#7921a nh&#7919ng m&oacute;n h&agrave;ng. Th&#432&#7903ng t&#7871t &iacute;t, l&#432&#417ng ph&aacute;t ch&#7853m n&ecirc;n gi&#7901 n&agrave;y c&aacute;c khu c&ocirc;ng nh&acirc;n d&ugrave; &#273&atilde; c&#7853n t&#7871t nh&#432ng &iacute;t ai mua s&#7855m, c&#7843 k&#7867 &#7903 l&#7851n ng&#432&#7901i &#273i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&Ocirc;ng Hu&#7923nh H&#7919u Tu&#7845n, qu&#7843n l&yacute; si&ecirc;u th&#7883 Citimart, cho bi&#7871t so v&#7899i n&#259m tr&#432&#7899c th&#7901i gian n&agrave;y kh&ocirc;ng kh&iacute; mua s&#7855m t&#7871t c&ograve;n tr&#7847m l&#7855ng: &ldquo;C&aacute;c m&#7863t h&agrave;ng &#273&#432&#7907c &#432a chu&#7897ng trong th&#7901i gian n&agrave;y l&agrave; d&#7847u &#259n, b&#7897t ng&#7885t, bia, n&#432&#7899c ng&#7885t... C&aacute;c m&#7863t h&agrave;ng th&#7901i trang ho&#7863c m&#7929 ph&#7849m &iacute;t &#273&#432&#7907c c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n &#273&#7875 &yacute;&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ch&#7883 Hai, m&#7897t ng&#432&#7901i b&aacute;n qu&#7847n &aacute;o h&#417n m&#432&#7901i n&#259m nay &#7903 ch&#7907 Kh&#7843i Ho&agrave;ng - m&#7897t ch&#7907 t&#7921 ph&aacute;t g&#7847n KCN T&acirc;n T&#7841o (Q. B&igrave;nh T&acirc;n) - ng&aacute;p ng&#7855n ng&aacute;p d&agrave;i v&igrave; b&aacute;n m&#7845y ng&agrave;y r&agrave;y c&ocirc;ng nh&acirc;n &#273&atilde; ngh&#7881 t&#7871t nh&#432ng &iacute;t mua s&#7855m. &ldquo;M&#7895i b&#7897 qu&#7847n &aacute;o ch&#7881 c&oacute; 25.000 - 35.000 &#273&#7891ng, v&#7853y m&agrave; b&aacute;n ch&#7853m l&#7855m. So v&#7899i n&#259m tr&#432&#7899c s&#7913c mua gi&#7843m h&#417n 30%. N&#259m nay ng&#432&#7901i b&aacute;n th&igrave; &#273&ocirc;ng, ng&#432&#7901i mua kh&ocirc;ng th&#7845y &#273&acirc;u&rdquo;, ch&#7883 n&oacute;i. C&ocirc; S&aacute;u, b&aacute;n &aacute;o thun n&#7919, c&#361ng c&oacute; c&ugrave;ng nh&#7853n &#273&#7883nh: &ldquo;M&#7845y n&#259m tr&#432&#7899c c&ocirc;ng nh&acirc;n t&#259ng ca &#273&#7871n t&aacute;m, ch&iacute;n gi&#7901 t&#7889i m&#7899i v&#7873 n&ecirc;n thu nh&#7853p kh&aacute; h&#417n, mua s&#7855m c&#361ng nhi&#7873u h&#417n. N&#259m nay th&#7845y &iacute;t t&#259ng ca n&ecirc;n h&ocirc;m n&agrave;o &#273&#7855t l&#7855m c&#361ng b&aacute;n &#273&#432&#7907c g&#7847n 20 c&aacute;i, ch&#7881 b&#7857ng m&#7897t n&#7917a m&#7885i n&#259m&rdquo;. C&ograve;n t&#7841i gian h&agrave;ng b&aacute;nh k&#7865o c&#7911a anh H&agrave; thi tho&#7843ng c&oacute; ng&#432&#7901i &#273&#7871n h&#7887i gi&aacute; gi&#7887 qu&agrave;, k&#7865o m&#7913t r&#7891i h&#7865n v&agrave;i b&#7919a n&#7919a quay l&#7841i.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7871t n&agrave;y ch&#7883 La Th&#7883 B&iacute;ch Tr&acirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty may MaiKa &#272&#7841i Quang (Q. B&igrave;nh T&acirc;n), v&#7873 qu&ecirc; &#7903 C&#7847n Th&#417 c&ugrave;ng c&#7853u con trai nh&#7887 g&#7847n m&#7897t tu&#7893i. Ch&#7891ng ch&#7883, anh Tr&#7847n Minh Gi&#7843ng, &#7903 l&#7841i khu tr&#7885, ti&#7871t ki&#7879m ti&#7873n xe v&agrave; r&aacute;ng l&agrave;m th&ecirc;m &#273&#7871n c&#7853n t&#7871t. Anh ch&#7883 c&oacute; m&#7897t c&#7853u con trai l&#7899n 8 tu&#7893i &#7903 qu&ecirc;, cha l&#7841i &#273au &#7889m n&ecirc;n r&aacute;ng &#273&#7875 m&#7897t ng&#432&#7901i &#273&#432&#7907c v&#7873. Ch&#7883 t&iacute;nh: 26 t&#7871t n&agrave;y nh&#7853n th&#432&#7903ng xong s&#7869 mua cho con b&#7897 &#273&#7891 m&#7899i, coi nh&#432 xong. &ldquo;Th&#7857ng nh&#7887 &#7903 qu&ecirc; c&#7913 h&#7889i m&#7865 v&#7873 s&#7899m ho&agrave;i, l&#7841i c&ograve;n &#273&ograve;i mua qu&#7847n &aacute;o m&#7899i, &#273&ograve;i m&#7865 v&#7873 mua &#273&ugrave;i g&agrave; cho con &#259n. H&#7913a th&igrave; h&#7913a v&#7899i con v&#7853y th&ocirc;i ch&#7913 ti&#7873n &#273&acirc;u m&agrave; s&#7855m s&#7917a &#273&#432&#7907c&rdquo;, ch&#7883 Tr&acirc;n m&#7855t &#273&#7887 hoe.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&ograve;n ch&#7883 &#272&#7895 Th&#7883 Kim Hu&#7879, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty may NH (Q.B&igrave;nh T&acirc;n), c&#361ng ch&#7881 t&iacute;nh &ldquo;mua cho th&#7857ng cu hai b&#7897 &#273&#7891&rdquo;. Ch&#7883 c&oacute; m&#7897t c&#7853u con trai 5 tu&#7893i. C&ocirc;ng ty th&#432&#7903ng 1 tri&#7879u &#273&#7891ng nh&#432ng h&#7865n qua t&#7871t m&#7899i c&oacute;, c&ograve;n giam th&ecirc;m s&aacute;u ng&agrave;y l&#432&#417ng cu&#7889i n&#259m. Ch&#7883 c&#432&#7901i g&#432&#7907ng: &ldquo;Nghe t&#7871t l&agrave; s&#7907 l&#7855m. N&#259m nay v&#7873 qu&ecirc; cho c&oacute; m&#7863t th&ocirc;i ch&#7913 kh&ocirc;ng mua qu&agrave; c&aacute;p g&igrave;&rdquo;.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vui h&#417n m&#7897t ch&uacute;t, anh L&ecirc; V&#259n Th&#7841ch, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty TNHH c&ocirc;ng nghi&#7879p th&#7921c ph&#7849m Vi&#7879t H&#432ng (huy&#7879n H&oacute;c M&ocirc;n), khoe &#273&atilde; mua &#273&#432&#7907c cho c&#7853u con trai &#273&#7847u l&ograve;ng g&#7847n m&#7897t tu&#7893i b&#7897 &#273&#7891 v&agrave; &#273&ocirc;i gi&agrave;y m&#7899i. &ldquo;H&agrave;ng n&agrave;y ng&#432&#7901i ta &#273&#7893 b&aacute;n &#273&#7847y tr&ecirc;n &#273&#432&#7901ng. M&#7845y ch&#7909c ng&agrave;n l&agrave; c&oacute; c&aacute;i &aacute;o m&#7899i cho con, coi nh&#432 c&oacute; t&#7871t r&#7891i&rdquo;, anh c&#432&#7901i. V&#7907 m&#7899i sinh, c&#7843 nh&agrave; ph&#7909 thu&#7897c ti&#7873n l&#432&#417ng h&#417n 4 tri&#7879u &#273&#7891ng m&#7895i th&aacute;ng c&#7911a anh. &ldquo;T&#7871t n&agrave;y &#273&#432&#7907c th&#432&#7903ng c&oacute; 500.000 &#273&#7891ng. Th&ocirc;i c&#7913 kh&eacute;o &#259n th&igrave; no, kh&eacute;o co th&igrave; &#7845m v&#7853y&rdquo;, anh l&#7841c quan. &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">NG&#7884C TR&#431&#7900NG</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;