Lấy ý kiến thanh niên Thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;L&#7845y &yacute; ki&#7871n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p 1992</strong></span></div> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&#259n c&#7913 K&#7871 ho&#7841ch c&#7911a Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Trung &#432&#417ng &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n trong c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992; c&#259n c&#7913 s&#7921 ch&#7881 &#273&#7841o c&#7911a Ban Ch&#7881 &#273&#7841o t&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 c&#7911a H&#7897i &#273&#7891ng Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ban h&agrave;nh k&#7871 ho&#7841ch tri&#7875n khai vi&#7879c t&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992. BBT website Th&agrave;nh &#272o&agrave;n gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n nh&#7919ng v&#259n b&#7843n c&oacute; li&ecirc;n quan &#273&#7875 c&oacute; th&#7875 nghi&ecirc;n c&#7913u, g&oacute;p &yacute; cho d&#7921 th&#7843o. Th&ocirc;ng tin g&oacute;p &yacute; g&#7917i v&#7873 &#273&#7883a ch&#7881 email: tuyengiaothanhdoantp@gmail.com. C&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n t</span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><span lang="X-NONE">&#7893ng h&#7907p b&aacute;o c&aacute;o b&#7857ng v&#259n b&#7843n v&agrave; b&#7857ng file g&#7917i v&#7873 Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n <b><i>tr&#432&#7899c ng&agrave;y</i></b> </span><b><i>30</i></b><b><i><span lang="X-NONE">/</span></i></b><b><i>3</i></b><b><i><span lang="X-NONE">/2013</span></i></b><span lang="X-NONE">. <b><i>(Email: </i></b></span></span></span><span lang="X-NONE" style="font-family: 'Times New Roman';"><b><i><a href="mailto:tuyengiaothanhdoantp@gmail.com"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">tuyengiaothanhdoantp@gmail.com</span></span></a><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> ho&#7863c email: </span></span><a href="mailto:ptthien2401@yahoo.com"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">ptthien2401@yahoo.com</span></span></a></i><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><i>)</i></span></span></b></span></div> <p class="MsoBodyText" style="text-align:justify"><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><b><i><o:p></o:p></i></b></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c v&#259n b&#7843n c&oacute; li&ecirc;n quan:</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.mediafire.com/?9t8r98kxfkfvhe7"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 51, 153);">-&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">K&#7871 ho&#7841ch 07/KH-&#272TN T&#7893 ch&#7913c l&#7845y &yacute; ki&#7871n c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh ph&#7889 v&#7873 D&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p<span style="background-color: rgb(215, 215, 215);"> </span>n&#259m 1992</span></span></span></span></a></p> </div> <div><a href="http://www.mediafire.com/?s03sgmj5w0jjg11"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;-&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">M&#7851u B&#7843ng t&#7893ng h&#7907p</span></span></span></a></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 13.35pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial;color:blue; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><a href="http://www.mediafire.com/?573sbsuautv1qs3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>D&#7921 th&#7843o Hi&#7871n ph&aacute;p n&#432&#7899c c&#7897ng h&ograve;a x&atilde; h&#7897i ch&#7911 ngh&#297a Vi&#7879t </span><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Nam</span></st1:place></st1:country-region><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> n&#259m 1992 (s&#7917a &#273&#7893i n&#259m 2013)</span></a></span></u></h5> <div>&nbsp;</div> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 13.35pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></h5> </span></span> <div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><u><a href="http://www.quochoi.vn/htx/Vietnamese/C2110/#D21vWRNCHxha"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">- V&#259n b&#7843n c&oacute; li&ecirc;n quan</span></a></u></span></span></span></div> </div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;