Sự kiện nổi bật của Đoàn trong tuần

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;<b style="text-align: justify;">S</b><b style="text-align: justify;"><span lang="VI">&#7921 ki&#7879n</span></b><b style="text-align: justify;"> n&#7893i b&#7853t</b><b style="text-align: justify;"> </b><b style="text-align: justify;">c&#7911a &#272o&agrave;n </b><b style="text-align: justify;"><span lang="VI">trong </span></b><b style="text-align: justify;">tu&#7847n</b></strong></span></span></div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tu&#7847n l&#7877 t&#7915 25-2 &#273&#7871n 3-3-2013 s&#7869 m&#7903 &#273&#7847u cho c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n n&#259m 2013 ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 tham gia x&acirc;y d&#7921ng v&#259n minh &#273&ocirc; th&#7883&rdquo;, c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng t&ocirc;n vinh th&#7847y thu&#7889c tr&#7867 v&agrave; trao gi&#7843i th&#432&#7903ng Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch n&#259m 2013.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>24/2:</b> Ra qu&acirc;n Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n n&#259m 2013 ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 tham gia x&acirc;y d&#7921ng v&#259n minh &#273&ocirc; th&#7883&rdquo; t&#7841i qu&#7853n 5, 8, 9, Tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c B&aacute;ch khoa v&agrave; &#272o&agrave;n kh&#7889i Doanh nghi&#7879p C&ocirc;ng nghi&#7879p Trung &#432&#417ng t&#7841i TP.HCM.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>26/2:</b> Trao gi&#7843i th&#432&#7903ng Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch l&#7847n III - n&#259m 2013, bao g&#7891m l&#7877 d&acirc;ng hoa v&agrave; b&aacute;o c&ocirc;ng t&#7841i T&#432&#7907ng &#273&agrave;i B&aacute;c H&#7891 v&agrave;o l&uacute;c 6g30, l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng v&agrave; trao gi&#7843i th&#432&#7903ng Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch v&agrave;o l&uacute;c 18g00 t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>Trong tu&#7847n,</b> Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 ti&#7871p t&#7909c duy&#7879t ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c n&#259m 2013 c&#7911a c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. C&aacute;c ban ph&#7909 tr&aacute;ch c&#417 s&#7903 s&#7869 l&agrave;m vi&#7879c v&#7899i c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 v&#7873 ch&#432&#417ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c n&#259m 2013 v&agrave; k&#7871 ho&#7841ch Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c &#273&#7891ng ch&iacute; c&aacute;n b&#7897 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n s&#7869 tham d&#7921 ho&#7841t &#273&#7897ng Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n t&#7841i c&#417 s&#7903.</span></span><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>BBT</b></span></span><b><span style="font-family:Arial"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;