Oằn lưng cõng ước mơ đi tìm con chữ

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">O&#259&#768n l&#432ng co&#771ng &#432&#417&#769c m&#417 &#273i ti&#768m con ch&#432&#771</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <br /> Gi&#432&#771a ca&#769i n&#259&#769ng oi b&#432&#769c cu&#777a ti&ecirc;&#769t tr&#417&#768i mi&ecirc;&#768n T&acirc;y, ng&#432&#417&#768i d&acirc;n &#7845p B&igrave;nh Th&#7899i B, x&atilde; B&igrave;nh Tr&#432ng, huy&#7879n Ch&acirc;u Th&agrave;nh, t&#7881nh Ti&#7873n Giang kh&ocirc;ng xa la&#803 v&#417&#769i hi&#768nh a&#777nh c&ocirc; ga&#769i v&#417&#769i da&#769ng ng&#432&#417&#768i nho&#777 nh&#259&#769n co&#771ng tr&ecirc;n l&#432ng &#273&#432&#769a em trai &#273i ho&#803c, tr&ecirc;n con &#273&#432&#417&#768ng la&#768ng &#273&ecirc;&#769n tr&#432&#417&#768ng. &#272o&#769 la&#768 c&acirc;u chuy&ecirc;&#803n cu&#777a chi&#803 em Nguy&ecirc;&#771n Thi&#803 C&acirc;&#777m (1995) - Nguy&#7877n H&#7919u Lai (1996) l&#7899p 8A9 tr&#432&#7901ng THCS D&#432&#7905ng &#272i&#7873m, ti&#777nh Ti&ecirc;&#768n Giang.<br /> <br /> <strong>Hai chi&#803 em m&ocirc;&#803t &#273&ocirc;i ch&acirc;n</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><img width="300" height="400" src="pl.jpg" alt="" /></strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Hai ch&#7883 em C&#7849m v&agrave; Lai</span></span></em></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Khi nh&#432&#771ng ng&#432&#417&#768i ba&#803n cu&#768ng trang l&#432&#769a &#273a&#771 b&#432&#417&#769c va&#768o THPT thi&#768 Nguy&ecirc;&#771n Thi&#803 C&acirc;&#777m v&acirc;&#771n ho&#803c l&#417&#769p 8 cu&#768ng &#273&#432&#769a em trai cu&#777a mi&#768nh va&#768 nga&#768y nga&#768y co&#771ng em b&#432&#417&#769c tr&ecirc;n con &#273&#432&#417&#768ng mo&#768n la&#768ng &#273&ecirc;&#769n tr&#432&#417&#768ng cu&#768ng nh&#432&#771ng gio&#803t m&ocirc;&#768 h&ocirc;i cha&#803y da&#768i tr&ecirc;n &#273&ocirc;i ma&#769. Th&#432&#417ng &#273&#432&#769a em trai Nguy&ecirc;&#771n H&#432&#771u Lai bi&#803 ba&#803i li&ecirc;&#803t &#273&ocirc;i ch&acirc;n t&#432&#768 nho&#777; ng&#432&#417&#768i chi&#803 &acirc;&#769y kh&ocirc;ng ng&acirc;&#768n nga&#803i gian nan co&#771ng em su&ocirc;&#769t h&#417n 10 n&#259m qua. &ldquo;Nhi&ecirc;&#768u lu&#769c, th&acirc;&#769y em Lai ng&ocirc;&#768i bu&ocirc;&#768n thiu, nhi&#768n ba&#803n be&#768 vui &#273u&#768a cha&#803y nha&#777y mi&#768nh kh&ocirc;ng sao ki&ecirc;&#768m &#273&#432&#417&#803c n&#432&#417&#769c m&#259&#769t, r&ocirc;&#768i nhi&ecirc;&#768u &#273&ecirc;m em c&#259&#803m cu&ocirc;&#803i b&ecirc;n nh&#432&#771ng cu&ocirc;&#769n sa&#769ch cu&#777a mi&#768nh va&#768 &#273o&#768i ba me&#803 cho &#273i ho&#803c. Mi&#768nh nghi&#771 ma&#768 th&#432&#417ng em qua&#769!&rdquo;. <br /> <br /> Gia &#273i&#768nh nghe&#768o, ba me&#803 ca&#768y thu&ecirc; cu&ocirc;&#769c m&#432&#417&#769n cu&#771ng chi&#777 lo cho chi&#803 em Lai ba b&#432&#771a rau cha&#769o, nh&#432ng r&ocirc;&#768i th&#432&#417ng con ba me&#803 cu&#771ng gu&#803c &#273&acirc;&#768u cho Lai &#273&ecirc;&#769n tr&#432&#417&#768ng. 10 tu&ocirc;&#777i Lai ch&acirc;&#803p ch&#432&#771ng va&#768o l&#417&#769p 1 tr&ecirc;n &#273&ocirc;i va&#768i g&acirc;&#768y cu&#777a chi&#803 C&acirc;&#777m. Du&#768 tr&#417&#768i m&#432a hay n&#259&#769ng, hai chi&#803 em v&acirc;&#771n b&#432&#417&#769c &#273i tr&ecirc;n m&ocirc;&#803t &#273&ocirc;i ch&acirc;n. Ng&#432&#417&#768i chi&#803 &acirc;&#769y, nga&#768y nga&#768y co&#771ng em &#273&ecirc;&#769n l&#417&#769p, lo l&#259&#769ng, ch&#259m so&#769c cho em mo&#803i th&#432&#769.&nbsp; &ldquo;Nhi&ecirc;&#768u lu&#769c cu&#771ng m&ecirc;&#803t l&#259&#769m! Nh&#432ng nghe em trai c&#432&#769 li&#769u lo tr&ecirc;n l&#432ng k&ecirc;&#777 v&ecirc;&#768 nh&#432&#771ng &#432&#417&#769c m&#417 va&#768 cho&#769c cho&#769c la&#803i ho&#777i chi&#803 co&#769 m&ecirc;&#803t kh&ocirc;ng? La&#768 bao nhi&ecirc;u m&ecirc;&#803t nho&#803c tan bi&ecirc;&#769n, nh&acirc;&#769t la&#768 khi Lai ho&#803c r&acirc;&#769t gio&#777i n&ecirc;n mi&#768nh co&#769 m&ecirc;&#803t cu&#771ng x&#432&#769ng &#273a&#769ng&rdquo;. Su&ocirc;&#769t 8 n&#259m qua, hai chi&#803 em C&acirc;&#777m lu&ocirc;n &#273a&#803t danh hi&ecirc;&#803u ho&#803c sinh gio&#777i cu&#777a tr&#432&#417&#768ng.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> L&ecirc;n c&acirc;&#769p hai, con &#273&#432&#417&#768ng &#273&ecirc;&#769n tr&#432&#417&#768ng ca&#768ng xa h&#417n, &ocirc;ng ngoa&#803i t&#259&#803ng cho hai &#273&#432&#769a cha&#769u chi&ecirc;&#769c xe &#273a&#803p cu&#771, &#273o&#769 cu&#771ng la&#768 th&#432&#769 ta&#768i sa&#777n quy&#769 gia&#769 nh&acirc;&#769t cu&#777a hai chi&#803 em. Nga&#768y nga&#768y ti&ecirc;&#769ng xe &#273a&#803p lo&#769c co&#769c &acirc;&#769y, &#273&#432a hai chi&#803 em C&acirc;&#777m, Lai &#273&ecirc;&#769n v&#417&#769i &#432&#417&#769c m&#417 &#273i ti&#768m con ch&#432&#771. <br /> <br /> <strong>&#431&#417&#769c m&#417 tr&ecirc;n &#273&ocirc;i ch&acirc;n chi&#803<br /> </strong><br /> &ldquo;Em kh&ocirc;ng c&oacute; &#273&ocirc;i ch&acirc;n kh&#7887e m&#7841nh &#273&#7875 t&#7921 b&#432&#7899c &#273i nh&#432 bao ng&#432&#7901i nh&#432ng em c&oacute; th&#7875 b&#432&#7899c &#273i b&#7857ng &yacute; ch&iacute; c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; tr&ecirc;n &#273&ocirc;i ch&acirc;n c&#7911a ch&#7883&rdquo;, C&acirc;&#777m ng&ocirc;&#768i tho&#777 the&#777 no&#769i v&#417&#769i &#273&#432&#769a em cu&#777a mi&#768nh. <br /> <br /> &#272&ocirc;i ch&acirc;n Lai nga&#768y ca&#768ng teo to&#769p nh&#432ng nghi l&#432&#803c va&#768 &#432&#417&#769c m&#417 tr&#417&#777 tha&#768nh ky&#771 s&#432 tin ho&#803c ma&#771nh li&ecirc;&#803t h&#417n bao gi&#417&#768 khi co&#769 chi&#803 ti&ecirc;&#769p tu&#803c &#273&ocirc;&#768ng ha&#768nh. <br /> <br /> Ba me&#803 v&#259&#769ng nha&#768 m&ocirc;&#803t tay C&acirc;&#777m ch&#259m so&#769c Lai va&#768 lo c&ocirc;ng vi&ecirc;&#803c nha&#768 c&#432&#777a t&#432&#417m t&acirc;&#769t. B&#432&#771a c&#417m gia &#273i&#768nh cu&#771ng chi&#777 &#273a&#803m ba&#803c v&#417&#769i rau mu&ocirc;&#769ng lu&ocirc;&#803c ch&acirc;&#769m mu&ocirc;&#769i &#417&#769t.V&#7915a ph&#7843i l&agrave;m c&ocirc;ng vi&#7879c nh&agrave;, v&#7915a ph&#7843i ch&#259m s&oacute;c em, C&#7849m ch&#7881 c&oacute; th&#7875 h&#7885c b&agrave;i v&agrave; &ocirc;n b&agrave;i v&agrave;o bu&#7893i t&#7889i, nhi&ecirc;&#768u &#273&ecirc;m C&#7849m g&#7909c &#273&#7847u l&ecirc;n s&aacute;ch ng&#7911 thi&#7871p &#273i l&uacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng hay. &Acirc;&#769y th&ecirc;&#769 ma&#768 c&ocirc; na&#768ng co&#768n la&#768 l&#417&#769p tr&#432&#417&#777ng g&#432&#417ng m&acirc;&#771u nhi&ecirc;&#768u n&#259m li&ecirc;&#768n cu&#777a l&#417&#769p &#273&acirc;&#769y nhe&#769! <br /> <br /> Hi&ecirc;&#803n ta&#803i, C&#7849m v&agrave; Lai la&#768 &ldquo;c&#432 d&acirc;n&rdquo; l&#417&#769n tu&ocirc;&#777i nh&acirc;&#769t cu&#777a l&#417&#769p 8A9, tr&#432&#7901ng THCS D&#432&#7905ng &#272i&#7873m, ti&#777nh Ti&ecirc;&#768n Giang. Hai chi&#803 em ho&#803c gio&#777i la&#803i hi&ecirc;&#768n la&#768nh n&ecirc;n ba&#803n be&#768 r&acirc;&#769t qui&#769 m&ecirc;&#769n, m&#7895i khi Lai c&#7847n di chuy&#7875n th&igrave; c&aacute;c b&#7841n trong l&#7899p th&#432&#7901ng thay phi&ecirc;n nhau c&otilde;ng Lai. &ldquo;C&oacute; l&#7847n, ba&#803n cu&#768ng l&#417&#769p co&#771ng mi&#768nh l&ecirc;n ph&ograve;ng th&#7921c h&agrave;nh tin h&#7885c &#7903 tr&ecirc;n l&#7847u, ch&#259&#769c mi&#768nh n&#259&#803ng qua&#769 n&ecirc;n bi&#803 ba&#803n &ldquo;&#273a&#769nh r&#417i&rdquo; mi&#768nh l&#259n cu&#768 d&#432&#417&#769i ch&acirc;n c&acirc;&#768u thang ng&ocirc;&#768i b&acirc;&#769t &#273&ocirc;&#803ng ta&#803i ch&ocirc;&#771, l&uacute;c &#7845y mi&#768nh ch&#7881 &#432&#7899c &#273&ocirc;i ch&acirc;n co&#769 th&ecirc;&#777 &#273&#432&#769ng da&#803y va&#768 b&#432&#417&#769c &#273i nh&#432 bao ba&#803n kha&#769c. Nhi&ecirc;&#768u lu&#769c cu&#771ng t&#7911i th&acirc;n l&#7855m. Nh&#432ng r&#7891i ngh&#297 &#273&ecirc;&#769n chi&#803 va&#768 gia &#273i&#768nh, m&igrave;nh quy&ecirc;&#769t kh&ocirc;ng g&#7909c ng&atilde; tr&#432&#7899c s&#7889 ph&#7853n&rdquo;, H&#432&#771u Lai t&acirc;m s&#432&#803.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>NGUY&#7876N NGOAN</strong><br /> &nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;