Mời tham dự hội nghị thông tin về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="text-align: justify;">M&#7901i tham d&#7921 h&#7897i ngh&#7883 th&ocirc;ng tin v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</b></span></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;o l&uacute;c 13g30 chi&#7873u nay, 4/3/2013, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng I Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 c&#7845p th&agrave;nh th&ocirc;ng tin v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho 500 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, H&#7897i, &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, ng&agrave;y Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; tri&#7875n khai th&ocirc;ng b&aacute;o t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 &#273&#7871n c&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n, c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c v&#7899i th&agrave;nh ph&#7847n nh&#432 sau:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp; Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Th&#7911 tr&#432&#7903ng, ph&oacute; th&#7911 tr&#432&#7903ng c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p Thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM, Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM, H&#7897i &#272&#7891ng &#272&#7897i Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, C&#7845p &#7911y Chi b&#7897, &#272&#7843ng b&#7897 b&#7897 ph&#7853n tr&#7921c thu&#7897c &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, &#272&#7843ng vi&ecirc;n &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- C&aacute;n b&#7897 kh&#7889i phong tr&agrave;o c&#417 quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n &#272o&agrave;n v&agrave; t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng, &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903 tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7873 ngh&#7883 c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&#7917 ng&#432&#7901i tham gia &#273&#7847y &#273&#7911 v&agrave; &#273&uacute;ng gi&#7901.</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>BBT</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;