Mời tham dự hội nghị thông tin về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="text-align: justify;">M&#7901i tham d&#7921 h&#7897i ngh&#7883 th&ocirc;ng tin v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</b></span></div> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&agrave;o l&uacute;c 13g30 chi&#7873u nay, 4/3/2013, t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng I Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 c&#7845p th&agrave;nh th&ocirc;ng tin v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho 500 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, H&#7897i, &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, ng&agrave;y Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; tri&#7875n khai th&ocirc;ng b&aacute;o t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 &#273&#7871n c&aacute;c c&#417 s&#7903 &#272o&agrave;n, c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c v&#7899i th&agrave;nh ph&#7847n nh&#432 sau:</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">-&nbsp; Ban Ch&#7845p h&agrave;nh Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Th&#7911 tr&#432&#7903ng, ph&oacute; th&#7911 tr&#432&#7903ng c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p Thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM, Ban Th&#432 k&yacute; H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM, H&#7897i &#272&#7891ng &#272&#7897i Th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, C&#7845p &#7911y Chi b&#7897, &#272&#7843ng b&#7897 b&#7897 ph&#7853n tr&#7921c thu&#7897c &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, &#272&#7843ng vi&ecirc;n &#272&#7843ng b&#7897 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#417 s&#7903 C&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- BCH &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, B&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 doanh nghi&#7879p, s&#7921 nghi&#7879p tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- C&aacute;n b&#7897 kh&#7889i phong tr&agrave;o c&#417 quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">- Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 c&aacute;c qu&#7853n huy&#7879n &#272o&agrave;n v&agrave; t&#432&#417ng &#273&#432&#417ng, &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903 tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272&#7873 ngh&#7883 c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 c&#7917 ng&#432&#7901i tham gia &#273&#7847y &#273&#7911 v&agrave; &#273&uacute;ng gi&#7901.</span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:right"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b>BBT</b></span></span><b><o:p></o:p></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;