Quận 10: Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992<br>

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Qu&#7853n 10: G&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Nh&#7857m ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, tr&iacute; tu&#7879 v&agrave; t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nh&#7857m n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c v&agrave; tr&aacute;ch nhi&#7879m &#273&#7889i v&#7899i vi&#7879c s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p, thi h&agrave;nh Hi&#7871n ph&aacute;p, ph&aacute;p lu&#7853t, Qu&#7853n &#272o&agrave;n 10 t&#7893 ch&#7913c h&#7897i ngh&#7883 l&#7845y &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho h&#417n 150 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t. <br /> </span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> H&#7897i ngh&#7883 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c m&#7897t c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; nh&#7853n &#273&#432&#7907c h&#417n 30 &yacute; ki&#7871n &#273&oacute;ng g&oacute;p v&#7873 d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 v&#7899i n&#7897i dung g&oacute;p &yacute; ch&#7911 y&#7871u xoay quanh c&aacute;c m&#7909c v&#7873 quy&#7873n con ng&#432&#7901i, quy&#7873n v&agrave; ngh&#297a v&#7909 c&#417 b&#7843n c&#7911a c&ocirc;ng d&acirc;n, v&#7873 kinh t&#7871, x&atilde; h&#7897i, v&#259n h&oacute;a, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c, c&ocirc;ng ngh&#7879 v&agrave; m&ocirc;i tr&#432&#7901ng. &#272&#7863c bi&#7879t, c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i &#273&#7873u th&#7889ng nh&#7845t v&#7873 vi&#7879c kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&#7887 &#273i&#7873u 66 v&#7873 Thanh ni&ecirc;n v&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave; r&#432&#7901ng c&#7897t c&#7911a n&#432&#7899c nh&agrave;, l&agrave; l&#7921c l&#432&#7907ng quan tr&#7885ng trong giai &#273o&#7841n c&ocirc;ng nghi&#7879p h&oacute;a &ndash; hi&#7879n &#273&#7841i h&oacute;a v&agrave; c&#361ng c&#7847n c&oacute; &#273i&#7873u kho&#7843n ri&ecirc;ng v&#7873 thanh ni&ecirc;n &#273&#7875 h&#7885 c&oacute; th&#7875 ph&aacute;t huy &#273&#432&#7907c s&#7913c tr&#7867 v&agrave; kh&#7843 n&#259ng c&#7911a m&igrave;nh.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Th&ocirc;ng qua h&#7897i ngh&#7883 &#273&atilde; n&ecirc;u cao tinh th&#7847n tr&aacute;ch nhi&#7879m, nh&#7853n th&#7913c v&#7873 &#273&#7907t sinh ho&#7841t ch&iacute;nh tr&#7883 l&#7899n c&#7911a t&#7893 ch&#7913c &#272o&agrave;n &#273&#7871n m&#7895i c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n &ndash; H&#7897i &ndash; &#272&#7897i ch&#7911 ch&#7889t tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n Qu&#7853n 10.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> CTV</span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> <br /> &nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;