Trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII) tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tr&#432&#7901ng &#272H Lao &#273&#7897ng &ndash; X&atilde; h&#7897i (CSII) tham gia g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Nh&#7857m ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, th&#7875 hi&#7879n tr&aacute;ch nhi&#7879m c&ocirc;ng d&acirc;n, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, BCH &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272H Lao &#273&#7897ng &ndash; X&atilde; h&#7897i (CSII) t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 b&#7897 &#272o&agrave;n ch&#7911 ch&#7889t l&agrave; UVBCH &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng, UVBCH H&#7897i sinh vi&ecirc;n Khoa, UVBCH Li&ecirc;n chi &#273o&agrave;n, BCH c&aacute;c chi &#273o&agrave;n tr&#7921c thu&#7897c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i tinh th&#7847n, tr&aacute;ch nhi&#7879m cao, nghi&ecirc;n c&#7913u nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c n&#7897i dung &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&#432&#7899ng d&#7851n, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u s&ocirc;i n&#7893i &#273&oacute;ng g&oacute;p nh&#7919ng &yacute; ki&#7871n th&#7859ng th&#7855n v&agrave; th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n x&acirc;y d&#7921ng cao &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c n&#7897i dung trong d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p. 67 &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; s&acirc;u s&#7855c c&#7911a c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; &#273&#7841i di&#7879n cho &yacute; ki&#7871n c&#7911a &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Nh&agrave; tr&#432&#7901ng li&ecirc;n quan t&#7899i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 quy&#7873n c&ocirc;ng d&acirc;n, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c c&ocirc;ng ngh&#7879, &#273&#7863c bi&#7879t nh&#7919ng &yacute; ki&#7871n li&ecirc;n quan t&#7899i vai tr&ograve;, v&#7883 tr&iacute; c&#7911a thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cu&#7897c x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c.<br /> <br /> C&aacute;c &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; c&#7911a &#273&#7841i bi&#7875u s&#7869 &#273&#432&#7907c h&#7897i ngh&#7883 nghi&ecirc;m t&uacute;c ti&#7871p thu v&agrave; t&#7893ng h&#7907p b&aacute;o c&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: small;">V&#258N THI&#7878U<br /> </span></strong></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;