Trường ĐH Lao động – Xã hội (CSII) tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Tr&#432&#7901ng &#272H Lao &#273&#7897ng &ndash; X&atilde; h&#7897i (CSII) tham gia g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Nh&#7857m ph&aacute;t huy quy&#7873n l&agrave;m ch&#7911, th&#7875 hi&#7879n tr&aacute;ch nhi&#7879m c&ocirc;ng d&acirc;n, t&acirc;m huy&#7871t c&#7911a &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n, BCH &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng &#272H Lao &#273&#7897ng &ndash; X&atilde; h&#7897i (CSII) t&#7893 ch&#7913c H&#7897i ngh&#7883 g&oacute;p &yacute; d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p n&#259m 1992 cho &#273&#7897i ng&#361 c&aacute;n b&#7897 b&#7897 &#272o&agrave;n ch&#7911 ch&#7889t l&agrave; UVBCH &#272o&agrave;n tr&#432&#7901ng, UVBCH H&#7897i sinh vi&ecirc;n Khoa, UVBCH Li&ecirc;n chi &#273o&agrave;n, BCH c&aacute;c chi &#273o&agrave;n tr&#7921c thu&#7897c.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> V&#7899i tinh th&#7847n, tr&aacute;ch nhi&#7879m cao, nghi&ecirc;n c&#7913u nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c n&#7897i dung &#273&atilde; &#273&#432&#7907c h&#432&#7899ng d&#7851n, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u s&ocirc;i n&#7893i &#273&oacute;ng g&oacute;p nh&#7919ng &yacute; ki&#7871n th&#7859ng th&#7855n v&agrave; th&#7875 hi&#7879n tinh th&#7847n x&acirc;y d&#7921ng cao &#273&#7889i v&#7899i c&aacute;c n&#7897i dung trong d&#7921 th&#7843o s&#7917a &#273&#7893i Hi&#7871n ph&aacute;p. 67 &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; s&acirc;u s&#7855c c&#7911a c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; &#273&#7841i di&#7879n cho &yacute; ki&#7871n c&#7911a &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Nh&agrave; tr&#432&#7901ng li&ecirc;n quan t&#7899i c&aacute;c v&#7845n &#273&#7873 v&#7873 quy&#7873n c&ocirc;ng d&acirc;n, gi&aacute;o d&#7909c, khoa h&#7885c c&ocirc;ng ngh&#7879, &#273&#7863c bi&#7879t nh&#7919ng &yacute; ki&#7871n li&ecirc;n quan t&#7899i vai tr&ograve;, v&#7883 tr&iacute; c&#7911a thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cu&#7897c x&acirc;y d&#7921ng v&agrave; b&#7843o v&#7879 T&#7893 qu&#7889c.<br /> <br /> C&aacute;c &yacute; ki&#7871n g&oacute;p &yacute; c&#7911a &#273&#7841i bi&#7875u s&#7869 &#273&#432&#7907c h&#7897i ngh&#7883 nghi&ecirc;m t&uacute;c ti&#7871p thu v&agrave; t&#7893ng h&#7907p b&aacute;o c&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: small;">V&#258N THI&#7878U<br /> </span></strong></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;