HTV9 phát sóng lễ trao giải Hồ Hảo Hớn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;HTV9 ph&aacute;t s&oacute;ng l&#7877 trao gi&#7843i H&#7891 H&#7843o H&#7899n</span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi&#7873u nay, 26/3/2013, v&agrave;o l&uacute;c 15 gi&#7901 20 ph&uacute;t, k&ecirc;nh truy&#7873n h&igrave;nh Th&agrave;nh ph&#7889 HTV9 s&#7869 ph&aacute;t s&oacute;ng l&#7877 trao gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n l&#7847n th&#7913 11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#259m nay c&oacute; 5 m&ocirc; h&igrave;nh &#273&#432&#7907c vinh danh v&#7899i nh&#7919ng c&#7889ng hi&#7871n thi&#7871t th&#7921c cho x&atilde; h&#7897i. &#272&oacute; l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n II - Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch&rdquo; (H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p Thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM), &ldquo;Tr&#7841i h&egrave; du kh&#7843o&rdquo; (H&#7897i &#273&#7891ng &#272&#7897i v&agrave; Nh&agrave; Thi&#7871u nhi TP.HCM), &ldquo;Ngu&#7891n s&aacute;ng an to&agrave;n, v&#259n minh, ti&#7871t ki&#7879m&rdquo; (&#272o&agrave;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty &#272i&#7879n l&#7921c TP.HCM), &ldquo;Gi&#7843i th&#432&#7903ng c&aacute;n b&#7897 - gi&#7843ng vi&ecirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u &#272HQG TP.HCM&rdquo; (Ban c&aacute;n s&#7921 &#272o&agrave;n &#272HQG TP.HCM) v&agrave; &ldquo;S&agrave;n ho&#7841t &#273&#7897ng ngo&#7841i kh&oacute;a sinh vi&ecirc;n &#272H B&aacute;ch khoa&rdquo; (&#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng &#272H B&aacute;ch khoa TP.HCM).</span></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n nh&#7899 &#273&oacute;n xem nh&eacute;!</span></span><span style="font-size: 14pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>BBT</strong></span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;