HTV9 phát sóng lễ trao giải Hồ Hảo Hớn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;HTV9 ph&aacute;t s&oacute;ng l&#7877 trao gi&#7843i H&#7891 H&#7843o H&#7899n</span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chi&#7873u nay, 26/3/2013, v&agrave;o l&uacute;c 15 gi&#7901 20 ph&uacute;t, k&ecirc;nh truy&#7873n h&igrave;nh Th&agrave;nh ph&#7889 HTV9 s&#7869 ph&aacute;t s&oacute;ng l&#7877 trao gi&#7843i th&#432&#7903ng H&#7891 H&#7843o H&#7899n l&#7847n th&#7913 11. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">N&#259m nay c&oacute; 5 m&ocirc; h&igrave;nh &#273&#432&#7907c vinh danh v&#7899i nh&#7919ng c&#7889ng hi&#7871n thi&#7871t th&#7921c cho x&atilde; h&#7897i. &#272&oacute; l&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tr&#7841i r&egrave;n luy&#7879n II - Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch&rdquo; (H&#7897i Li&ecirc;n hi&#7879p Thanh ni&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP.HCM), &ldquo;Tr&#7841i h&egrave; du kh&#7843o&rdquo; (H&#7897i &#273&#7891ng &#272&#7897i v&agrave; Nh&agrave; Thi&#7871u nhi TP.HCM), &ldquo;Ngu&#7891n s&aacute;ng an to&agrave;n, v&#259n minh, ti&#7871t ki&#7879m&rdquo; (&#272o&agrave;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty &#272i&#7879n l&#7921c TP.HCM), &ldquo;Gi&#7843i th&#432&#7903ng c&aacute;n b&#7897 - gi&#7843ng vi&ecirc;n tr&#7867 ti&ecirc;u bi&#7875u &#272HQG TP.HCM&rdquo; (Ban c&aacute;n s&#7921 &#272o&agrave;n &#272HQG TP.HCM) v&agrave; &ldquo;S&agrave;n ho&#7841t &#273&#7897ng ngo&#7841i kh&oacute;a sinh vi&ecirc;n &#272H B&aacute;ch khoa&rdquo; (&#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng &#272H B&aacute;ch khoa TP.HCM).</span></span><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">C&aacute;c b&#7841n nh&#7899 &#273&oacute;n xem nh&eacute;!</span></span><span style="font-size: 14pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>BBT</strong></span></span><span style="font-size:14.0pt"><o:p></o:p></span></p> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;