“Một giọt máu cho đi, một tấm lòng ở lại”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="line-height: 115%; text-align: center;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&ldquo;M&#7897t gi&#7885t m&aacute;u cho &#273i, m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng &#7903 l&#7841i&rdquo;</span></b></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="EN" style="line-height: 115%;">S&aacute;ng 7/4/2013, L&#7877 </span></i><i><span style="line-height: 115%;">k&yacute; k&#7871t li&ecirc;n t&#7883ch gi&#7919a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, S&#7903 y t&#7871 TP.HCM v&agrave; trung t&acirc;m Hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o v&#7873 ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u trong n&#259m 2013 &#273&atilde; di&#7877n ra </span></i><i><span lang="EN" style="line-height: 115%;">t&#7841i h&#7897i tr</span></i><i><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7901ng Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x</span></i><i><span style="line-height: 115%;">&atilde; h&#7897i Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&#7899i kh&#7849u hi&#7879u &ldquo;M&#7897t gi&#7885t m&aacute;u cho &#273i, m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng &#7903 l&#7841i&rdquo;.</span></i></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center; line-height: 115%;"><img src="2.jpeg" width="417" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center; line-height: 115%;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n tr&#7867 &#273&#7871n hi&#7871n m&aacute;u trong bu&#7893i s&aacute;ng.</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&#272&#7841i di&#7879n ba b&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n k&yacute; k&#7871t t&#7841i bu&#7893i l&#7877 g&#7891m c&oacute; b&aacute;c s&#297 Ph&#7841m V&#259n Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c Trung t&acirc;m Hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o TP.HCM, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; b&agrave; Ph&#7841m Kh&aacute;nh Phong Lan - Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c S&#7903 Y t&#7871 TP.HCM. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, bu&#7893i l&#7877 c&ograve;n c&oacute; s&#7921 c&oacute; m&#7863t c&#7911a &#273&#7841i di&#7879n c&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n hi&#7871n m&aacute;u v&agrave; c&aacute;c c</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#417 quan th&ocirc;ng t&#7845n b&aacute;o ch&iacute;.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">X&aacute;c &#273&#7883nh nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m l&agrave; n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c c&#7911a ng</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7901i d&acirc;n, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; gi&#7899i tr&#7867, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o hi&#7871n m&aacute;u c&#7913u ng&#432&#7901i, kh&#7855c ph&#7909c t</span><span style="line-height: 115%;">&igrave;nh tr&#7841ng thi&#7871u m&aacute;u cho c&#7845p c&#7913u v&agrave; ch&#7919a tr&#7883 t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&ecirc;n trong th&agrave;nh ph&#7889, bu&#7893i l&#7877 c&#361ng ch&#7881 r&otilde; tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a m&#7895i b&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#7881 &#273&#7841o, t&#7893 ch&#7913c c&#361ng nh&#432 th&#7921c hi&#7879n ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o trong n&#259m 2013.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i bu&#7893i l&#7877, b&aacute;c s&#297 Ph&#7841m V&#259n Qu&acirc;n cho bi&#7871t: &ldquo;N&#259m 2013 l&agrave; n&#259m ph&#7845n &#273&#7845u &#273&#7841t &#273&#432&#7907c 180.000 &#273&#417n v&#7883 m&aacute;u, trong &#273&oacute; c&oacute; 50% l&agrave; t&uacute;i m&aacute;u 350ml, 450ml, ch&#7845t l</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7907ng m&aacute;u s&#7841ch &#273&#7841t tr&ecirc;n 94%&rdquo;</span><span style="line-height: 115%;">.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">C&#361ng trong s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o c&#361ng &#273&#432&#7907c di&#7877n ra &#7903 s&acirc;n Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889. Ho&#7841t &#273&#7897ng n&agrave;y &#273&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng tr&#259m thanh ni&ecirc;n &#273&#7871n th&#7921c hi&#7879n ngh&#297a c&#7917 &#273&#7865p.</span></span></span><span lang="EN" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="EN" style="line-height: 115%;">H&#7856NG TH&Acirc;N</span></b></span></span><b><span lang="EN" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;