“Một giọt máu cho đi, một tấm lòng ở lại”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<b style="line-height: 115%; text-align: center;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&ldquo;M&#7897t gi&#7885t m&aacute;u cho &#273i, m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng &#7903 l&#7841i&rdquo;</span></b></span></strong></span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><i><span lang="EN" style="line-height: 115%;">S&aacute;ng 7/4/2013, L&#7877 </span></i><i><span style="line-height: 115%;">k&yacute; k&#7871t li&ecirc;n t&#7883ch gi&#7919a Th&agrave;nh &#272o&agrave;n, S&#7903 y t&#7871 TP.HCM v&agrave; trung t&acirc;m Hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o v&#7873 ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u trong n&#259m 2013 &#273&atilde; di&#7877n ra </span></i><i><span lang="EN" style="line-height: 115%;">t&#7841i h&#7897i tr</span></i><i><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7901ng Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x</span></i><i><span style="line-height: 115%;">&atilde; h&#7897i Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 v&#7899i kh&#7849u hi&#7879u &ldquo;M&#7897t gi&#7885t m&aacute;u cho &#273i, m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng &#7903 l&#7841i&rdquo;.</span></i></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center; line-height: 115%;"><img src="2.jpeg" width="417" height="336" alt="" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; text-align: center; line-height: 115%;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n tr&#7867 &#273&#7871n hi&#7871n m&aacute;u trong bu&#7893i s&aacute;ng.</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">&#272&#7841i di&#7879n ba b&ecirc;n th&#7921c hi&#7879n k&yacute; k&#7871t t&#7841i bu&#7893i l&#7877 g&#7891m c&oacute; b&aacute;c s&#297 Ph&#7841m V&#259n Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c Trung t&acirc;m Hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o TP.HCM, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m H&#7891ng S&#417n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n v&agrave; b&agrave; Ph&#7841m Kh&aacute;nh Phong Lan - Ph&oacute; Gi&aacute;m &#273&#7889c S&#7903 Y t&#7871 TP.HCM. B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, bu&#7893i l&#7877 c&ograve;n c&oacute; s&#7921 c&oacute; m&#7863t c&#7911a &#273&#7841i di&#7879n c&aacute;c t&igrave;nh nguy&#7879n vi&ecirc;n hi&#7871n m&aacute;u v&agrave; c&aacute;c c</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#417 quan th&ocirc;ng t&#7845n b&aacute;o ch&iacute;.</span></span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">X&aacute;c &#273&#7883nh nhi&#7879m v&#7909 tr&#7885ng t&acirc;m l&agrave; n&acirc;ng cao nh&#7853n th&#7913c c&#7911a ng</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7901i d&acirc;n, &#273&#7863c bi&#7879t l&agrave; gi&#7899i tr&#7867, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o hi&#7871n m&aacute;u c&#7913u ng&#432&#7901i, kh&#7855c ph&#7909c t</span><span style="line-height: 115%;">&igrave;nh tr&#7841ng thi&#7871u m&aacute;u cho c&#7845p c&#7913u v&agrave; ch&#7919a tr&#7883 t&#7841i c&aacute;c b&#7879nh vi&ecirc;n trong th&agrave;nh ph&#7889, bu&#7893i l&#7877 c&#361ng ch&#7881 r&otilde; tr&aacute;ch nhi&#7879m c&#7911a m&#7895i b&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#7881 &#273&#7841o, t&#7893 ch&#7913c c&#361ng nh&#432 th&#7921c hi&#7879n ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o trong n&#259m 2013.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">Ph&aacute;t bi&#7875u t&#7841i bu&#7893i l&#7877, b&aacute;c s&#297 Ph&#7841m V&#259n Qu&acirc;n cho bi&#7871t: &ldquo;N&#259m 2013 l&agrave; n&#259m ph&#7845n &#273&#7845u &#273&#7841t &#273&#432&#7907c 180.000 &#273&#417n v&#7883 m&aacute;u, trong &#273&oacute; c&oacute; 50% l&agrave; t&uacute;i m&aacute;u 350ml, 450ml, ch&#7845t l</span><span lang="VI" style="line-height: 115%;">&#432&#7907ng m&aacute;u s&#7841ch &#273&#7841t tr&ecirc;n 94%&rdquo;</span><span style="line-height: 115%;">.</span></span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span lang="EN" style="line-height: 115%;">C&#361ng trong s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, ho&#7841t &#273&#7897ng hi&#7871n m&aacute;u nh&acirc;n &#273&#7841o c&#361ng &#273&#432&#7907c di&#7877n ra &#7903 s&acirc;n Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; h&#7897i Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889. Ho&#7841t &#273&#7897ng n&agrave;y &#273&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng tr&#259m thanh ni&ecirc;n &#273&#7871n th&#7921c hi&#7879n ngh&#297a c&#7917 &#273&#7865p.</span></span></span><span lang="EN" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:10.0pt;text-align:right; line-height:115%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><b><span lang="EN" style="line-height: 115%;">H&#7856NG TH&Acirc;N</span></b></span></span><b><span lang="EN" style="font-size:13.0pt;line-height:115%;mso-ansi-language:EN"><o:p></o:p></span></b></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;