Đừng xé sách lịch sử nữa các bạn nhé!

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&#7915ng x&eacute; s&aacute;ch l&#7883ch s&#7917 n&#7919a c&aacute;c b&#7841n nh&eacute;!</span></span></strong></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> M&#7897t &#273o&#7841n video v&#7915a &#273&#432&#7907c tung l&ecirc;n m&#7841ng, &#273&#432a h&igrave;nh &#7843nh h&agrave;ng tr&#259m h&#7885c sinh c&#7911a m&#7897t tr&#432&#7901ng THPT t&#7841i TPHCM x&eacute; &#273&#7873 c&#432&#417ng m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917 v&agrave; h&ograve; reo sung s&#432&#7899ng khi &#273&#432&#7907c th&ocirc;ng b&aacute;o n&#259m nay m&ocirc;n h&#7885c n&agrave;y kh&ocirc;ng thi t&#7889t nghi&#7879p THPT.</span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="448" height="328" src="1.jpg" alt="" /><br /> &nbsp; (Minh h&#7885a: Ng&#7885c Di&#7879p)</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> &nbsp;<br /> Xem &#273o&#7841n video m&agrave; ru&#7897t th&#7855t, m&agrave; bu&#7891n &#273&#7871n n&atilde;o l&ograve;ng. &#272&#7873 c&#432&#417ng m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917 b&#7883 x&eacute; n&aacute;t, v&#7913t th&agrave;nh m&#7897t &#273&#7889ng r&aacute;c tr&#7855ng x&oacute;a s&acirc;n tr&#432&#7901ng. C&oacute; th&#7875 c&aacute;c b&#7841n trong m&#7897t l&uacute;c b&#7897t ph&aacute;t, b&#7855t ch&#432&#7899c nhau th&#7921c hi&#7879n m&#7897t h&agrave;nh &#273&#7897ng thi&#7871u suy ngh&#297. Nh&#432ng c&oacute; th&#7875 h&agrave;nh &#273&#7897ng &#273&oacute; c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa, &#273&oacute; l&agrave; ch&aacute;n gh&eacute;t m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917.<br /> &nbsp;<br /> &#272&atilde; bao m&ugrave;a thi r&#7891i, l&#7883ch s&#7917 v&#7851n l&agrave; m&ocirc;n thi nhi&#7873u &#273i&#7875m 0 v&agrave; nhi&#7873u &#273i&#7875m k&eacute;m nh&#7845t. M&#7863c d&ugrave; ng&#432&#7901i &#273&#7913ng &#273&#7847u ng&agrave;nh gi&aacute;o d&#7909c t&#7915ng ph&aacute;t bi&#7875u &#273i&#7875m 0 m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917 nhi&#7873u l&agrave; chuy&#7879n b&igrave;nh th&#432&#7901ng, nh&#432ng th&#7921c ra l&agrave; r&#7845t kh&ocirc;ng b&igrave;nh th&#432&#7901ng. <br /> &nbsp;<br /> Th&#7917 &#273i t&igrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&igrave; sao h&#7885c sinh ch&aacute;n gh&eacute;t m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917, ch&#7881 khi t&igrave;m &#273&uacute;ng nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&#7899i c&oacute; th&#7875 tr&#7883 li&#7879u &#273&#432&#7907c. L&#7883ch s&#7917 l&agrave; m&ocirc;n h&#7885c h&#7845p d&#7851n, th&uacute; v&#7883, gi&agrave;u ki&#7871n th&#7913c, phong ph&uacute; c&#7843m x&uacute;c, nh&#432ng c&aacute;c em nu&#7889t kh&ocirc;ng tr&ocirc;i. <br /> &nbsp;<br /> C&oacute; l&#7869 l&agrave; do ch&uacute;ng ta d&#7841y l&#7883ch s&#7917 v&#7899i ti&ecirc;u ch&iacute; &#273&#7883nh s&#7861n, ta lu&ocirc;n th&#7855ng, &#273&#7883ch to&agrave;n thua. Ta v&#297 &#273&#7841i c&ograve;n &#273&#7883ch t&#7847m th&#432&#7901ng. Tr&#7853n n&agrave;o ta c&#361ng th&#7855ng, &#273&#7883ch ch&#7841y d&agrave;i, ta thu &#273&#432&#7907c nhi&#7873u chi&#7871n l&#7907i ph&#7849m, &#273&#7871m r&#7845t nhi&#7873u x&aacute;c qu&acirc;n th&ugrave;&hellip;<br /> &nbsp;<br /> Kh&ocirc;ng! L&#7883ch s&#7917 kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; h&agrave;o h&ugrave;ng m&agrave; c&ograve;n bi tr&aacute;ng, kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; th&#7855ng l&#7907i m&agrave; c&ograve;n th&#7845t b&#7841i, kh&ocirc;ng ch&#7881 c&oacute; h&#7841nh ph&uacute;c m&agrave; mu&ocirc;n tri&#7879u &#273&#7855ng cay. &#272&#7875 c&oacute; chi&#7871n th&#7855ng qu&acirc;n Minh, d&acirc;n &#272&#7841i Vi&#7879t ph&#7843i tr&#7843 gi&aacute; nhi&#7873u n&#259m l&agrave;m n&ocirc; l&#7879 cho gi&#7863c ph&#432&#417ng B&#7855c: <em>&ldquo;N&#432&#7899ng d&acirc;n &#273en tr&ecirc;n ng&#7885n l&#7917a hung t&agrave;n - V&ugrave;i con &#273&#7887 xu&#7889ng d&#432&#7899i h&#7847m tai v&#7841&rdquo; </em>(B&igrave;nh Ng&ocirc; &#273&#7841i c&aacute;o). &#272&#7875 c&oacute; chi&#7871n th&#7855ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng B&#7841ch &#272&#7857ng n&#259m 1288, d&acirc;n &#272&#7841i Vi&#7879t ph&#7843i<em> &ldquo;Nh&igrave;n th&#7845y s&#7913 gi&#7863c &#273i l&#7841i ngh&ecirc;nh ngang ngo&agrave;i &#273&#432&#7901ng, u&#7889n l&#432&#7905i c&uacute; di&#7873u m&agrave; s&#7881 m&#7855ng tri&#7873u &#273&igrave;nh, &#273em th&acirc;n d&ecirc; ch&oacute; m&agrave; b&#7855t n&#7841t t&#7875 ph&#7909 - H&#7883ch T&#432&#7899ng s&#297&rdquo;</em>. &#272&#7841i Vi&#7879t c&oacute; nhi&#7873u v&otilde; t&#432&#7899ng t&agrave;i danh, v&#259n quan n&#7913c ti&#7871ng th&igrave; c&#361ng c&oacute; nh&#7919ng Tr&#7847n &Iacute;ch T&#7855c &ocirc;m ch&acirc;n ngo&#7841i bang. <br /> &nbsp;<br /> Th&#7901i n&agrave;o c&#361ng th&#7871, ngo&agrave;i chi&#7871n th&#7855ng, l&#7883ch s&#7917 ghi l&#7841i nh&#7919ng sai l&#7847m ph&#7843i tr&#7843 gi&aacute; b&#7857ng m&aacute;u x&#432&#417ng, b&#7857ng s&#7921 &#273&oacute;i ngh&egrave;o, b&#7857ng nh&#7919ng b&#432&#7899c &#273i l&ugrave;i trong l&#7841c h&#7853u c&#7911a d&acirc;n t&#7897c. N&#7871u &#273&#7915ng&nbsp; t&ocirc; h&#7891ng m&agrave; d&#7841y l&#7883ch s&#7917 b&#7857ng t&#7845t c&#7843 s&#7921 trung th&#7921c th&igrave; h&#7885c sinh s&#7869 r&#417i n&#432&#7899c m&#7855t b&#7903i nh&#7919ng trang s&#7917 huy ho&agrave;ng &#273&#7891ng th&#7901i c&#361ng s&#7869 th&#7845u hi&#7875u nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n m&agrave; &#273&#7845t n&#432&#7899c &#273&atilde; tr&#7843i qua t&#7841i nh&#7919ng th&#7901i &#273i&#7875m nh&#7845t &#273&#7883nh. <br /> &nbsp;<br /> L&#7883ch s&#7917 s&#7889ng &#273&#7897ng v&#7873 c&aacute;c tr&#7853n h&#7843i chi&#7871n Ho&agrave;ng Sa, Tr&#432&#7901ng Sa, bi&ecirc;n gi&#7899i ph&iacute;a B&#7855c, bi&ecirc;n gi&#7899i T&acirc;y Nam, ai &#273&atilde; chi&#7871m bi&#7875n, chi&#7871m &#273&#7843o c&#7911a Vi&#7879t Nam? V&igrave; sao ch&uacute;ng ta &#273&#7875 m&#7845t bi&#7875n, m&#7845t &#273&#7843o? Nh&#7919ng trang s&#7917 &#273&oacute; kh&ocirc;ng th&#7875 kh&ocirc;ng n&oacute;ng b&#7887ng tr&ecirc;n b&#7909c gi&#7843ng.<br /> &nbsp;<br /> C&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&#7915ng coi th&#432&#7901ng l&#7883ch s&#7917 b&#7903i n&#7871u &#273&#432&#7907c bi&#7871t m&#7897t c&aacute;ch ch&acirc;n th&#7921c, ch&#7855c ch&#7855n c&aacute;c b&#7841n s&#7869 kh&oacute;c v&igrave; ni&#7873m t&#7921 h&agrave;o c&#361ng nh&#432 s&#7921 cay &#273&#7855ng. C&aacute;c b&#7841n s&#7869 hi&#7875u &#273&#432&#7907c s&#7921 th&#7853t v&agrave; y&ecirc;u l&#7883ch s&#7917 &#273&#7845t n&#432&#7899c v&#7899i t&#7845t c&#7843 c&#7843m x&uacute;c, s&#7869 &acirc;n h&#7853n v&igrave; t&#7915ng ch&aacute;n gh&eacute;t m&ocirc;n l&#7883ch s&#7917. <br /> &nbsp;<br /> &#272&#7915ng x&eacute; s&aacute;ch l&#7883ch s&#7917 n&#7919a c&aacute;c b&#7841n nh&eacute;.<br /> </span></span><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;"><br /> </span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="font-size: small;">L&Ecirc; CH&Acirc;N NH&Acirc;N</span></strong></span></div> <div style="text-align: right;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Theo D&acirc;n tr&iacute;</span></span></em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> <br /> &nbsp;</span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;